Poruka o gre?ci koju dobijate kada otvorite Internet datoteku pre?ice na ra?unaru koji ima instaliran Internet Explorer 7: ?Problem sa pre?icom. Cilj ove Internet pre?ice je neva?e?i?.

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 936881 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Na ra?unaru sa instaliranim programom Internet Explorer 7, kliknete na hipervezu koja vodi do Internet datoteke pre?ice. Zatim sa?uvate datoteku pre?ice na lokalni disk. Kada kliknete dvaput na datoteku pre?ice, ne mo?ete da otvorite datoteku. Pored toga, dobijate poruku o gre?ci koja je sli?na slede?oj:
?Problem sa pre?icom.
Cilj ove Internet pre?ice je neva?e?i?. Idite na listu svojstava Internet pre?ice i uverite se da je cilj ispravan.
Ako pogledate svojstva Internet datoteke pre?ice kada do?e do ovog problema, polje Tip datoteke pokazuje da je tip datoteke Internet pre?ica (.url). Me?utim, mo?e da nestane kartica Veb dokument. Tako?e, na kartici Detalji, mo?e da nestane URL niska.

UZROK

Ovaj problem nastaje ako Windows Shell prima obave?tenje tokom procesa koji kreira Internet datoteku pre?ice. Ovo obave?tenje se dobija pre nego ?to datoteka bude u potpunosti upisana na disk.

RE?ENJE

Informacije o Windows Vista servisnom paketu

Da biste re?ili ovaj problem, nabavite najnoviji servisni paket za operativni sistem Windows Vista. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
935791 Nabavljanje najnovijeg Windows Vista servisnog paketa

Informacije o hitnoj ispravci za operativni sistem Windows Vista

Podr?ana hitna ispravka dostupna je od korporacije Microsoft. Me?utim, ta hitna ispravka je namenjena isklju?ivo re?avanju problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do ovog problema. Ova hitna ispravka ?e se mo?da dodatno testirati. Zato, ukoliko niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u softversku ispravku koja sadr?i ovu hitnu ispravku.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, na vrhu ovog ?lanka iz baze znanja bi?e prikazan odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako taj odeljak nije prikazan, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste nabavili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate poseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke primenjiva?e se za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom hitnom ispravkom. Da biste dobili kompletnu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali poseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sr-cs&ws=support#tab0
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zato ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.
Preduslovi
Ova hitna ispravka nema preduslove.
Zahtev za ponovnim pokretanjem
Morate ponovo pokrenuti ra?unar kada primenite ovu hitnu ispravku.
Informacije o zameni hitne ispravke
Ova hitna ispravka ne zamenjuje nijednu drugu hitnu ispravku.
Informacij o registratoru
Da bismo omogu?ili ovu hitnu ispravku umesto vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da omogu?ite hitnu ispravku, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50698


Napomene
 • Instalirajte hitnu ispravku u odeljku ?Dostupno preuzimanje hitne ispravke? na vrhu ovog ?lanka iz baze znanja, pre nego ?to pokrenete re?enje za popravku.
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste omogu?ili ovu hitnu ispravku nakon instalacije, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, otkucajte regedit u polju Zapo?ni pretragu, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
 4. Unesite ime slede?eg potklju?a registratora, a zatim pritisnite taster ENTER:
  FEATURE_URLFILE_CACHEFLUSH_KB936881
 5. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 6. Otkucajte iexplore.exe i pritisnite taster ENTER.
 7. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izmeni.
 8. Otkucajte 1 i kliknite na dugme U redu.

  Napomena Da biste onemogu?ili hitnu ispravku, unesite 0, a zatim kliknite na dugme U redu.
 9. Napustite alatku ?Ure?iva? registratora?.
Informacije o datoteci
Verzija ove hitne ispravke na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su kao UTC vreme (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC vremena i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke Datum i vreme na kontrolnoj tabli.
Windows Vista, 32-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Update.mumNot Applicable1,94614-Aug-200713:43Not Applicable
X86_14dfeba851e3970d2353a1e826374bbb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20660_none_a96b9b9d2b5f6fc4.manifestNot Applicable69514-Aug-200713:43Not Applicable
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20660_none_6304e956ca46c2a1.manifestNot Applicable829,59914-Aug-200713:43Not Applicable
Ieframe.dll7.0.6000.206606,066,17614-Aug-200702:22x86
Ieui.dll7.0.6000.20660180,73614-Aug-200702:22x86

Informacije o hitnoj ispravci za Windows XP

Podr?ana hitna ispravka dostupna je od korporacije Microsoft. Me?utim, ta hitna ispravka je namenjena isklju?ivo re?avanju problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do ovog problema. Ova hitna ispravka ?e se mo?da dodatno testirati. Zato, ukoliko niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u softversku ispravku koja sadr?i ovu hitnu ispravku.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, na vrhu ovog ?lanka iz baze znanja bi?e prikazan odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako taj odeljak nije prikazan, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste nabavili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate poseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke primenjiva?e se za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom hitnom ispravkom. Da biste dobili kompletnu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali poseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sr-cs&ws=support#tab0
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zato ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.
Preduslovi
Da biste primenili ovu hitnu ispravku, ra?unar mora da radi pod operativnim sistemom Windows XP servisni paket 2.
Zahtev za ponovnim pokretanjem
Ne morate ponovo da pokrenete ra?unar kada primenite hitnu ispravku.
Informacije o zameni hitne ispravke
Ova hitna ispravka ne zamenjuje nijednu drugu prethodno izdatu ispravku.
Informacije o registratoru
Da bismo omogu?ili ovu hitnu ispravku umesto vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da omogu?ite hitnu ispravku, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50698


Napomene
 • Instalirajte hitnu ispravku u odeljku ?Dostupno preuzimanje hitne ispravke? na vrhu ovog ?lanka iz baze znanja, pre nego ?to pokrenete re?enje za popravku.
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste omogu?ili ovu hitnu ispravku nakon instalacije, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
 4. Unesite ime slede?eg potklju?a, a zatim pritisnite taster ENTER:
  FEATURE_URLFILE_CACHEFLUSH_KB936881
 5. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 6. Otkucajte iexplore.exe i pritisnite taster ENTER.
 7. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izmeni.
 8. Otkucajte 1 i kliknite na dugme U redu.

  Napomena Da biste onemogu?ili hitnu ispravku, unesite 0, a zatim kliknite na dugme U redu.
 9. Napustite alatku ?Ure?iva? registratora?.
Informacije o datoteci
Verzija ove hitne ispravke na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su kao UTC vreme (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC vremena i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke Datum i vreme na kontrolnoj tabli.
Windows XP sa SP2, verzije zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ieframe.dll7.0.6000.206616,066,17620-Aug-200708:29x86

Informacije o hitnoj ispravci za Windows Server 2003

Podr?ana hitna ispravka dostupna je od korporacije Microsoft. Me?utim, ta hitna ispravka je namenjena isklju?ivo re?avanju problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do ovog problema. Ova hitna ispravka ?e se mo?da dodatno testirati. Zato, ukoliko niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u softversku ispravku koja sadr?i ovu hitnu ispravku.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, na vrhu ovog ?lanka iz baze znanja bi?e prikazan odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako taj odeljak nije prikazan, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste nabavili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate poseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke primenjiva?e se za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom hitnom ispravkom. Da biste dobili kompletnu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali poseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sr-cs&ws=support#tab0
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zato ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.
Preduslovi
Da biste primenili ovu hitnu ispravku, ra?unar mora da radi pod operativnim sistemom Windows Server 2003 servisni paket 2.
Zahtev za ponovnim pokretanjem
Ne morate ponovo da pokrenete ra?unar kada primenite hitnu ispravku.
Informacije o zameni hitne ispravke
Ova hitna ispravka ne zamenjuje nijednu drugu prethodno izdatu ispravku.
Informacije o registratoru
Da bismo omogu?ili ovu hitnu ispravku umesto vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da omogu?ite hitnu ispravku, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50698


Napomene
 • Instalirajte hitnu ispravku u odeljku ?Dostupno preuzimanje hitne ispravke? na vrhu ovog ?lanka iz baze znanja, pre nego ?to pokrenete re?enje za popravku.
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste omogu?ili ovu hitnu ispravku nakon instalacije, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
 4. Unesite ime slede?eg potklju?a, a zatim pritisnite taster ENTER:
  FEATURE_URLFILE_CACHEFLUSH_KB936881
 5. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 6. Otkucajte iexplore.exe i pritisnite taster ENTER.
 7. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izmeni.
 8. Otkucajte 1 i kliknite na dugme U redu.

  Napomena Da biste onemogu?ili hitnu ispravku, unesite 0, a zatim kliknite na dugme U redu.
 9. Napustite alatku ?Ure?iva? registratora?.
Informacije o datoteci
Verzija ove hitne ispravke na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su kao UTC vreme (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC vremena i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke Datum i vreme na kontrolnoj tabli.
Windows Server 2003 sa SP2, verzije zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ieframe.dll7.0.6000.206366,059,52017-Aug-200708:25x86

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

STATUS

Korporacija Microsoft je potvrdila da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?. Ovaj problem je prvi put ispravljen u Windows Vista servisnom paketu 1.

DODATNE INFORMACIJE

Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 936881 - Poslednji pregled: 20. decembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Internet Explorer 7, ako se koristi sa:
  • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Klju?ne re?i: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbhotfixserver kbfixme kbmsifixme KB936881

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com