Naudojant kompiuter?, kuriame ?diegta ?Internet Explorer 7?, atidarant interneto nuorodos fail? pateikiamas klaidos prane?imas: ?Su nuoroda susijusi problema. ?ios interneto nuorodos tikslas netinkamas.?.

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 936881 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Naudodami kompiuter?, kuriame ?diegta ?Internet Explorer 7?, spustel?jate hipersait? su interneto nuorodos failu. Tada nuorodos fail? ?ra?ote ? vietin? disk?. Dukart spustel?jant nuorodos fail? nepavyksta jo atidaryti. Be to, gaunate klaidos prane?im?, pana?? ? ??: 
?Su nuoroda susijusi problema.
?ios interneto nuorodos tikslas yra neleistinas.?. Eikite ? interneto nuorodos ypatybi? lap? ir ?sitikinkite, kad tikslas yra tinkamas.
Jei kilus ?iai problemai tikrinsite interneto nuorodos failo ypatybes, lauke Failo tipas bus nurodyta, kad failo tipas yra interneto nuoroda (.url). Ta?iau gali b?ti nerodomas skirtukas ?iniatinklio dokumentas. Be to, skirtuke I?sami informacija gali b?ti nerodoma URL eilut?.

PRIE?ASTIS

?i problema i?kyla, jei vykdant interneto nuorodos failo k?rimo proces? ?Windows? apvalkale gaunamas prane?imas. ?is prane?imas gaunamas failo dar ne?ra?ius ? disk?.

SPRENDIMAS

?Windows Vista? pakeitim? paketo informacija

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, ?sigykite naujausi? ?Windows Vista? pakeitim? paket?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
935791 Kaip gauti naujausi? ?Windows Vista? pakeitim? paket?

Informacija apie ?Windows Vista? kar?t?sias pataisas

Palaikomas kar?t?sias pataisas galite atsisi?sti i? ?Microsoft?. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?ytai problemai spr?sti. Taikykite jas tik sistemose, kuriose i?kyla ?i konkreti problema. Gali b?ti atliekami papildomi ?i? kar?t?j? patais? bandymai. Tod?l jei ?i problema nekels jums dideli? nepatogum?, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jei ?ias kar?t?sias pataisas galima atsisi?sti, ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje bus skyrius ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?. Jei ?io skyriaus nematote, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnyb?, kad gautum?te kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jei kyla kit? problem? arba jei b?tina bet kokia trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. U? papildomus klausimus d?l palaikymo ir problem?, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?tas kar?t?sias pataisas, taikomas ?prast? palaikymo paslaug? mokestis. Nor?dami gauti vis? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnybos telefon? numeri? s?ra?? arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lt&ws=support#tab0
Pastaba. Formoje ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas? nurodomos kalbos, kuriomis teikiamos ?ios kar?tosios pataisos. Jei nematote savo kalbos, ?i? kar?t?j? patais? j?s? kalba n?ra.
B?tinosios s?lygos.
Taikant ?ias kar?t?sias pataisas joki? b?tin?j? s?lyg? nenurodoma.
Reikalavimas paleisti i? naujo.
Pritaik? ?ias kar?t?sias patisas turite i? naujo paleisti kompiuter?.
Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija.
?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia joki? kit? anks?iau i?leist? kar?t?j? patais?.
Registro informacija
Jei norite, kad ?ias kar?t?sias pataisas ?jungtume mes, pereikite prie skyriaus Taisyti u? mane. Jei ?ias kar?t?sias pataisas norite ?jungti patys, pereikite prie skyriaus Leisti taisyti pa?iam.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Taisyti nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50698


Pastabos
 • Prie? paleisdami sprendim? ?Taisyti? ?diekite skyriuje ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?, esan?iame ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje, nurodytas kar?t?sias pataisas.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir ?Windows? kit? kalb? versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? Taisyti galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleisti reikalingame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

?dieg? ?ias kar?t?sias pataisas ?junkite jas atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, ?ra?ykite regedit lauke Prad?ti ie?k?, tada paspauskite ENTER.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. Meniu Redagavimas nukreipkite pel?s ?ymikl? ? Naujas ir tada spustel?kite Raktas.
 4. ?veskite ?? registro dalinio rakto pavadinim? ir paspauskite klavi?? ENTER:
  FEATURE_URLFILE_CACHEFLUSH_KB936881
 5. Meniu Redagavimas nurodykite Nauja, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 6. ?veskite iexplore.exe ir paspauskite ENTER.
 7. Meniu Redagavimas spustel?kite Modifikuoti.
 8. ?veskite 1 ir spustel?kite Gerai.

  Pastaba. Jei norite i?jungti kar?t?sias pataisas, ?veskite 0 ir spustel?kite Gerai.
 9. I?eikite i? registro rengykl?s.
Informacija apie fail?
Ši? karšt?j? patais? versija angl? kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie išvardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai nurodyti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint informacij? apie fail?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
?Windows Vista?, 32 bit? versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Update.mumNot Applicable1,94614-Aug-200713:43Not Applicable
X86_14dfeba851e3970d2353a1e826374bbb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20660_none_a96b9b9d2b5f6fc4.manifestNot Applicable69514-Aug-200713:43Not Applicable
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20660_none_6304e956ca46c2a1.manifestNot Applicable829,59914-Aug-200713:43Not Applicable
Ieframe.dll7.0.6000.206606,066,17614-Aug-200702:22x86
Ieui.dll7.0.6000.20660180,73614-Aug-200702:22x86

Informacija apie ?Windows XP? kar?t?sias pataisas

Palaikomas kar?t?sias pataisas galite atsisi?sti i? ?Microsoft?. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?ytai problemai spr?sti. Taikykite jas tik sistemose, kuriose i?kyla ?i konkreti problema. Gali b?ti atliekami papildomi ?i? kar?t?j? patais? bandymai. Tod?l jei ?i problema nekels jums dideli? nepatogum?, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jei ?ias kar?t?sias pataisas galima atsisi?sti, ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje bus skyrius ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?. Jei ?io skyriaus nematote, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnyb?, kad gautum?te kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jei kyla kit? problem? arba jei b?tina bet kokia trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. U? papildomus klausimus d?l palaikymo ir problem?, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?tas kar?t?sias pataisas, taikomas ?prast? palaikymo paslaug? mokestis. Nor?dami gauti vis? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnybos telefon? numeri? s?ra?? arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lt&ws=support#tab0
Pastaba. Formoje ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas? nurodomos kalbos, kuriomis teikiamos ?ios kar?tosios pataisos. Jei nematote savo kalbos, ?i? kar?t?j? patais? j?s? kalba n?ra.
B?tinosios s?lygos.
Kad b?t? galima taikyti ?ias kar?t?sias pataisas, kompiuteryje turi b?ti ?diegtas ?Windows XP? 2 pakeitim? paketas.
Reikalavimas paleisti i? naujo.
Pritaikius ?ias kar?t?sias pataisas, kompiuterio i? naujo paleisti nereikia.
Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija
?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia joki? anks?iau i?leist? kar?t?j? patais?.
Registro informacija
Jei norite, kad ?ias kar?t?sias pataisas ?jungtume mes, pereikite prie skyriaus Taisyti u? mane. Jei ?ias kar?t?sias pataisas norite ?jungti patys, pereikite prie skyriaus Leisti taisyti pa?iam.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Taisyti nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50698


Pastabos
 • Prie? paleisdami sprendim? ?Taisyti? ?diekite skyriuje ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?, esan?iame ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje, nurodytas kar?t?sias pataisas.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir ?Windows? kit? kalb? versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? Taisyti galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleisti reikalingame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

?dieg? ?ias kar?t?sias pataisas ?junkite jas atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Vykdyti, ?veskite regedit ir paspauskite ENTER.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. Meniu Redagavimas nukreipkite pel?s ?ymikl? ? Naujas ir tada spustel?kite Raktas.
 4. ?veskite ?? dalinio rakto pavadinim? ir paspauskite klavi?? ENTER:
  FEATURE_URLFILE_CACHEFLUSH_KB936881
 5. Meniu Redagavimas nurodykite Nauja, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 6. ?veskite iexplore.exe ir paspauskite ENTER.
 7. Meniu Redagavimas spustel?kite Modifikuoti.
 8. ?veskite 1 ir spustel?kite Gerai.

  Pastaba. Jei norite i?jungti kar?t?sias pataisas, ?veskite 0 ir spustel?kite Gerai.
 9. I?eikite i? registro rengykl?s.
Informacija apie fail?
Ši? karšt?j? patais? versija angl? kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie išvardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai nurodyti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint informacij? apie fail?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
?Windows XP?, x86 versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ieframe.dll7.0.6000.206616,066,17620-Aug-200708:29x86

Informacija apie ?Windows Server 2003? kar?t?sias pataisas

Palaikomas kar?t?sias pataisas galite atsisi?sti i? ?Microsoft?. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?ytai problemai spr?sti. Taikykite jas tik sistemose, kuriose i?kyla ?i konkreti problema. Gali b?ti atliekami papildomi ?i? kar?t?j? patais? bandymai. Tod?l jei ?i problema nekels jums dideli? nepatogum?, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jei ?ias kar?t?sias pataisas galima atsisi?sti, ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje bus skyrius ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?. Jei ?io skyriaus nematote, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnyb?, kad gautum?te kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jei kyla kit? problem? arba jei b?tina bet kokia trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. U? papildomus klausimus d?l palaikymo ir problem?, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?tas kar?t?sias pataisas, taikomas ?prast? palaikymo paslaug? mokestis. Nor?dami gauti vis? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnybos telefon? numeri? s?ra?? arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lt&ws=support#tab0
Pastaba. Formoje ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas? nurodomos kalbos, kuriomis teikiamos ?ios kar?tosios pataisos. Jei nematote savo kalbos, ?i? kar?t?j? patais? j?s? kalba n?ra.
B?tinosios s?lygos.
Kad b?t? galima taikyti ?ias kar?t?sias pataisas, kompiuteryje turi b?ti ?diegtas ?Windows Server 2003? 2 pakeitim? paketas.
Reikalavimas paleisti i? naujo.
Pritaikius ?ias kar?t?sias pataisas, kompiuterio i? naujo paleisti nereikia.
Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija
?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia joki? anks?iau i?leist? kar?t?j? patais?.
Registro informacija
Jei norite, kad ?ias kar?t?sias pataisas ?jungtume mes, pereikite prie skyriaus Taisyti u? mane. Jei ?ias kar?t?sias pataisas norite ?jungti patys, pereikite prie skyriaus Leisti taisyti pa?iam.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Taisyti nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50698


Pastabos
 • Prie? paleisdami sprendim? ?Taisyti? ?diekite skyriuje ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?, esan?iame ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje, nurodytas kar?t?sias pataisas.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir ?Windows? kit? kalb? versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? Taisyti galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleisti reikalingame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

?dieg? ?ias kar?t?sias pataisas ?junkite jas atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Vykdyti, ?veskite regedit ir paspauskite ENTER.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. Meniu Redagavimas nukreipkite pel?s ?ymikl? ? Naujas ir tada spustel?kite Raktas.
 4. ?veskite ?? dalinio rakto pavadinim? ir paspauskite klavi?? ENTER:
  FEATURE_URLFILE_CACHEFLUSH_KB936881
 5. Meniu Redagavimas nurodykite Nauja, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 6. ?veskite iexplore.exe ir paspauskite ENTER.
 7. Meniu Redagavimas spustel?kite Modifikuoti.
 8. ?veskite 1 ir spustel?kite Gerai.

  Pastaba. Jei norite i?jungti kar?t?sias pataisas, ?veskite 0 ir spustel?kite Gerai.
 9. I?eikite i? registro rengykl?s.
Informacija apie fail?
Ši? karšt?j? patais? versija angl? kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie išvardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai nurodyti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint informacij? apie fail?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
?Windows Server 2003? su SP2, x86 versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ieframe.dll7.0.6000.206366,059,52017-Aug-200708:25x86

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, nebereikia toliau skaityti ?io skyriaus. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje Pataisyti u? mane arba atsi?skite mums el. lai?k?.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla naudojant skyriuje ?Taikoma? nurodytus ?Microsoft? produktus. ?i problema pirm? kart? buvo i?spr?sta ?Windows Vista? 1 pakeitim? pakete.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prast? termin?, vartojam? ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 936881 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gruod?io 20 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Windows Internet Explorer 7, naudojant su:
  • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbhotfixserver kbfixme kbmsifixme KB936881

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com