KH?C PH?C: A.NET Framework 2.0 qu?n l? ?ng d?ng mà có m?t ch? k? v?i m? xác th?c m?t nhi?u th?i gian hơn b?nh thư?ng đ? B?t đ?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 936707 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n B?t đ?u m?t Microsoft.NET Framework 2.0 qu?n l? ?ng d?ng mà có m?t ch? k? v?i m? xác th?c Microsoft, các.NET Framework 2.0 qu?n l? ?ng d?ng m?t nhi?u th?i gian hơn b?nh thư?ng đ? B?t đ?u.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? m?t.NET Framework 2.0 h?i qu?n l? có m?t ch? k? v?i m? xác th?c m?t nhi?u th?i gian hơn b?nh thư?ng đ? t?i. Ch? k? là luôn luôn xác minh khi các.NET Framework 2.0 h?i qu?n l? có m?t ch? k? v?i m? xác th?c đư?c n?p.

Ngoài ra, các.NET Framework 2.0 qu?n l? l?p ráp có th? lâu hơn b?nh thư?ng đ? t?i do c?a các cài đ?t chuyên bi?t khác. Ví d?, các.NET Framework 2.0 qu?n l? l?p ráp có th? lâu hơn b?nh thư?ng đ? t?i do c?a c?u h?nh m?ng.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? cho t?i.NET Framework 2.0 gói b?n ghi d?ch v? có ch?a hotfix này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có các.NET Framework 2.0 cài đ?t chuyên bi?t trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Mscordacwks.dll2.0.50727.876802,30428-May-200709: 22
Mscorjit.dll2.0.50727.876326,65628-May-200709: 22
Mscorlib.dll2.0.50727.8764,308,99228-May-200709: 22
Mscorpe.dll2.0.50727.876102,91228-May-200709: 22
Mscorwks.dll2.0.50727.8765,634,04828-May-200709: 22
Normalization.dll2.0.50727.87615,36028-May-200709: 22
Normidna.NLPkhông áp d?ng59,34228-May-200709: 22
Normnfc.NLPkhông áp d?ng45,79428-May-200709: 22
Normnfd.NLPkhông áp d?ng39,28428-May-200709: 22
Normnfkc.NLPkhông áp d?ng66,38428-May-200709: 22
Normnfkd.NLPkhông áp d?ng60,29428-May-200709: 22
Peverify.dll2.0.50727.876136,19228-May-200709: 22
SOS.dll2.0.50727.876382,46428-May-200709: 22
Vsavb7rt.dll8.0.50727.8761,330,68828-May-200709: 22

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Hotfix này cho bi?t thêm các t?p c?u h?nh generatePublisherEvidence đ? các.NET Framework 2.0. Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n có th? s? d?ng thi?t đ?t c?u h?nh này đ? vô hi?u hóa ch? k? xác nh?n trong m?t.NET Framework 2.0 qu?n l? ?ng d?ng. B?n có th? s? d?ng thi?t đ?t c?u h?nh này trong t?p tin c?u h?nh ?ng d?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, thêm m? sau đây đ? các <ApplicationName></ApplicationName>. exe.config t?p tin cho các.NET Framework 2.0 qu?n l? ?ng d?ng:
<configuration>
	<runtime>
		<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
	</runtime>
</configuration>
N?u ?ng d?ng c?a b?n đư?c lưu tr? trong IIS, thay đ?i m?t trong các cách sau:
 • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet.config
 • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\machine.config
Lưu ? Trên x 64 máy, b?n c?ng ph?i thay đ?i m?t trong các cách sau:
 • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet.config
 • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\machine.config
Lưu ? V? vi?c tri?n khai như th? nào không có liên l?c h?i chúng đang n?p, cài đ?t chuyên bi?t c?u h?nh này không ho?t đ?ng trong các t?nh hu?ng không liên l?c tri?n khai.

Khi b?n vô hi?u hóa ch? k? xác nh?n, các.NET Framework 2.0 qu?n l? ?ng d?ng B?t đ?u nhanh hơn.

Lưu ? Khi b?n vô hi?u hóa ch? k? xác nh?n, các.NET Framework 2.0 qu?n l? ?ng d?ng không c?n nh?n đư?c b?ng ch?ng nhà phát hành. Hành vi này ?nh hư?ng đ?n các.NET Framework 2.0 qu?n l? ?ng d?ng ch? khi b?n s? d?ng nhà xu?t b?n b?ng ch?ng ho?c khi b?n s? d?ng các l?p h?c PublisherIdentityPermission .

Các t?p c?u h?nh generatePublisherEvidence s? có s?n trong phiên b?n c?a các.NET Framework mà sau Microsoft.NET Framework 3.0.

Đ? t?o m?t t?p tin c?u h?nh ?ng d?ng có ch?a cài đ?t chuyên bi?t c?u h?nh này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o m?t t?p tin, và sau đó t?p đ? đ?t tên tin là <ApplicationName></ApplicationName>. exe.config t?p tin.
 2. Trong m?t tr?nh so?n th?o văn b?n, m? t?p tin mà b?n đ? t?o ? bư?c 1.
 3. Thêm m? sau vào t?p tin.
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <configuration>
  	<runtime>
  		<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
  	</runtime>
  </configuration>
 4. Lưu các thay đ?i vào t?p tin.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 936707 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 2.0
T? khóa: 
kbvistasp1fix kbcode kbfix kbqfe kbhotfixserver kbmt KB936707 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:936707

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com