Koplietojamo mapi ir negaid?ti ke?atmi?? bezsaistes mapju failu programm? Outlook 2007

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 936247 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Svar?gi! ?aj? rakst? ir inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?rliecinieties, ka zin?t, k? atjaunot re?istru, ja rodas probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl??anu, atjauno?anu un modific??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 Re?istra dubl?juma izveido?ana un t? atjauno?ana sist?m? Windows XP un Windows Vista
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Programm? Microsoft Office Outlook 2007, koplietojamo mapi ir negaid?ti ke?atmi?? bezsaistes mapju faila (. ost). ?? probl?ma var rasties, ja iepriek? neesat atv?ris koplietojamo mapi.

Iemesls

Programm? Office Outlook 2007 koplietojam?s mapes (kalend?rus, kontaktpersonas, uzdevumus), kas lietot?jiem piek??t cit?m pastkast?m lejupiel?d?t un ke?ota lietot?ja lok?lo. ost failu, kad ke?otais Exchange re??ms ir aktiviz?ts.

Piez?me. Piem?ram, ja koplietot mapi Kalend?rs, kop? ar citu lietot?ju, un lietot?js atver to, Office Outlook 2007 s?k ke?atmi?as mapi Kalend?rs, lok?li uz otra lietot?ja Outlook klientu. Lietot?js ir bezsaistes piek?uve mapei un nav sk?rusi visus t?kla probl?mas. Tom?r kop?gu pasta mapi, piem?ram, mapi Ies?tne, koplietojot ar citu lietot?ju, Office Outlook 2007 nav cache mapi Ies?tne, lok?li uz otra lietot?ja Outlook klientu. T?p?c lietot?jam, kur? v?las piek??t mapei Ies?tne var rasties kav??an?s piek??st ?ai mapei, t?kla probl?mu d??.

Koplietojamo mapju parasti tiek pievienoti citu lietot?ju Outlook klienta divos veidos:
 • Kad lietot?js atver koplietojamo mapi bez tie?a piek?uve pastkastei, kur? atrodas koplietojam? mape. Lietot?js to var izdar?t, izmantojot izv?lni Fails (izv?ln? Fails nor?diet uz Atv?rt un p?c tam atlasiet cita lietot?ja mape), izmantojot koplietoto zi?ojumu vai Atv?rt kop?gotu kalend?ru saite, kas atrodas navig?cijas r?t?.
 • Koplietojam? mape ir atv?rta d?? lietot?jam savam profilam pievienot cita lietot?ja pastkasti. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? pievienot vair?k pastkastu Outlook profils, l?dzu, skatiet Microsoft zin??anu b?ze rakst?.
291626 K? p?rvald?t vair?kus Exchange pastkastes kontus programm? Outlook

Neatkar?gi no t?, k? pievienot koplietojam?s mapes, Outlook p?c noklus?juma ir cache koplietojama mape dati viet?j?. ost failu.

Profilakse

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no ??m metod?m:

1. metode

Atsl?gt ke?o?anu koplietojam? mape programm? Outlook 2007, pamatojoties uz atsevi??u lietot?ju. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Programm? Outlook 2007, izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Konta iestat?jumi .
 2. Ciln? e-pasts atlasiet theExchange kontu un p?c tam noklik??iniet uz main?t.
 3. Noklik??iniet uz Citi iestat?jumi.
 4. Ciln? papildu noklik??iniet, lai not?r?tu izv?les r?ti?aLejupiel?d?t koplietojam?s mapes (iz?emot pasta mapes) , un tad noklik??iniet uz Labi.

2. metode

Br?din?jums Nepareizi modific?jot re?istru, izmantojot re?istra redaktoru vai citu metodi, var rasties nopietnas probl?mas. ?o probl?mu d?? oper?t?jsist?ma, iesp?jams, b?s j?instal? atk?rtoti. Korpor?cija Microsoft nevar garant?t, ka ??s probl?mas var nov?rst. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra modific??anu.

Iestat?tu re?istra atsl?gu atsl?gt ke?o?anu koplietotaj?m map?m uz jaunu Outlook profilus, kas izveidoti. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz palaist, ierakstiet regeditun p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atrodiet un p?c tam ar peles labo pogu noklik??iniet uz ??das re?istra apak?atsl?gas:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook
 3. Pointto New, p?c tam noklik??iniet uz tausti?a.
 4. Tips Izmantojot ke?oto re??mu, un p?c tam pressENTER.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Ke?oto re??mu, nor?diet uz izveidotjaunuun p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 6. Tips DownloadSharedFolders, un ievadiet thenpress.
 7. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz DownloadSharedFolders, un tad noklik??iniet uz modific?t.
 8. adreses lodzi?? v?rt?bu dati ierakstiet0, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
Lai main?tu ?o iestat?jumu, j?su eso?o profilu, izmantojiet darb?bas, kas nor?d?tas 1. metode.

Statuss

?? darb?ba tiek veikta ar nol?ku.

Papildindorm?cija

Var konfigur?t ke?atmi?as koplietojam?s mapes iestat?jumus, lietojot Office piel?go?anas r?ks (AZT), piel?gojot ke?otais Exchange re??ms atvieglo izvieto?anu. Piem?ram, iesp?jams, v?l?sities atsp?jot iestat?jumus, ja lietot?ji j?su uz??mum? atv?rt daudzas kop?gi kalend?rus un ja lietot?ji str?d? kop? t?kl?, kas izmanto uzticamu saites, lai piek??tu Exchange serveri.

Pirmo reizi atverot koplietoto kalend?ru, mapju sarakstu, kur?s k?. ost fails tiek sinhroniz?ts tiek pievienota koplietojuma kalend?ra mape. Ja esat p?rst?vis un akcept?jat sapulces piepras?jums pirmo reizi k? mened?eris, mapi, kas satur sapulces piepras?jums kalend?ra tiks pievienots sarakstam. Ja tie?i norun?jat tik?anos ar cita lietot?ja kalend?rs, mapi, kur? ir iegr?matoti sapulces kalend?r? tiks pievienots sarakstam. ??d? veid?, var izrais?t neparedz?ti process, ko pievieno sarakstu mapi.

Lai no?emtu mapes no saraksta koplieto?anas mapes, jums manu?li j?noklik??ina not?riet izv?les r?ti?a Lejupiel?d?t koplietojam?s mapes (iz?emot pasta mapes) , mainot konta iestat?jumus ?im: Exchange kontu.

Koplietot?s mapes autom?tiski vecum? no saraksta, ja koplietojam?s mapes netiek sinhroniz?tas uz k?du administrat?vais laiks. Piem?ram, tas var notikt, ja jums vairs nav at?aujas piek??t koplietotaj?m map?m. Koplietotaj?m map?m ar? j?b?t vecum? no saraksta, ja nevar atrast vai apskat?t koplietojamas mapes uz k?du administrat?vais laiks. Piem?ram, iestat?t v?rt?bu re?istra A ieraksts SharedFolderAgeOutDays -45. Kad lietot?js A atver lietot?js B kalend?ru programm? Outlook un p?c tam nevar apskat?t v?lreiz 45 dienas. Taj? br?d?, Outlook apst?jas, sinhroniz?jot datus ar Exchange serveri un kalend?r? netiek atjaunin?ts. Ja p?c ?? laika lietot?js A atver lietot?js B kalend?ru, tas tiek sinhroniz?ts un vecumu, atpaka?skait??anas taimeris tiek atiestat?ta l?dz 0 dienas.

Ievadot v?rt?bas ??diem re?istra ievadnes, scen?riju, kur? sada?? simptomi var rasties.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Re?istra apak?atsl?gas V?rt?bas v?rds un uzv?rds V?rt?bas tips V?rt?bu dati
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
DownloadSharedFoldersDWORD1 (Noklus?jums)
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Re?istra apak?atsl?gas V?rt?bas v?rds un uzv?rds V?rt?bas tips V?rt?bu dati
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
SharedFolderAgeOutDaysDWORD45 (Noklus?jums)
Piez?me.SharedFolderAgeOutDays re?istra A ieraksts minim?l? v?rt?ba ir 0.

Rekviz?ti

Raksta ID: 936247 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 19. septembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Outlook 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB936247 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 936247

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com