Re?avanje problema sa programom Internet Explorer u operativnim sistemima Windows Vista i Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 936215 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

INTRODUCTION

Ovaj ?lanak razmatra re?avanje mogu?ih problema na koje mo?ete nai?i kada koristite Windows Internet Explorer 7 ili Windows Internet Explorer 8 na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista.

DODATNE INFORMACIJE

Ne mo?ete surfovati Internetom
Performanse su lo?e ili je pregledanje sporo
Dobijate poruku o gre?ci kada koristite Internet Explorer
Internet Explorer se pona?a na neo?ekivan na?in
Dolazi do problema sa o?te?enjem datoteka

Ne mo?ete surfovati Internetom

Ne mo?ete koristiti Internet Explorer za surfovanje Internetom. Pored toga, druge aplikacije ne mogu pristupiti Internetu. Problem mo?e izazvati ne?to od slede?eg:
 • Problemi sa softverom za?titnog zida ili sa njegovom konfiguracijom
 • Problemi sa upravlja?kim programima mre?nog adaptera
 • Problemi sa trenutnom instalacijom standarda Winsock ili TCP/IP protokola
 • Neta?ne stavke u datoteci ?Hosts? na ra?unaru

  Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
  936211 Re?avanje problema sa mre?nom vezom u programu Internet Explorer

Performanse su lo?e ili je pregledanje sporo

Pregleda? se mo?da sporo odaziva. Pored toga, mo?da je pregledanje sporo ili se Veb stranice sporo u?itavaju. Obi?no do problema sa lo?im performansama ili sporim pregledanjem dolazi kada je ispunjen neki od slede?ih uslova:
 • Morate da izvr?ite odr?avanje u programu Internet Explorer pomo?u ugra?enih alatki.
 • Internet Explorer ima neusagla?ene ili neta?ne postavke.
 • Program nezavisnog proizvo?a?a ne radi sa programom Internet Explorer.
 • Neka od .dll datoteka koja je povezana sa programom Internet Explorer nedostaje, zamenjena je pogre?nom verzijom ili je neispravno instalirana. Za vi?e informacija o optimizaciji programa Internet Explorer kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
  936213 Optimizacija programa Internet Explorer

Dobijate poruku o gre?ci kada koristite Internet Explorer

Napomena Ovaj odeljak odnosi se na Windows Internet Explorer 7.

Kada poku?ate da otvorite Internet Explorer, mo?ete primiti poruku o gre?ci ?Veb stranicu nije mogu?e prikazati?. Pored toga, Internet Explorer mo?e prestati da se odaziva kada ga otvorite ili kada ga koristite. Do toga mo?e do?i iz nekog od slede?ih razloga:
 • Problemi ili neusagla?enosti sa drugim softverom koji je instaliran.
 • O?te?en je korisni?ki nalog.
 • Ra?unar je zara?en zlonamernim softverom nezavisnog proizvo?a?a ili virusima.
 • Problemi sa postavkama konfiguracije ili sa kompatibilno??u u okviru programa Internet Explorer.

  Napomena Do ovih problema mo?e do?i zato ?to je neophodno izvr?iti odr?avanje programa Internet Explorer, Internet Explorer ima neusagla?ene ili neta?ne postavke ili neke od Internet Explorer .dll datoteka nedostaju ili su o?te?ene.
Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
936214 Re?avanje problema sa kompatibilno??u koji uti?u na Internet Explorer 7 u operativnom sistemu Windows Vista

Internet Explorer se pona?a na neo?ekivan na?in

Neo?ekivano pona?anje u programu Internet Explorer mogu prouzrokovati programski dodaci ili trake sa alatkama. Da biste otklonili ovo pona?anje, uspostavite po?etne vrednosti programa Internet Explorer ili ga optimizujte da biste se uverili da je pravilno instaliran. Za vi?e informacija o re?avanju ovih problema kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
936213 Optimizacija programa Internet Explorer ili uspostavljanje po?etnih vrednosti programa Internet Explorer

Dolazi do problema sa o?te?enjem datoteka

O?te?enje datoteke ili postavke operativnog sistema mogu dovesti do gre?aka u programu Internet Explorer. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
936212 Popravka operativnog sistema i vra?anje konfiguracije operativnog sistema na raniju ta?ku u vremenu u operativnom sistemu Windows Vista

Svojstva

Identifikator ?lanka: 936215 - Poslednji pregled: 28. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbinfo KB936215

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com