Straipsnio ID: 936211 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??anga

?iame straipsnyje apra?oma, kaip spr?sti tinklo jungiamumo problemas programoje ?Internet Explorer?.

Daugiau informacijos

1 veiksmas. ?Microsoft? automatin?s trik?i? diagnostikos tarnybos ?ranki? naudojimas

Pirmiausia galite pabandyti naudoti ?Microsoft? automatin? trik?i? diagnostikos tarnyb?, nor?dami diagnozuoti ir taisyti bendr?sias tinklo ry?io problemas ?Internet Explorer?. Turite vykdyti trik?i? diagnostikos priemon? nor?dami nustatyti, ar problema i?spr?sta.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Automatinis ?Windows? u?kardos tarnybos problem? aptikimas ir sprendimasGeresnis ?Internet Explorer? efektyvumas ir sauga
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft? automatin?s trik?i? diagnostikos tarnybos: Automatinis ?Windows? u?kardos tarnybos problem? aptikimas ir sprendimas
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft? automatin?s trik?i? diagnostikos tarnybos: naudokit?s didesniu efektyvumu, sauga ir apsauga programoje ?Internet Explorer?
Jei ?ios automatin?s trik?i? diagnostikos priemon?s problem? i?sprend?ia, toliau skaityti ?io straipsnio jums nebereikia. Jei trik?i? diagnostikos priemon?s problemos nei?sprend?ia, pereikite prie 2 veiksmo.

2 veiksmas. Tinklo diagnostikos ?rankio naudojimas

Tinklo diagnostikos ?rankis, kuris yra sistemos ?Windows Vista? dalis, skirtas tinklo ry?i? klaidoms aptikti. Be to, tinklo diagnostikos ?rankis gali b?ti naudojamas norint nustatyti, ar tinkamai veikia tinklo programos. Nor?dami pasinaudoti ?iuo ?rankiu ir spr?sti tinklo jungiamumo problemas, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atidarykite ?Internet Explorer? ir pabandykite pasiekti tinklalap?, kuris kelia tinklo jungiamumo problem?.
 2. Puslapyje, kuriame rodomas ?Internet Explorer? klaidos prane?imas, spustel?kite sait? Diagnozuoti ry?io problemas.
Paleid?iamas tinklo diagnostikos ?rankis. Kai ?rankis baigia darb?, pateikia vien? i? ?i? rezultat?:
 • jam nepavyko aptikti problemos;
 • jis aptiko problem?. Be to, ?rankis patars, koki? kit? veiksm? reikia imtis norint spr?sti ?i? problem?.
Jei problemos negalite i?spr?sti naudodami tinklo diagnostikos ?rank?, j? teks spr?sti rankiniu b?du. Nor?dami tai padaryti, pereikite prie skyriaus ?Problemos sprendimas rankiniu b?du?.

3 veiksmas. Problemos sprendimas rankiniu b?du

1 b?das: i?bandykite kitas gerai veikian?ias svetaines

Paleiskite program? ?Internet Explorer?, tada ?veskite vien? toliau nurodyt? adres? ? nar?ykl?s lango vir?uje esan?i? adres? juost?:
http://www.microsoft.com/lt/lt/default.aspx
http://www.msn.com
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1284992289&rver=6.0.5285.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fmail.live.com%2Fdefault.aspx&lc=1029&id=64855&mkt=lt-LT
Jei ?vedus vien? ?i? adres? ? adres? juost? tinklo jungiamumo problem? nekyla, rekomenduojame kreiptis ? svetain?s savinink? ir prane?ti, kur kyla problema. Gali b?ti, kad svetain? yra laikinai atjungta arba joje kilo kit? problem?.

Ta?iau, jei adres? juostoje ?vesdami vien? i? nurodyt? adres? vis dar susiduriate su tinklo jungiamumo problemomis, gali b?ti, kad yra nesuderinamum? su kita kompiuteryje ?diegta programine ?ranga. Tokiu atveju pereikite prie 2 b?do.

2 b?das: patikrinkite tinklo jungiamum?

?sitikinkite, kad laidai, kuriais kompiuteris prijungtas prie interneto arba nam? tinklo, yra prijungti tinkamai. Be to, ?sitikinkite, kad j?s? kompiuterio naudojami tinklo ?renginiai ?jungti ir veikia tinkamai. Tada atlikite ?iuos veiksmus ir patikrinkite tinklo jungiamum? veiksmus atlikdami atsi?velg? ? savo situacij?.
1 veiksmas: patikrinkite i?orin? DSL modem?, kabelin?s televizijos modem? arba telefono linijos modemo jungiamum?

Jei naudojat?s i?oriniu modemu, patikrinkite:
 1. Patikrinkite, ar laidas, kuriuo modemas sujungiamas su lizdu sienoje, prijungtas tinkamai. Tik?tina, kad laidas bus prijungtas prie telefono arba kabelin?s televizijos lizdo.
 2. Patikrinkite, ar laidas, kuriuo kompiuteris prijungiamas prie modemo, yra tinkamai prijungtas abiejuose jo galuose ir ar abiejuose laido galuose esan?ios jungtys u?sifiksavo lizde, jei tai tinklo laidas. Tinklo laidas yra pana?us ? telefono laid?, ta?iau jis gali b?ti storesnis, o jungtys abiejuose jo galuose ? didesn?s.
 3. Jei laidas, kuriuo modemas prijungiamas prie kompiuterio, yra USB laidas, turite patikrinti kai k? papildomai. Kiekviename USB laido gale yra skirtinga jungtis. Viename gale yra plok??ia ir sta?iakamp? jungtis, o kitame ? trapecijos formos jungtis. Nor?dami patikrinti USB ry??, pabandykite atlikti ?iuos veiksmus:
  1. Jei modemas prie kompiuterio yra prijungtas per USB koncentratori?, pabandykite nenaudoti USB koncentratoriaus. ?renginio laid? galite prijungti tiesiai prie kompiuterio USB prievad?.
  2. Jei modemas prijungtas prie vienos i? stalinio kompiuterio priekyje esan?i? jung?i?, pabandykite USB laid? prijungti prie vienos i? kompiuterio gale esan?i? jung?i?. Kai kurie kompiuteriai priekiniams USB prievadams nesuteikia pakankamai energijos. D?l to gali kilti modemo ry?io problem?.
2 veiksmas: patikrinkite vidinio modemo ?renginio jungtis
Jei modemas, kur? naudojate jungdamiesi prie interneto, yra kompiuterio viduje, i? modemo ?renginio turi i?eiti tik vienas laidas. Patikrinkite, ar laidas, kuriuo modemas sujungiamas su lizdu sienoje, tinkamai prijungtas abiejuose galuose. Tik?tina, kad laidas bus prijungtas prie telefono arba kabelin?s televizijos lizdo.
3 veiksmas: patikrinkite nam? tinklo jungiamum?
Jei kompiuteris prie interneto prijungtas per nam? tinkl?, rekomenduojame patikrinti ?iame s?ra?e pateikiamus elementus atsi?velgiant ? savo situacij?.
 • Belaidis ry?ys

  Jei kompiuteris prie nam? tinklo yra prijungtas belaid?iu ry?iu, rekomenduojame perskaityti nurodytus straipsnius, esan?ius ?Windows Vista? ?inyno ir instrukcij? svetain?je:
 • Laidinis ry?ys

  Jei kompiuteris naudoja laidin? ry?? (?is ry?ys dar vadinamas eterneto ry?iu), rekomenduojame perskaityti skyri? ?Negaliu prisijungti prie savo nam? tinklo?, esant? ?iame straipsnyje, kurio pavadinimas ?Tinklo ir interneto ry?io problem? sprendimas?:
  http://windows.microsoft.com/lt-LT/windows-vista/Troubleshoot-network-connection-problems
  Jei jums reikia daugiau pagalbos d?l konkre?i? tinklo, aparat?ros ar vis? kit? tinklo konfig?racij?, rekomenduojame kreiptis ? naudojamos tinklo aparat?ros tiek?j?.

  Pastaba Norint patikrinti jungiamum? jums gali tekti susisiekti su savo interneto paslaug? teik?ju (IPT).

4 b?das: kitos jungiamumo arba tinklo problemos

Viena galim? tinklo jungiamumo problem? prie?as?i? yra prie interneto jungtis naudojamo tinklo arba interneto ry?io problemos. Tai galite patikrinti atlikdami ?iuos trik?i? diagnostikos veiksmus:
1 veiksmas. I? naujo paleiskite modem? arba kelved?
Kartais gali b?ti, kad IP parametrai arba tinklo konfig?racija, kuri? gavote i? interneto paslaug? teik?jo, yra neteisinga arba ?iuos duomenis reikia atnaujinti. Kartais gali kilti ry?io problem? tarp modemo ir IPT. Nor?dami atnaujinti modemo arba kelved?io parametrus, ?rengin? turite paleisti i? naujo. Paleidus ?rengin? i? naujo bus u?megztas naujas ry?ys su interneto paslaug? teik?ju. Pasinaudodami vienu i? nurodyt? b?d? ir atsi?velgdami ? turimo modemo tip? paleiskite modem? i? naujo.

I?orinis modemas

Nor?dami i? naujo paleisti i?orin? modem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atjunkite laid?, kuriuo su modemu sujungiamas kompiuteris arba kelvedis. Tai gali b?ti USB arba tinklo laidas.
 2. I?junkite modem?. Jei ant modemo n?ra maitinimo mygtuko, atjunkite maitinimo laid? nuo modemo gale esan?ios jungties arba sienos lizdo.
 3. Palauk? kelias minutes ?junkite modem?, kompiuterio arba kelved?io laid? v?l prijunkite prie modemo, tada paleiskite kompiuter? i? naujo.
 4. Dar kart? patikrinkite ry??, kad su?inotum?te, ar galite pasiekti internet?.
Jei tinklo ry?io problemos i?lieka, pereikite prie 2 veiksmo.

Vidinis modemas

Nor?dami i? naujo paleisti vidin? modem?, turite i? naujo paleisti kompiuter?. Jei paleid? kompiuter? i? naujo vis tiek susiduriate su tinklo jungiamumo problemomis, pereikite prie 2 veiksmo.
2 veiksmas. Patikrinkite u?kardos arba kelved?io parametrus
Jei prie interneto jungiat?s naudodami kelved?, gali b?ti, kad kilo konfig?racijos parametr? problema, tod?l reikia ?iuos parametrus atnaujinti. Nor?dami su?inoti, ar tinklo jungiamumo problemos prie?astis yra netinkama konfig?racija arba kelved?io problema, u?uot jung? kompiuter? per kelved?, j? prie modemo turite prijungti tiesiogiai.

D?mesio Prijungus kompiuter? tiesiogiai prie interneto jis gali tapti pa?eid?iamas. Nor?dami apsaugoti kompiuter? nuo atak?, ?sitikinkite, kad jame yra ?diegta ir ?jungta u?karda. Nor?dami su?inoti apie ?Windows? u?kard?, kuri suteikiama su ?Windows Vista?, per?i?r?kite skyri? ?Windows? u?karda?.

?Windows? u?karda

Sistemoje ?Windows Vista? yra u?karda, vadinama ?Windows? u?karda. Pagal numatytuosius parametrus ?Windows? u?karda yra ?jungta. Ta?iau prie? prijungiant kompiuter? prie interneto vis tiek reikia patikrinti, ar ?Windows? u?karda yra ?jungta. Nor?dami patikrinti, ar ?jungta ?Windows? u?karda, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Valdymo skydo vir?utiniame de?iniajame kampe esan?iame ie?kos lauke ?veskite sauga.
 3. Pasirod?iusiuose ie?kos rezultatuose spustel?kite saugos centro piktogram? arba sait?. Pasirod?iusiame lange pamatysite keturias juostas: U?karda, Automatinis naujinimas, Apsauga nuo kenk?ji?k? program? ir Kiti saugos parametrai.
 4. U?kardos juostoje spustel?kite rodykl?s ? de?in? mygtuk?, kad juost? i?pl?stum?te. I?pl?stoje juostoje pamatysite vien? i? ?i? trij? parink?i?:
  1. Jei u?kardos juosta yra ?alia, vadinasi, u?karda ?jungta.
  2. Jei u?kardos juosta raudona, gali b?ti, kad pamatysite prane?im? ?Windows? u?karda yra i?jungta. Nor?dami ?jungti ?Windows? u?kard? ir padaryti u?kardos juost? saugos centre ?ali?, spustel?kite ?jungti dabar.
  3. Jei u?kardos juosta yra raudona, o prane?ime apra?oma tre?iosios ?alies u?kardos problema, rekomenduojame atjungti kompiuter? nuo tinklo, tada susisiekti su u?kardos programos tiek?ju ir papra?yti informacijos apie tai, kaip ?jungti tre?iosios ?alie u?kardos program?.
Daugiau informacijos apie ?Windows? u?kard? sistemoje ?Windows Vista? rasite apsilank? ?iose ?Windows? ?inyno ir instrukcij? svetain?se: Prijung? kompiuter? tiesiogiai prie modemo patikrinkite program? ?Internet Explorer?. Jei dabar galite pasiekti svetaines, kurios anks?iau buvo nepasiekiamos, kreipkit?s ? kelved?io gamintoj?, kad jis pad?t? sukonfig?ruoti ?rengin?. Jei vis tiek negalite pasiekti n? vienos svetain?s, pereikite prie 3 veiksmo.
3 veiksmas. Patikrinkite ?renginio suderinamum?
Kad modemas arba tinklo plok?t? tinkamai veikt? su ?Windows Vista?, ?renginys turi b?ti suderinamas su sistema ?Windows Vista?. Be to, turi b?ti ?diegtos ?renginio tvarkykl?s, kurias sistema ?Windows Vista? gal?t? naudoti jungdamasi prie ?renginio. Nor?dami su?inoti, ar naudojamas modemas arba tinklo plok?t? yra suderinama su sistema ?Windows Vista?, pirmiausia turite i?siai?kinti, kokio modelio plok?t? yra j?s? kompiuteryje. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, ?ra?ykite ?rengini? tvarkytuv? langelyje Prad?ti paie?k?, tada paspauskite ENTER.
 2. Spustel?kite ?rengini? tvarkytuv?s ?ra??, kuris rodomas ie?kos rezultatuose.
 3. I?pl?skite ?renginio tipo, kurio ie?kote, ?ra??. Pavyzd?iui, i?pl?skite Tinklo plok?t?s.

  Pastaba Konkretus ?renginio tipas, kurio reikia ie?koti, priklauso nuo to, kaip ?is kompiuteris yra prijungtas prie interneto. Pavyzd?iui, jei prie interneto jungiat?s naudodami belaid? tinkl?, reikia ie?koti informacijos apie belaid?io tinklo plok?tes ir i?pl?sti Tinklo plok?t?s.
 4. Per?i?r?kite tinklo plok??i? ?ra?us.
 5. Kitame kompiuteryje paleiskite ?Internet Explorer?.
 6. ?veskite nurodyt? adres?, tada paspauskite ENTER:
  http://whql.microsoft.com/hcl/
 7. Ie?kokite tinklo plok?t?s, kuri? u?sira??te 4 veiksmu. ?ioje svetain?je pateikiamoje informacijoje bus nurodyta, ar tinklo plok?t? yra suderinama su ?Windows Vista?.
Jei negalite i?siai?kinti modemo arba tinklo plok?t?s, kuri yra j?s? kompiuteryje, tipo arba jei ?renginys rodo, kad kilo problema, rekomenduojame susisiekti su O?G arba aparat?ros tiek?ju, i? kurio ?sigijote ?i? plok?t?.

Informacijos apie aparat?ros gamintoj? rasite apsilank? ?ioje svetain?je:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Jei j?s? ie?komas ?renginys yra vidinis DSL arba kabelin?s televizijos modemas, rekomenduojame susisiekti su savo interneto paslaug? teik?ju, i? kurio gavote modem?. ?tai kelios problemos, su kuriomis galite susidurti:
 • Modemo arba tinklo plok?t?s n?ra ?rengini? tvarkytuv?je.
 • Modemas arba tinklo plok?t? nurodoma kaip Ne?inomas ?renginys arba ?ymimas bendruoju pavadinimu Eterneto adapteris arba PCI paprastasis ry?i? valdiklis.
 • Modemas arba tinko plok?t? yra pa?ym?ta raudonu simboliu X arba geltonu ?auktuku.
Jei patikrinus, ar turimas modemas arba tinklo plok?t? yra suderinama su ?Windows Vista? ir ar yra ?diegtos naujausios ?renginio tvarkykl?s, vis tiek kyla tinklo jungiamumo problem?, pereikite prie 4 veiksmo.
4 veiksmas. Prie? i? naujo nustatydami ?Winsock? protokol? sukurkite sistemos atk?rimo ta?k?
Svarbu Prie? atliekant skyriuje ?Winsock? protokolo nustatymas i? naujo? pateikiamus veiksmus naudojant ?Windows Vista? sistemos atk?rimo ?rank? rekomenduojama kompiuteryje sukurti atk?rimo ta?k?. Tuomet, jei atlikti pakeitimai sukels nauj? problem?, gal?site atkurti ankstesn? kompiuterio b?sen?, kuri buvo prie? atliekant pakeitimus.

Sukurkite sistemos atk?rimo ta?k?

Jei norite sukurti sistemos atk?rimo ta?k? naudodami sistemos atk?rimo ?rank?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, de?iniuoju pel?s mygtuku ? Kompiuteris, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 2. U?duo?i? srityje spustel?kite sait? Sistemos apsauga. Jei j?s? papra?o administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
 3. Dialogo lango Sistemos ypatyb?s apatiniame de?iniajame kampe spustel?kite Sukurti.
 4. Dialogo lango Sistemos apsauga lauke ?veskite tinkam? pavadinim?. Pavyzd?iui, ?veskite Kompiuteris prie? tinklo pakeitimus, tada spustel?kite Sukurti.
 5. Kai tik atk?rimo ta?kas bus s?kmingai sukurtas, bus parodytas toks prane?imas:
  Atk?rimo ta?kas s?kmingai sukurtas.
 6. Du kartus spustel?kite Gerai.
I? naujo nustatykite ?Winsock? protokol?

Kita tinklo jungiamumo problem? prie?astis yra netinkama kompiuterio konfig?racija arba sugadintas ?Winsock? protokolas. ?? protokol? sistema ?Windows? naudoja jungdamasi prie kit? kompiuteri? ir pasiekdama interneto i?teklius, pavyzd?iui, el. pa?t? ir svetaines. Kilus ?Winsock? problemoms sistema ?Windows Vista? nebegal?s pasiekti interneto.

D?mesio I? naujo nusta?ius ?Winsock? protokolo konfig?racij? gali b?ti neigiamai paveiktos programos, kurios jungiasi ir stebi internet?, pavyzd?iui, antivirusin?s, u?kardos programos ir tarpini? serveri? klientai. Jei aptikote program?, kuri liov?si tinkamai veikusi atlikus ?iuos veiksmus, i?diekite ir v?l ?diekite program?, kad b?t? atkurtos jos funkcijos, arba pataisykite j? naudodami programos s?rankos program?.

S?kmingai suk?r? atk?rimo ta?k? i? naujo nustatykite ?Winsock? protokolo konfig?racij? ir atkurkite jo numatytuosius parametrus. Jei norite, kad ?Winsock? protokolo konfig?racij? i? naujo nustatytume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei tai norite atlikti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

5 b?das: automatin? trik?i? diagnostika sistemoje ?Windows 7?

?Windows 7? trik?i? diagnostikos priemoni? naudojimas
Pagal numatytuosius parametrus sistemoje ?Windows 7? yra ?ios naujo diegimo ?Internet Explorer? trik?i? diagnostikos priemon?s:
 • ?Internet Explorer? efektyvumas
 • ?Internet Explorer? sauga
?Internet Explorer? trik?i? diagnostikos priemoni? paleidimas
 1. I?eikite i? vis? program?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 3. Dalyje Sistema ir sauga spustel?kite Rasti ir spr?sti problemas.
 4. Srityje U?duotis spustel?kite Per?i?r?ti visk?.
 5. Spustel?kite ?Internet Explorer? efektyvumas.
 6. Naujame lange spustel?kite Pirmyn.
  Pastaba Trik?i? diagnostikos priemon? ie?ko ir aptikusi sprend?ia problemas automati?kai.
 7. Spustel?kite U?daryti.

Pataisyti u? mane

Nor?dami automati?kai i? naujo nustatyti ?Winsock? protokolo konfig?racij?, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50203


Pastabos
 • ?is ?Fix it? sprendimas neveikia sistemoje ?Windows 7?. Jei naudojat?s kompiuteriu su bet kuria ?Windows 7? versija, atlikite ankstesniame skyriuje pateikiamo 4 b?do veiksmus.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.


Dabar pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???

Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada lauke Prad?ti ie?k? ?veskite cmd.
 2. Ie?kos rezultatuose de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite cmd, tada spustel?kite Vykdyti administratoriaus teis?mis. Jei j?s? papra?o administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
 3. ? komandin? eilut? ?ra?ykite ?i? komand? ir paspauskite klavi?? ENTER:
  netsh winsock reset
  Tada tur?t? b?ti parodytas toks prane?imas:
  ?Winsock? katalogas s?kmingai nustatytas i? naujo. Norint u?baigti nustatym? i? naujo reikia i? naujo paleisti kompiuter?.
 4. Paleiskite kompiuter? i? naujo.
Pastaba Jei vietoj 3 veiksme nurodyto prane?imo parodomas klaidos prane?imas ?Prieiga u?drausta?, komandinei eilutei buvo netinkamai suteiktos didesn?s teis?s. Tokiu atveju u?darykite komandin?s eilut?s lang? ir pakartokite 1?3 veiksmus. ?sitikinkite, kad tinkamai atlikote 2 veiksm?.

Ar tai i?sprend? problem??

Dar kart? patikrinkite ?Internet Explorer?, kad i?siai?kintum?te, ar vis dar kyla tinklo jungiamumo problem?. Jei vis tiek kyla tinklo jungiamumo problem?, patikrinkite failo ?Hosts? turin?.

Patikrinkite failo ?Hosts? turin?
Fail? ?Hosts? naudoja TCP/IP, kad b?t? suteiktas konkretaus interneto adreso su IP adresu susiejimo b?das. Nors ?is failas yra naudojamas daugybe teis?t? b?d?, kai kurios kenkimo programos, pavyzd?iui, kenk?ji?kos ir ?nipin?jimo programos, ?? fail? gali naudoti ?tartinai paskir?iai. ? fail? ?Hosts? ?trauktais ?ra?ais kenk?ji?kos programos siekia neleisti jums pasiekti tam tikr? svetaini?. Pavyzd?iui, jums gali b?ti neleid?iama pasiekti svetaini?, kuriose galima atnaujinti antivirusini? program? para?us arba kuriose galite pasiekti naujinimus. D?l to j?s? kompiuteriui gali gr?sti pavojus. Be to, negalite pasiekti joki? ?ranki?, kuriais galima tai i?taisyti.

Pastaba Tam tikrais atvejais teis?t? ?ra?? gali prid?ti sistemos administratoriai arba ?i? ?ra?? galite prid?ti patys. Jei pervardysite fail? ?Hosts?, ?io failo s?sajos nebeveiks. Jei reikia daugiau informacijos, susisiekite su sistemos arba tinklo administratoriumi.

Nor?dami su?inoti, ar jums kilusias tinklo jungiamumo problemas sukelia failo ?Hosts? ?ra?ai, turite surasti ir pervardyti ?? fail?, kad nebeb?t? naudojami jame esantys ?ra?ai.
Jei norite, kad failo ?Hosts? numatytuosius parametrus atkurtume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei failo ?Hosts? numatytuosius parametrus norite atkurti patys, apsilankykite skyriuje ?Leiskite taisyti pa?iam?.
Pataisyti u? mane
Nor?dami automati?kai atkurti failo ?Hosts? numatytuosius parametrus, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50267Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

Dabar eikite ? skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem??? pabaig?.

Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami savaranki?kai atkurti failo ?Hosts? numatytuosius parametrus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, ?ra?ykite tvarkykl?s ? lauk? Prad?ti paie?k?, tada paspauskite ENTER.
 2. Spustel?kite ?ra?? tvarkykl?s, kuris rodomas ie?kos rezultatuose. ?alia tvarkykl?s esanti piktograma bus aplankas.
 3. Pasirodys langas, kurio vir?uje esan?ioje adres? juostoje bus rodoma ?Windows? > system32 > tvarkykl?s. Dukart spustel?kite aplank? etc.
 4. Suraskite ir de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail? hosts, tada spustel?kite Pervardyti.
 5. ?veskite oldhosts, tada paspauskite ENTER. Jei bus parodytas toliau pateikiamas klaidos prane?imas, spustel?kite T?sti:
  ?i? operacij? reikia patvirtinti.
  Jei j?s? papra?o administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
 6. Paleiskite kompiuter? i? naujo, kad ?sigaliot? pakeitimai.
 7. Patikrinkite ?Internet Explorer?.
Patikrinkite, ar ?Winsock? protokolo ir failo HOSTS konfig?racija nustatyta i? naujo. Jei taip, toliau skaityti ?ios dalies nebereikia. Jei ?Winsock? protokolas ar failas HOSTS n?ra nustatytas i? naujo, galite kreiptis ? palaikymo tarnyb?.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 936211 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. liepos 28 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbexpertiseinter kbnetworkcard kbbrowse kbmodem kbnetworkconnectivity kbnetwork_ispspecific kbnetwork_routerissues kbnetwork_checkcables kbadapter kbhowto kbmatsfixme KB936211

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com