Làm th? nào đ? thay đ?i b?n ghi d?ch v? tài kho?n và m?t kh?u tài kho?n b?n ghi d?ch v? trong SharePoint Server 2007 và Windows SharePoint Services 3.0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 934838 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u b?n là m?t khách hàng doanh nghi?p nh?, t?m thêm x? l? s? c? và tài nguyên và h?c t?p các H? tr? cho doanh nghi?p nh? web site.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

B?n có th? thay đ?i m?t kh?u cho tài kho?n b?n ghi d?ch v? trong Microsoft Office SharePoint Server 2007 và trong Microsoft Windows SharePoint Services 3.0. Ví d?, b?n có th? mu?n thay đ?i các m?t kh?u N?u m?t kh?u h?t h?n.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thay đ?i m?t kh?u cho tài kho?n b?n ghi d?ch v? trong Office SharePoint Server 2007 và Windows SharePoint Services 3.0.

Thông tin thêm

Đ? thay đ?i m?t kh?u cho tài kho?n b?n ghi d?ch v? trong SharePoint Server 2007 và Windows SharePoint Services 3.0, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ? N?u các b?n ghi d?ch v? Microsoft SQL Server s? d?ng m?t tên mi?n tài kho?n và m?t kh?u cho tài kho?n tên mi?n đó là h?t h?n ho?c không h?p l?, h?y ch?c ch?n r?ng b?n C?p Nh?t m?t kh?u cho trương m?c vùng đ?u tiên.
 1. C?p Nh?t m?t kh?u cho tài kho?n đư?c s? d?ng b?i các Trung tâm qu?n l? ?ng d?ng h? bơi. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên t?t c? các máy ch? trong cụm máy (ứng dụng) chủ, m? m?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? d?ng sau đây, và sau đó nh?n Enter:
   CD %commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web máy ch? extensions\12\Bin
  2. Th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
   • Trên máy ch? lưu tr? các web site chính quy?n trung ương, g? d?ng sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n Enter:

    stsadm -o updatefarmcredentials - userlogin DomainName\tên người dùng -m?t kh?u NewPassword
   • Trên t?t c? các máy ch? khác trong cụm máy (ứng dụng) chủ, g? d?ng sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n Enter:

    stsadm -o updatefarmcredentials - userlogin DomainName\tên người dùng -m?t kh?u NewPassword -đ?a phương
  3. Kh?i đ?ng l?i Internet Information Services (IIS) 6.0. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? d?ng sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n Enter:
   iisreset /noforce
 2. Xác minh r?ng các nhóm ứng dụng qu?n l? Credential Tri?n khai định nghĩa công việc không c?n hi?n th? đư?c trên các đ?nh ngh?a công vi?c h?n gi? Trang c?a SharePoint 3.0 chính quy?n trung ương. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? SharePoint 3.0 trung tâm qu?n tr?, h?y nh?p vào Ho?t đ?ng, và sau đó nh?p vào công vi?c h?n gi? đ?nh ngh?a dư?i C?u h?nh toàn c?u.
  2. Xác minh r?ng các nhóm ứng dụng qu?n l? Kh? năng tri?n khai vi?c đ?nh ngh?a không c?n hi?n th? trong danh sách.

   Lưu ? N?u công vi?c qu?n l? ?ng d?ng h? bơi ?y nhi?m tri?n khai đ?nh ngh?a đư?c hi?n th? trong danh sách, ch? đ?i cho đ?n khi nó đ? bi?n m?t t? các danh sách.
 3. C?p Nh?t m?t kh?u cho tài kho?n nhóm ứng dụng đư?c s? d?ng b?i các ứng dụng web trên cụm máy (ứng dụng) chủ. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? d?ng sau m?t d?u ki?m nh?c l?nh trên m?i máy ch? trên cụm máy (ứng dụng) chủ, và sau đó nh?n Enter:
  stsadm -o updateaccountpassword - userlogin DomainName\tên người dùng -m?t kh?u NewPassword -noadmin
 4. C?p Nh?t m?t kh?u cho tài kho?n đư?c s? d?ng đ? ch?y các b?n ghi d?ch v? Windows b?n ghi d?ch v? D?ch thu?t SharePoint tr? giúp tra c?u. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? d?ng sau m?t d?u ki?m nh?c l?nh trên m?i máy ch? trên cụm máy (ứng dụng) chủ, và sau đó nh?n Enter:
  stsadm.exe -o spsearch - farmserviceaccount DomainName\tên người dùng -farmservicepassword NewPassword
 5. C?p Nh?t m?t kh?u cho trương mục truy nh?p n?i dung m?c đ?nh đư?c s? d?ng b?i các b?n ghi d?ch v? Windows b?n ghi d?ch v? D?ch thu?t SharePoint tr? giúp tra c?u. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? d?ng sau m?t d?u ki?m nh?c l?nh trên m?i máy ch? trên cụm máy (ứng dụng) chủ, và sau đó nh?n Enter:
  stsadm.exe -o spsearch - farmcontentaccessaccount DomainName\tên người dùng -farmcontentaccesspassword NewPassword
 6. N?u b?n đang ch?y SharePoint Server 2007, b?n ph?i c?ng làm theo các bư?c sau:
  1. C?p Nh?t m?t kh?u cho tài kho?n đư?c s? d?ng b?i m?i chia s? b?n ghi d?ch v? nhà cung c?p (SSP) trên cụm máy (ứng dụng) chủ. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? d?ng sau m?t d?u ki?m nh?c l?nh trên m?i máy ch? trên cụm máy (ứng dụng) chủ, và sau đó nh?n Enter:
   stsadm.exe -o editssp-tiêu đ? SharedServicesProviderName -ssplogin DomainName\tên người dùng -ssppassword NewPassword
  2. C?p Nh?t m?t kh?u cho tài kho?n đư?c s? d?ng đ? ch?y các b?n ghi d?ch v? tra c?u Office SharePoint Server. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? d?ng sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n Enter:
   stsadm.exe -o osearch - farmserviceaccount DomainName\tên người dùng -farmservicepassword NewPassword
  3. N?u cụm máy (ứng dụng) chủ đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng duy nh?t kí nh?p, C?p Nh?t m?t kh?u cho tài kho?n đư?c s? d?ng b?i Microsoft đơn kí nh?p b?n ghi d?ch v?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Nh?p vào Ho?t đ?ng trong SharePoint 3,0 Trung tâm hành chính, và sau đó nh?p vào b?n ghi d?ch v? tài kho?n dư?i C?u h?nh b?o m?t.
   2. Dư?i b?n ghi d?ch v? Windows, b?m Đơn kí nh?p b?n ghi d?ch v?.
   3. Dư?i C?u h?nh, ch? đ?nh các m?t kh?u, và sau đó nh?p vào Ok.
  4. C?p Nh?t m?t kh?u đ? truy c?p n?i dung m?c đ?nh tài kho?n đư?c s? d?ng b?i các b?n ghi d?ch v? tra c?u Office SharePoint Server. Đ? làm Đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. M? SharePoint 3.0 trung tâm qu?n tr?, và sau đó nh?p vào liên k?t đ?n các ứng dụng web SSP dư?ib?n ghi d?ch v? chia s? Qu?n tr?.
   2. Dư?i tra c?u, b?m tra c?u cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Truy c?p n?i dung m?c đ?nh tài kho?n.
   3. Ch? r? m?t kh?u s? d?ng đ? truy c?p n?i dung tài kho?n, và sau đó nh?p vào Ok.

K?ch b?n m?u

B?n có th? t?o m?t t?p tin th?c thi đ? t? đ?ng thay đ?i m?t kh?u. K?ch b?n m?u sau đây cho th?y làm th? nào đ? làm đi?u này:

Lưu ? S? d?ng cú pháp sau đây đ? ch?y script:
Tên t?p.bat DomainName\tên người dùng NewPassword
 @echo off
rem other app pools
echo *** Updating app pool passwords
"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o updateaccountpassword -userlogin %1 -password %2 -noadmin
rem central admin
echo *** Updating Central Admin password
"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o updatefarmcredentials -userlogin %1 -password %2
rem ssp - new
echo *** Updating ssp password for new installs
"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o editssp -title "SharedServices1" -ssplogin %1 -ssppassword %2
rem ssp - upgrade
echo *** Updating ssp password for upgraded installs
"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o editssp -title "Default Web Site" -ssplogin %1 -ssppassword %2
rem osearch
echo *** Updating osearch password
"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o osearch -farmserviceaccount %1 -farmservicepassword %2
echo *** MANUAL UPDATE NEEDED. To update the password, visit the SSP Web application page, click Search Settings, and then click Default Content Access Account. 
rem spsearch
echo *** Updating spsearch password
"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN\Stsadm.exe" -o spsearch -farmserviceaccount %1 -farmservicepassword %2
echo *** Updating spsearch content access account
"%commonprogramfiles%\Microsoft Shared\web server extensions\12\BIN\stsadm.exe" -o spsearch -farmcontentaccessaccount %1 -farmcontentaccesspassword %2
rem restarting IIS
echo *** Doing soft restart of IIS
iisreset /noforce
echo on
S?a đ?i k?ch b?n đ? bao g?m các tên chính xác c?a m?i SSP trong các cụm máy (ứng dụng) chủ. N?u cụm máy (ứng dụng) chủ đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng kí nh?p duy nh?t, b?n ph?i c?ng s? d?ng l?nh sc config .

Làm th? nào đ? c?p nh?t m?t kh?u SharePoint Server 2007 khi SharePoint Server 2007 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong m?t c?u h?nh ít nh?t là đ?c quy?n

Phương pháp 1: B?t đ?u b?n ghi d?ch v? SPAdmin

B?t đ?u b?n ghi d?ch v? SPAdmin trên t?t c? các máy tính trong các trang tr?i trư?c khi b?n C?p Nh?t m?t kh?u. D?ng b?n ghi d?ch v? khi thao tác hoàn t?t.

Phương pháp 2: Thêm tài kho?n B? máy b? máy cơ s? d? li?u Access vào nhóm qu?n tr? viên c?c b?

Thêm tài kho?n B? máy b? máy cơ s? d? li?u Access vào nhóm qu?n tr? viên c?c b? c?a m?i máy tính trong các trang tr?i có m?t trư?ng h?p tra c?u tr?c tuy?n. kí nh?p b?ng cách s? d?ng tài kho?n đó, và sau đó C?p Nh?t m?t kh?u b?ng cách s? d?ng l?nh stsadm .

Khi đ? hoàn t?t thao tác này, lo?i b? tài kho?n B? máy b? máy cơ s? d? li?u Access t? nhóm qu?n tr? viên c?c b? c?a m?i máy tính.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng công c? dòng lệnh Stsadm.exe, xem Stsadm công c? dòng lệnh (Office SharePoint Server) trên web site c?a Microsoft SharePoint.

Thu?c tính

ID c?a bài: 934838 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
T? khóa: 
kbconfig kbhowto kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB934838 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 934838

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com