Windows Update l?i 0x80240029 x?y ra khi b?n c? g?ng c?p nh?t Windows Defender

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 934562 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

H? tr? cho Windows Vista mà không có b?t k? gói b?n ghi d?ch v? nào đư?c cài đ?t chuyên bi?t k?t thúc vào ngày 13 Tháng ba, 2010. Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows Vista v?i Service Pack 2 (SP2). Đ? bi?t thêm chi ti?t, là web site Microsoft này: H? tr? là k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows

Tri?u ch?ng
Khi b?n c? g?ng C?p Nh?t b?o v? c?a Microsoft Windows trên m?t máy tính, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
L?i t?m th?y: Code 0x80240029

Bài vi?t này ch?a t?ng bư?c phương pháp đ? th? có th? giúp b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t B? b?o v? Windows.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Thông báo

Bài vi?t này là dành cho ngư?i dùng máy tính tiên ti?n. N?u b?n không c?m th?y tho?i mái v?i nâng cao, x? l? s? c?, b?n có th? mu?n h?i ai đó đ? đư?c giúp đ? ho?c liên h? v?i h? tr?. Thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus

Nguyên nhân

V?n đ? có th? x?y ra do m?t ho?c nhi?u c?a các trư?ng h?p sau:
 • B?n có th? g?p m?t v?n đ? c?p nh?t Windows.
 • m?c tin thư thoại SoftwareDistribution có th? b? h?ng.

Phương pháp đ? gi?i quy?t v?n đ?

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, kí nh?p vào tài kho?n ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng ?y nhi?m hành chính, và sau đó s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: T? cài đ?t chuyên bi?t Windows Defender C?p Nh?t đ?nh ngh?a

Microsoft cung c?p b?n c?p nh?t B? b?o v? Windows b?ng cách s? d?ng Windows Update. Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n có th? nh?n đư?c l?i v? các v?n đ? t? m?t trong nh?ng b?n ghi d?ch v? không liên quan đ?n B? b?o v? Windows chính nó. Bư?c đ?u tiên là đ? th? đ? t? cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t đ?nh ngh?a. Đ? t? cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t đ?nh ngh?a, làm theo các bư?c sau:
 1. Truy c?p vào thông tin b?o m?t. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/Security/Portal/ADL.aspx#Top
 2. Làm theo các bư?c thích h?p.
 3. N?u b?n v?n nh?n đư?c "đ?nh ngh?a B? b?o v? Windows đ? không đư?c C?p Nh?t" c?nh báo tin thư thoại, b?n có th? mu?n h?i ai đó đ? đư?c giúp đ? ho?c liên h? v?i h? tr?. Thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://go.Microsoft.com/fwlink/?linkID=21608

Lưu ? Các phương pháp sau đây ch?a tiên ti?n bư?c g? r?i. N?u b?n không c?m th?y tho?i mái v?i nâng cao, x? l? s? c?, b?n có th? mu?n h?i ai đó đ? đư?c giúp đ?. Không có h? tr? phí có s?n cho ngư?i tiêu dùng b?i g?i 1-866-PCSAFETY t?i Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Canada, ho?c b?ng cách liên l?c v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n đ? c?p nh?t các v?n đ? h? tr?, h?y truy c?p Microsoft qu?c t? h? tr? Web site sau:
http://support.Microsoft.com/common/International.aspx
Khách hàng doanh nghi?p có th? có đư?c h? tr? đ? c?p nh?t thông qua các liên l?c h? tr? thông thư?ng.

Cách 2: Đ?i tên m?c tin thư thoại SoftwareDistribution

 1. Đóng t?t c? các m? chương tr?nh.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
 3. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau đ? đ?i tên m?c tin thư thoại SoftwareDistribution:
  net stop wuauserv
  net stop bit
  ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
  net B?t đ?u wuauserv
  net start bit

Phương pháp 3: Xác minh r?ng b?n không g?p v?n đ? Microsoft Windows thông tin, C?p nh?t t? đ?ng và b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t máy ch? Windows (WSUS)

Microsoft cung c?p b?o v? thông tin C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng Microsoft Windows thông tin, C?p nh?t t? đ?ng và b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t máy ch? Windows (WSUS). Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n có th? nh?n đư?c l?i gây ra b?i các v?n đ? t? m?t trong nh?ng b?n ghi d?ch v? không liên quan đ?n b?o v? c?a chính nó. Đ? g? r?i m?t v?n đ? ti?m năng c?p nh?t Windows, h?y làm theo các bư?c sau.

Windows Vista

 1. Ki?m tra các t?p tin Windowsupdate.log đ? thông báo l?i. Đ? xem các t?p tin kí nh?p, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút ch?n m?t B?t đ?u
   .
  2. Trong các B?t đ?u tra c?u hộp thoại, lo?i %\windowsupdate.log, sau đó nh?n ENTER. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đ?c t?p tin Windowsupdate.log, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   902093Làm th? nào đ? đ?c t?p tin Windowsupdate.log
 2. Truy c?p vào trang tr? giúp c?a Windows và làm th? nào đ? Web, và sau đó g? các t? khóa mô t? v?n đ?:
  http://www.Update.Microsoft.com/microsoftupdate/V6/Troubleshoot.aspx?LN=en

Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003

 1. Ki?m tra các t?p tin Windowsupdate.log đ? thông báo l?i. Đ? xem các t?p tin log, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i %windir%\windowsupdate.log trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đ?c t?p tin Windowsupdate.log, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  902093Làm th? nào đ? đ?c t?p tin Windowsupdate.log
 2. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Update.Microsoft.com/microsoftupdate/V6/Troubleshoot.aspx?LN=en
 3. Trên web site tùy ch?n, g? t? khóa mô t? v?n đ?.

V?n đ? tương t? và gi?i pháp

N?u b?n v?n g?p v?n đ?, b?n có th? g?p m?t v?n đ? khác nhau. B?n có th? t?m th?y các đi?u h?u ích.
910359 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "0x800A01AE" ho?c m?t thông báo l?i "0x080070570" khi b?n c? g?ng k?t n?i đ?n trang Windows Update Web ho?c vào trang Microsoft Update Web trong Windows Server 2003 ho?c Windows XP
822798 B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t m?t s? thông tin C?p Nh?t ho?c các chương tr?nh
N?u nh?ng bài vi?t này không giúp b?n gi?i quy?t v?n đ? ho?c n?u b?n g?p các tri?u ch?ng khác v?i nh?ng ngư?i đư?c mô t? trong bài vi?t này, tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft cho bi?t thêm thông tin. Đ? tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com
Sau đó, nh?p văn b?n thông đi?p l?i mà b?n nh?n đư?c, ho?c nh?p m?t mô t? v? các v?n đ? trong các tra c?u h? tr? (KB) l?nh v?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 934562 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbtshoot kbcip kbmt KB934562 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 934562

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com