Poruka o gre?ci prilikom poku?aja a?uriranja programa Windows Defender na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Vista: ?Prona?ena je gre?ka: kôd 0x80240029?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 934562 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada poku?ate da a?urirate Windows Defender na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Vista, dobijate poruku o gre?ci koja je sli?na slede?oj:
Prona?ena je gre?ka: kôd 0x80240029

UZROK

Do ovog problema dolazi ako je fascikla ?Distribucija softvera? o?te?ena.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, prijavite se na korisni?ki nalog koriste?i administratorske privilegije, a zatim upotrebite neki od slede?ih metoda:

1. metod
 1. Zatvorite sve otvorene programe. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, u polju Zapo?ni pretragu otkucajte Run, a zatim pritisnite taster ENTER.
  2. Otkucajte msconfig, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Pojavi?e se uslu?ni program ?Konfiguracija sistema?.
  3. Na kartici POKRETANJE opozovite izbor u polju za potvrdu Bezbedno pokretanje ra?unara, a zatim kliknite na dugme U redu.
  4. Ponovo pokrenite ra?unar kada se to od vas zatra?i.

   Napomena Kada dovr?ite 2. korak, ponovo pokrenite uslu?ni program ?Konfiguracija sistema?. Na kartici POKRETANJE opozovite izbor u polju za potvrdu Bezbedno pokretanje ra?unara, a zatim kliknite na dugme U redu da biste ponovo pokrenuli ra?unar.
 2. Preimenujte fasciklu ?Distribucija softvera?. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, u polju Zapo?ni pretragu otkucajte %windir%, a zatim pritisnite taster ENTER.

   Napomena U ovom koraku, %windir% predstavlja putanju Windows sistemske fascikle. Putanja Windows sistemske fascikle obi?no je C:\Windows.
  2. Prona?ite, a zatim kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu Distribucija softvera, a zatim izaberite stavku Preimenuj.
  3. Otkucajte Distribucija softvera.old, a zatim pritisnite taster ENTER.
  4. Ponovo pokrenite ra?unar.
2. metod
 1. Zatvorite sve otvorene programe. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , izaberite stavku Pretra?i, a zatim otkucajte Usluge.
  2. Kliknite dvaput na stavku Usluge.
  3. Na listi usluga prona?ite stavku Windows Management Instrumentation, a zatim kliknite desnim tasterom mi?a i izaberite stavku Zaustavi.

   Napomena Nemojte zatvarati prozor ?Usluge?.
  4. Otvorite Windows Explorer.
  5. Prona?ite, a zatim izbri?ite fasciklu Spremi?te na lokaciji C:\%windir%\System32\wbem.
  6. Vratite se u prozor ?Usluge?, prona?ite stavku Windows Management Instrumentation, a zatim kliknite desnim tasterom mi?a i izaberite stavku Ponovo pokreni.
  7. Iza?ite iz svih programa.
  8. Ponovo pokrenite ra?unar.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 934562 - Poslednji pregled: 29. decembar 2007. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbexpertisebeginner KB934562

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com