ID c?a bi: 934160 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Chn oan va khc phuc s c t ngChu y Nu ban mun t khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".
Thng tin nay co hu ich khng? Vui long gi phan hi cho chung ti

TRI?U CH?NG

Trn may tinh ang chay Windows Vista, ban tao mt cp con trong cp c chia se. Khi ban c gng i tn cp con, ban nhn c thng bao li ging nh sau:
Cp <Tn Cp c Chia se> khng tn tai. Tp co th a bi di chuyn hoc xoa.
Ban co mun tao tp khng?
Ngoai ra, nu ban c gng lu mt tp vao cp c chia se, ban co th nhn c thng bao li ging nh sau:
a xay ra li quyn mang hoc tp. Kt ni mang co th bi mt.


Chu y Ban s dung Goi Tinh nng Trin khai H iu hanh cua May chu Quan ly H thng Microsoft 2003 trin khai Windows Vista cho may tinh.

NGUYN NHN

S c nay xay ra vi c s d liu trn b nh m phia may khach ma tinh nng Tp Gian tuyn s dung bi hong khi Windows Vista c trin khai. Hanh vi nay dn n thiu gia tri ng ky trong s ng ky.

? ti t? kh?c ph?c s? c?

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cach sao lu va khi phuc s ng ky trong Windows
khc phuc s c nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut bt u
  , bm Chay, go Regedit.exe ri nhn OK.

  Chu y Nu ban c nhc nhp mt khu hoc xac nhn cua quan tri vin, hay nhp mt khu cua ban hoc bm Tip tuc.
 2. inh vi ri bm vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Csc\Parameters


  Chu y Tao khoa con ng ky Tham bin nu khoa con ng ky khng tn tai. thc hin vic nay, hay lam theo nhng bc sau:
  1. inh vi ri bm vao khoa con ng ky sau:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Csc
  2. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Gia tri DWORD.
  3. Go Parameters, ri nhn ENTER.
 3. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, sau o bm Gia tri DWORD.
 4. Go FormatDatabase ri nhn ENTER.
 5. Trong menu Chinh sa, bm Sa i.
 6. Trong d liu Gia tri, go 1, sau o bm OK.
 7. Thoat Bin tp S ng ky ri khi ng lai may tinh ap dung thay i.


Thng tin nay co hu ich khng? Vui long gi phan hi cho chung ti

Cach goi MATS hoat ng khc phuc s c nay

Bm vao y tim hiu cach goi MATS hoat ng khc phuc s c nay

Cac s c khac ma goi MATS khc phuc

2394521 Khng th don sach Thung rac trong Windows XP hoc trong Windows Vista
949109 Li "tp hoc cp khng tn tai" trong Windows Vista
813711 Cac thay i v kich thc, ch xem, biu tng hay vi tri cua cp bi mt
2394740 Khng th chon nhiu muc sau khi nng cp t Windows XP ln Windows Vista
2396571 Cac biu tng thay i khng ung trong Windows

Thu?c tnh

ID c?a bi: 934160 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Hai 2012 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
T? kha:
kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmatsfixme KB934160

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com