Identifikator ?lanka: 934160 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Automatska dijagnoza i re?avanje problemaNapomena Ako biste radije da sami re?ite problem, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

SIMPTOMI

Na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista kreirate potfasciklu u deljenoj fascikli. Kada poku?ate da preimenujete potfasciklu, dobijate poruku o gre?ci koja izgleda kao slede?a:
Fascikla <Ime deljene fascikle> ne postoji. Datoteka je mo?da preme?tena ili izbrisana.
?elite li da je kreirate?
Pored toga, ako poku?ate da sa?uvate datoteku u deljenoj fascikli, mo?ete dobiti poruku o gre?ci koja izgleda kao slede?a:
Do?lo je do gre?ke u dozvoli za pristup mre?i ili datoteci. Mre?na veza mo?e da se izgubi.


Napomena Koristite Microsoft System Management Server 2003 paket funkcija za primenu operativnog sistema za primenu operativnog sistema Windows Vista na ra?unaru.

UZROK

Do ovog problema dolazi zbog toga ?to je baza podataka klijentskog ke?a koju koristi funkcija Vanmre?ne datoteke o?te?ena pri primeni operativnog sistema Windows Vista. Zbog tog pona?anja, de?ava se da u registratoru nedostaje vrednost registratora.

Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Da biste re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?start?
  , izaberite stavku Pokreni, otkucajte Regedit.exe i kliknite na dugme U redu.

  Napomena Ako vam budu zatra?ene administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Csc\Parameters


  Napomena Kreirajte potklju? registratora Parameters ako ne postoji. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Csc
  2. U meniju Ure?ivanje, postavite pokaziva? na stavku Novi i zatim kliknite na DWORD Value.
  3. Otkucajte Parameters, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. U meniju Ure?ivanje, postavite pokaziva? na stavku Novi i zatim kliknite na DWORD Value.
 4. Otkucajte FormatDatabase, a zatim pritisnite taster ENTER.
 5. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izmeni.
 6. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 1 i kliknite na dugme U redu.
 7. Iza?ite iz alatke ?Ure?iva? registratora? i ponovo pokrenite ra?unar da biste primenili promenu.


Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

Funkcionisanje MATS paketa da bi se re?io ovaj problem

Kliknite ovde da biste razumeli kako MATS paket funkcioni?e na re?avanju ovog problema

Drugi problemi koje MATS paket re?ava

2394521 Nije mogu?e isprazniti korpu za otpatke u operativnim sistemima Windows XP ili Windows Vista
949109 Gre?ka ?Datoteka ili fascikla ne postoji? u operativnom sistemu Windows Vista
813711 Promene veli?ine, prikaza, ikone ili polo?aja fascikle su izgubljene
2394740 Nije mogu?e izabrati vi?e stavki nakon nadogradnje operativnog sistema Windows XP na Windows Vista
2396571 Ikone se neispravno menjaju u operativnom sistemu Windows

Svojstva

Identifikator ?lanka: 934160 - Poslednji pregled: 29. februar 2012. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmatsfixme KB934160

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com