Kai dirbate ?Works 8? programoje gaunate klaidos prane?im?: ?Microsoft Works 8? nebeveikia?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 933828 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai dirbate ?Microsoft Works 8.5? programa gaunate tok? klaidos prane?im?:
?Microsoft Works 8? nebeveikia
?i klaida gali atsirasti, kai darote vien? i? ?i? dalyk?:
 • spausdinate ?Microsoft Works 8? skai?iuokl?s ar duomen? baz?s fail?;
 • atidarote ?Microsoft Works 8? skai?iuokl?s ar duomen? baz?s fail?;
 • per?i?rite ?Microsoft Works 8? skai?iuokl?s ar duomen? baz?s fail?;
 • formatuojate ?Microsoft Works 8? skai?iuokl?s ar duomen? baz?s fail?.
Jei naudojate ankstesn? ?Works? versij?, ne ?Works 8.5?, galite gauti ?? klaidos prane?im?:
Tr?ksta atminties
Ta?iau ?Works? nesugenda.

SPRENDIMAS

?Microsoft? i?leido naujinim?, kuris i?taiso ?i? ?Works 8.5? trikt?. Ankstesn?se nei ?Works 8.5? versijose galite spr?sti ?i? problem? atlikdami veiksmus, nurodytus ?io straipsnio skyriuje ?Ap?jimas". Jei nesate tikri, kuri ?Works? versija ?diegta j?s? kompiuteryje, galite nustatyti versij? atlikdami ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite bet kuri? i? ?i? ?Works? program?:
  • ?Works Word Processor?
  • ?Works Spreadsheet?
  • ?Works Database?
  • ?Works Calendar?
 2. Meniu ?inynas spustel?kite Apie ?Microsoft Works?.
 3. Dialogo lange Apie ?Microsoft Works? bus rodoma, kuri? ?Works? versij? naudojate.
?is naujinimas taikomas tik kompiuteriams, kuriuose veikia ?Windows Vista? arba ?Windows XP Service Pack 2 (SP2)?. J?s negalite ?diegti ?io naujinimo ankstesn?se ?Windows? versijose nei ?Windows XP SP2?. Nor?dami atsisi?sti ir ?diegti ?? naujinim?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=lt&FamilyID=65f5b806-e6a1-4f92-a656-e56eeda67e3d

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Nor?dami spr?sti ?i? problem? tur?tum?te kreiptis ? savo spausdintuvo gamintoj? ir paklausti, ar j?s? spausdintuvui yra atnaujinta spausdintuvo tvarkykl?. Jei yra atnaujinta spausdintuvo tvarkykl?, tur?tum?te j? atsisi?sti ir ?diegti. Tada v?l pam?ginkite spausdinti. Jei tai veiks, kit? ?iame straipsnyje nurodyt? veiksm? atlikti nereik?s.

Jei atnaujintos spausdintuvo tvarkykl?s n?ra arba jei problema i?lieka po to, kai ?diegiate naujausi? savo spausdintuvo tvarkykl?, paklauskite spausdintuvo gamintojo, ar jis gali patarti imituojan?i? spausdintuvo tvarkykl?, kuri? gal?tum?te naudoti savo spausdintuvui. Imituojanti spausdintuvo tvarkykl? ? tai tvarkykl?, kuri imituoja kito spausdintuvo tvarkykl?s funkcijas. Pavyzd?iui, jei turite ?HP DeskJet? spausdintuv?, galb?t i?spr?site ?i? problem? ?dieg? ?HP DeskJet 550C? spausdintuvo tvarkykl?. Nor?dami ?diegti imituojan?i? spausdintuvo tvarkykl?, kuri? rekomenduoja gamintojas, atlikite ?iuos veiksmus. Jei gamintojas negali rekomenduoti imituojan?ios spausdintuvo tvarkykl?s, ?diekite bendr? spausdintuvo tvarkykl? atlikdami nurodytus veiksmus. ?sitikinkite, kad atliekate veiksmus, pritaikytus j?s? ?Windows? versijai.

Pastaba Jei naudosite bendr?j? ar imituojan?i? spausdintuvo tvarkykl?, gali b?ti, kad kai kuriomis spausdintuvo funkcijomis naudotis negal?site. Pavyzd?iui, kai naudojate bendr?j? spausdintuvo tvarkykl?, negal?site spausdinti grafini? objekt?.

?Windows Vista?

Nor?dami ?diegti kit? spausdintuv? ?Windows Vista? sistemoje, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , ?ra?ykite spausdintuvai lauke Prad?ti ie?k?, tada spustel?kite appwiz.cpl s?ra?e Programos.
 2. Kairiojoje puslapio pus?je ties vir?umi spustel?kite Prid?ti spausdintuv?.
 3. Lauke Prid?ti spausdintuv? du kartus spustel?kite Prid?ti vietin? spausdintuv?.
 4. Spustel?kite Naudoti esam? prievad? ir tada spustel?kite Pirmyn.
 5. Skyriuje Gamintojas spustel?kite j?s? spausdintuvo gamintoje, pavyzd?iui,HP ir skyriuje Spausdintuvai spustel?kite kit? spausdintuv?, kur? rekomendavo j?s? gamintojas, pavyzd?iui, HP DeskJet 500C. Jei i? gamintojo negalite gauti rekomenduojamos alternatyvios spausdintuvo tvarkykl?s, spustel?kite Bendrasis ties Gamintojas ir tada spustel?kite Bendrasis/Tik tekstas ties Spausdintuvai.

  Pastaba Naudodami bendr? ar imituojan?i? spausdintuvo tvarkykl? kai kuriomis spausdintuvo funkcijomis naudotis negal?site. Pavyzd?iui, kai naudojate bendr?j? spausdintuvo tvarkykl?, negal?site spausdinti grafini? objekt?.
 6. Jei matote ?Kuri? tvarkykl?s versij? norite naudoti?" , spustel?kite Naudoti ?iuo metu ?diegt? tvarkykl? (rekomenduojama) ir tada spustel?kite Pirmyn.
 7. Spustel?dami pasirinkite ?ym?s langel? Nustatyti spausdintuv? numatytuoju, spustel?kite Pirmyn ir tada spustel?kite Baigti.
 8. Spausdintuv? s?ra?e du kartus spustel?kite nauj?j? spausdintuv?.
 9. Meniu Spausdintuvas spustel?kite Ypatyb?s.
 10. Skirtuke Prievadai spustel?dami pasirinkite atitinkam? j?s? spausdintuvo prievado ?ym?s langel? ir tada spustel?kite Gerai. Pavyzd?iui, galite pasirinkti LPT1, jei spausdintuvas yra prijungtas prie j?s? kompiuterio (LTP1 prievadas yra naudojamas ry?iams su vietiniu spausdintuvu daugumoje kompiuteri?).

?Windows XP?

Nor?dami ?diegti kit? spausdintuvo tvarkykl? ?Windows XP? sistemoje, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Spausdintuvai ir faksai.
 2. Srityje Spausdintuvo u?duotys spustel?kite Prid?ti spausdintuv?.
 3. Pirmajame spausdintuvo prid?jimo vedlio puslapyje spustel?kite Pirmyn.
 4. Spustel?kite Prie ?io kompiuterio prijungtas vietinis spausdintuvas, ?sitikinkite, kad i?valytas ?ym?s laukelis Automati?kai aptikti ir ?diegti mano ?Prijungti ir leisti? spausdintuv? ir tada spustel?kite Pirmyn.
 5. Spustel?kite tinkam? prievad? ir tada spustel?kite Pirmyn. Pavyzd?iui, galite pasirinkti LPT1, jei spausdintuvas yra prijungtas prie j?s? kompiuterio (LTP1 prievadas yra naudojamas ry?iams su vietiniu spausdintuvu daugumoje kompiuteri?).
 6. S?ra?e Gamintojai spustel?kite skit? spausdintuv? nei rekomenduoja j?s? gamintojas arba spustel?kite Bendras.

  Pastaba Naudodami bendr?j? tik teksto tvarkykl? ar imituojan?i? spausdintuvo tvarkykl? kai kuriomis funkcijomis naudotis negal?site. Pavyzd?iui, kai naudojate bendr?j? spausdintuvo tvarkykl?, negal?site spausdinti grafini? objekt?.
 7. Spustel?kite Taip, kai j?s? paklaus ar ?Windows? tur?s naudoti ?? spausdintuv? kaip numatyt?j?, ir tada spustel?kite Pirmyn.
 8. Spustel?kite Ne, kai j?s? paklaus ar spausdinti bandom?j? puslap?, spustel?kite Pirmyn ir tada spustel?kite Baigti.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Works 8.5?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/products/works/international/Update_1001.mspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 933828 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. lapkri?io 29 d. - Per?i?ra: 2.1
TAIKOMA
 • Microsoft Works 8.0 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbresolve KB933828

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com