Tiek par?d?ts k??das zi?ojums, ja m??in?t jaunin?t programmu komplekta Office XP izdevumu Students and Teachers uz Office 2007. gada programmu komplektu: "Izv?l?tais ce?? nenor?da uz kvalific?tu jaunin?mu produktu"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 933567 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

M??inot jaunin?t programmu komplekta Microsoft Office XP izdevumu Students and Teachers uz Microsoft Office 2007. gada programmu komplekta jaunin??anas versiju, tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
Izv?l?tais ce?? nenor?da uz kvalific?tu jaunin?mu produktu. Noklik??iniet uz M??in?t v?lreiz, lai m??in?tu v?lreiz, vai uz Atcelt, lai izietu no iestat??anas.

IEMESLS

??da darb?ba rodas, jo programmu komplekta Office XP izdevums Student and Teacher nav kvalific?ts produkts Office 2007. gada produkta jaunin??anas versijai. Instal?jot Office 2007. gada produkta jaunin??anas versiju, neizdodas veikt kvalific?tu produktu mekl??anu, ja ir sp?k? ??di apst?k?i:
 • Programmu komplekta Office XP izdevums Students and Teachers ir vien?gais Microsoft Office produkts, kas instal?ts dator?.
 • Dator? nav instal?ti kvalific?ti Microsoft Works produkti.
Piez?me. Office 2007. gada produkta jaunin??anas versijai kvalific?to produktu sarakst? ir nepareizi nor?d?ts, ka programmu komplekta Office XP izdevums Students and Teachers ir kvalific?ts produkts. Uz Office 2007. gada produkta jaunin??anas versijas iepakojuma ir nor?d?ts:
Iek?aut? programma mekl?s cietaj? disk?, lai apstiprin?tu j?su piem?rot?bu ?ai jaunin??anai. Programmat?ra tiks instal?ta tikai tad, ja esat licenc?ts lietot?js, kur? lieto k?du no ?iem produktiem:
 • Microsoft® Works 6.0 ? 10
 • Microsoft Works Suite 2000 ? 2006 vai jaun?ka versija
 • Jebkura Office 2000 ? 2007 programma vai programmu komplekts
 • Jebkur? Microsoft Office XP programmu komplekts

PROFILAKSE

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Start?jiet Office 2007. gada sist?mas iestat??anas programmu.
 2. Dialoglodzi?? Ievadiet savu produkta atsl?gu ierakstiet produkta atsl?gu lodzi?? Produkta atsl?ga un p?c tam noklik??iniet uz Turpin?t.
 3. Dialoglodzi?? Atrast vec?ku Office versiju noklik??iniet uz P?rl?kot.
 4. Ja j?su Office versija ir instal?ta disk? vai t?kla server?, atlasiet ?o versiju dialoglodzi?? P?rl?kot un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Ja j?su Office versija ir kompaktdisk? vai DVD disk?, ievietojiet kompaktdisku vai DVD disku kompaktdisku, vai DVD disku diskdzin?, dialoglodzi?? P?rl?kot atlasiet Microsoft Office un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Dialoglodzi?? Atrast vec?ku Office versiju noklik??iniet uz Turpin?t.
 6. Kad tiek par?d?ti Microsoft 2007. gada programmat?ras licences nosac?jumi, iz?emiet vec?k?s Office versijas kompaktdisku no kompaktdisku diskdzi?a vai no DVD disku diskdzi?a un p?c tam ievietojiet Office 2007. gada sist?mas kompaktdisku.
 7. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Es piekr?tu licences l?guma nosac?jumiem un p?c tam noklik??iniet uz Turpin?t.
 8. Izpildiet ekr?n? redzam?s instrukcijas, lai instal?tu Office 2007. gada sist?mu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 933567 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 12. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbupgrade kbsetup kbinstallation kberrmsg kbdocerr kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB933567

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com