Opis ispravke za Outlook 2007: 13.04.2007.

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 933493 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Microsoft je objavio ispravku za Microsoft Office Outlook 2007. Ovaj ?lanak sadr?i listu problema koju ispravka re?ava i informacije o problemu do koga mo?e do?i nakon instaliranja ispravke. Pored toga, u ovom ?lanku je opisano kako da dobijete ispravku i kako da utvrdite da li je ispravka instalirana.

UVOD

Ova ispravka re?ava problem pri kome se kalendarska stavka koja je ozna?ena kao privatna otvara ukoliko je prona?ena pomo?u funkcije ?Pretraga radne povr?ine?. Ispravka tako?e re?ava probleme sa performansama do kojih dolazi kada radite sa stavkama u velikoj .pst datoteci ili .ost datoteci.

DODATNE INFORMACIJE

Detalji o ispravci

Problemi koje ispravka re?ava

Ova ispravka re?ava problem koji je opisan u slede?em ?lanku Microsoft baze znanja:
932086 Mo?ete iskusiti probleme sa performansama kada radite sa stavkama u velikoj .pst datoteci ili u velikoj .ost datoteci u programu Outlook 2007 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Ova ispravka tako?e re?ava slede?e probleme koji prethodno nisu bili dokumentovani u Microsoft bazi znanja.
 • Delegat otvara po?tansko sandu?e drugog korisnika. Delegat zatim tra?i e-poruku. Ukoliko je e-poruka ozna?ena kao privatna, poruka se neo?ekivano prikazuje u oknu za pregled.
 • Kreirate a?uriranu verziju zahteva za organizovanje sastanka ili izuzetak zahteva za organizovanje sastanka u programu Outlook 2007. Ukoliko je zahtev za organizovanje sastanka otvoren kada kreirate a?uriranu verziju ili izuzetak, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
  Nije mogu?e izvr?iti funkciju zato ?to je poruka promenjena.
  Me?utim, kada kliknete na dugme U redu da biste zatvorili poruku o gre?ci, u?esnicima se ?alje a?urirana verzija zahteva za sastanak.

Poznati problemi

Poznati problemi do kojih mo?e do?i nakon instaliranja ispravke

Kada pokrenete neki od Microsoft Office 2007 programa na ra?unaru koji koristi Microsoft Office Outlook 2007 sa Menad?erom za poslovne kontakte, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Verzija Office aplikacije se ne podudara.
Za vi?e informacija o ovom poznatom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
935569 Poruka o gre?ci prilikom pokretanja Office 2007 programa na ra?unaru na kome je pokrenut Outlook 2007 sa Menad?erom za poslovne kontakte: ?Verzija Office aplikacije se ne podudara? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Detalji o instalaciji

Pribavljanje i instaliranje ispravke

Ova ispravka nalazi se u Microsoft centru za preuzimanje. Da biste preuzeli ovu ispravku i pribavili uputstva za instalaciju i strategije primene, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=C262BCFD-1E09-49B6-9003-C4C47539DF66

Kako da utvrdite da li je ispravka instalirana

Ispravka sadr?i datoteke ?ije su verzije navedene u slede?oj tabeli.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzija datotekeVeli?ina datotekeDatumVreme
Mspst32.dll12.0.6014.50001,064,37623.03.2007.05:17
Outlook.exe12.0.6014.500012,812,66423.03.2007.05:17
Nije potrebno da instalirate ovu ispravku ukoliko imate noviju verziju datoteka navedenih u tabeli.

Da biste utvrdili verziju datoteka instaliranih na ra?unaru, sledite ove korake.

Napomena Budu?i da postoji nekoliko verzija operativnog sistema Microsoft Windows, slede?i koraci mogu se razlikovati na va?em ra?unaru. Ukoliko je tako, pogledajte dokumentaciju proizvoda da biste dovr?ili ove korake.
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pretra?i.
 2. U prozoru ?Rezultati pretrage?, u oknu Pomo?nik za pretragu izaberite stavku Sve datoteke i fascikle.
 3. U polju Deo imena ili celo ime datoteke otkucajte ime datoteke, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
 4. Na listi datoteka kliknite desnim tasterom mi?a na prona?enu datoteku, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 5. Na kartici Verzija ispitajte verziju datoteke koja je instalirana na ra?unaru.

Informacije o .msp datotekama za administratore

Administrativna ispravka sastoji se od kompletne Microsoft Windows Installer datoteke (.msp file). Ova .msp datoteka je zapakovana u izvr?nu datoteku koja se samostalno izdvaja. Slede?a .msp datoteka se distribuira u ovoj ispravci:
Outlook.msp
Za vi?e informacija o instaliranju ispravki za Office 2007 pogledajte Office 2007 Resource Kit na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
http://technet2.microsoft.com/Office/en-us/library/2ce70869-aa75-4a73-9c9b-8b74001f1c3c1033.mspx
Za vi?e informacija o dizajnu instalacije sistema Office 2007 i zahtevom za lokalnim instalacionim izvorom posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://technet2.microsoft.com/Office/en-us/library/8295626a-4570-4b7f-91e3-717fe6b81f961033.mspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 933493 - Poslednji pregled: 11. maj 2007. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Office Outlook 2007
Klju?ne re?i: 
kbcalendar kbbug kbexpertisebeginner kbqfe kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB933493

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com