Làm th? nào đ? xác đ?nh xem máy tính c?a b?n đ? s?n sàng đ? ch?y Windows Vista, và làm th? nào đ? t?m th?y chương tr?nh mà đ? đư?c ch?ng nh?n đ? làm vi?c trên Windows Vista

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 933305 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này ch?a thông tin đ? giúp b?n ch?n chương tr?nh tương h?p v? sau v?i Windows Vista. Bài vi?t này th?o lu?n v? các ch? đ? sau:
 • Xác đ?nh xem máy tính c?a b?n có th? ch?y Windows Vista
 • Làm th? nào đ? t?m Windows tương h?p v? sau chương tr?nh
 • T?m th?y chương tr?nh bi?u m?u chính đư?c h? tr? trên Windows Vista
 • T?m th?y chương tr?nh đ? giành đư?c "Ch?ng nh?n cho Windows Vista" bi?u tư?ng
 • T?m th?y chương tr?nh đ? giành đư?c "Ho?t đ?ng v?i Windows Vista" bi?u tư?ng
 • S? l?n chương tr?nh ch?y trong Windows Vista
 • S? d?ng Microsoft ACT đ? giúp b?n tri?n khai Windows Vista
 • T?m hi?u thêm v? chương tr?nh bi?u tư?ng Windows cho nhà cung c?p ph?n m?m đ?c l?p
M?c dù h?u h?t thông tin trong bài vi?t này dành cho m?t ngư?i dùng máy tính trung b?nh, m?t s? thông tin đư?c thi?t k? cho ngư?i dùng máy tính chuyên sâu.

Thông tin thêm

Xác đ?nh xem máy tính c?a b?n có th? ch?y Windows Vista

N?u b?n đang cân nh?c vi?c nâng c?p máy tính c?a b?n lên Windows Vista, b?n có th? s? d?ng Windows Vista Upgrade Advisor đ? giúp xác đ?nh li?u máy tính c?a b?n có s?n sàng cho các phiên b?n c?a Windows Vista mà b?n mu?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? download và cài đ?t chuyên bi?t Windows Vista Upgrade Advisor, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Windows/Products/WindowsVista/buyorupgrade/upgradeadvisor.mspx

Làm th? nào đ? t?m Windows tương h?p v? sau chương tr?nh

Bi?t nh?ng g? làm vi?c. Windows Vista Compatibility Center là m?t web site có v? th? tương h?p v? sau trên hàng ngàn ?ng d?ng và các s?n ph?m ph?n c?ng đ? b?n có th? nâng c?p lên Windows Vista v?i s? t? tin. T?m th?y liên k?t đ?n các driver m?i nh?t và nâng c?p ph?n m?m và đ? l?i ph?n h?i trên kinh nghi?m c?a b?n. Đ? bi?t thêm thông tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Windows Vista tương h?p v? sau trung tâm

T?m th?y chương tr?nh bi?u m?u chính đư?c h? tr? trên Windows Vista

Chương tr?nh đ? giành đư?c "Ch?ng nh?n cho Windows Vista" bi?u tư?ng ho?c bi?u tư?ng "cho ho?t đ?ng v?i Windows Vista" bi?u m?u chính đư?c h? tr? trên Windows Vista b?i các đ?i tác nhà cung c?p (ISV) ph?n m?m đ?c l?p. Bi?u tư?ng "ch?ng nh?n cho Windows Vista" xác đ?nh s?n ph?m đư?c thi?t k? và th? nghi?m đ? cung c?p m?t kinh nghi?m t?t hơn v?i Windows Vista. Bi?u tư?ng "Ho?t đ?ng v?i Windows Vista" cho phép b?n bi?t nh?ng ph?n m?m và thi?t b? cung c?p đư?ng cơ s? tương h?p v? sau v?i Windows Vista.

Lưu ? Có r?t nhi?u các chương tr?nh tương h?p v? sau và làm vi?c t?t v?i Windows Vista, nhưng đi?u đó không đư?c bao g?m trong các web site đư?c li?t kê trong ph?n hai sau. M?t s? chương tr?nh không đư?c bao g?m b?i v? h? đ? không đư?c đi thông qua chương tr?nh bi?u tư?ng Windows Vista, ho?c v? h? v?n c?n đang hoàn t?t chương tr?nh. Chương tr?nh m?i đư?c liên t?c đư?c thêm vào chương tr?nh.

T?m th?y chương tr?nh đ? giành đư?c "Ch?ng nh?n cho Windows Vista" bi?u tư?ng

Bi?u tư?ng "ch?ng nh?n cho Windows Vista" là m?t kh? năng tương h?p v? sau cho chương tr?nh và thi?t b? đ? thông qua m?t chương tr?nh th? nghi?m nghiêm ng?t trên máy tính đang ch?y Windows Vista. Yêu c?u k? thu?t đ?i v?i vi?c ch? đ?nh này nh?m m?c tiêu b?n l?i l?nh v?c: s? đáng tin c?y, an ninh, kh? năng tương h?p v? sau v?i Windows Vista và hệ điều hành trong tương lai, và cài đ?t chuyên bi?t và lo?i b?.

S? l?n chương tr?nh ch?y trong Windows Vista

H?u h?t các chương tr?nh đư?c vi?t cho Windows XP c?ng làm vi?c trong Windows Vista. Tuy nhiên, m?t s? chương tr?nh c? hơn có th? ch?y t?m nh?n th?p ho?c có th? không ch?y ? t?t c?. B?n có th? ch?y chương tr?nh mà đ? đư?c vi?t cho các phiên b?n trư?c c?a Windows b?ng cách s? d?ng phương th?c tương h?p v? sau chương tr?nh. N?u m?t chương tr?nh c? hơn không ch?y m?t cách chính xác, B?t đ?u thu?t s? kh? năng tương h?p v? sau chương tr?nh đ? mô ph?ng các phiên b?n trư?c c?a Windows.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chương tr?nh tương h?p v? sau, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://windowshelp.Microsoft.com/Windows/en-US/help/bf416877-c83f-4476-a3da-8ec98dcf5f101033.mspx

S? d?ng Microsoft ACT đ? giúp b?n tri?n khai Windows Vista

Lưu ? Ph?n này là dành cho m?t ngư?i s? d?ng máy tính tiên ti?n.

Microsoft Application Compatibility Toolkit (ACT) 5.0 là m?t công c? qu?n l? v?ng đ?i h? tr? trong vi?c xác đ?nh và qu?n l? danh m?c đ?u tư ?ng d?ng t?ng th? c?a b?n, gi?m chi phí và th?i gian tham gia vào vi?c gi?i quy?t v?n đ? tương h?p v? sau ?ng d?ng, và giúp b?n tri?n khai nhanh Windows Vista và Windows C?p Nh?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? download và cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng c?a Microsoft Compatibility Toolkit 5.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/WindowsVista/aa905102.aspx
N?u b?n có m?t ph?n m?m chương tr?nh đó là không ph?i Windows Vista-tương thích, b?n v?n có th? có th? đ? làm cho nó ch?y trên Windows Vista b?ng cách s? d?ng tab tương h?p v? sau chương tr?nh cá nhân. N?u mà không làm vi?c, h?y th? m?t trong nh?ng tài nguyên sau. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? kh? năng tương h?p v? sau chương tr?nh, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
931362Các phương pháp tiên ti?n đ? kh?c ph?c s? c? m?t chương tr?nh không ch?y như mong đ?i sau khi nó đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows Vista
931360 Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? không tương h?p v? sau chương tr?nh mà có th? ngăn chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows Vista

T?m hi?u thêm v? chương tr?nh bi?u tư?ng Windows cho nhà cung c?p ph?n m?m đ?c l?p

N?u b?n là m?t nhà cung c?p ph?n m?m đ?c l?p (ISV) và quan tâm đ?n vi?c t?m hi?u thêm v? các chương tr?nh "Ch?ng nh?n cho Windows Vista" và "Làm vi?c v?i Windows Vista" bi?u tư?ng, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/whdc/winlogo/WLP30program.mspx
N?u b?n đang quan tâm trong vi?c tra c?u các cách th?c d? dàng cho các chương tr?nh hi?n có đ? làm vi?c trên Windows Vista và đ?t đư?c v?i tên g?i "Ho?t đ?ng v?i Windows Vista", h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/WindowsVista/aa904987.aspx

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? kh? năng tương h?p v? sau chương tr?nh, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
931361Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? có th? ngăn m?t chương tr?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng trên m?t máy tính d?a trên Windows Vista
927386 Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? tương h?p v? sau chương tr?nh trong Windows Vista
931359 Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u có v?n đ? tương h?p v? sau chương tr?nh trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows Vista
Lưu ? N?u b?n v?n c?n có v?n đ? không tương h?p v? sau chương tr?nh, b?n có th? mu?n yêu c?u m?t ngư?i nào đó tr? giúp ho?c liên h? v?i h? tr?. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/
N?u b?n đang tra c?u thông tin v? AVG Anti-Virus tương h?p v? sau v?i Windows Vista, h?y truy c?p web site s?n ph?m AVG.

Đ? xem Windows 7 Compatibility Center, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft: http://www.Microsoft.com/Windows/Compatibility/Windows-7/default.aspx

Đ? bi?t thông tin v? Windows 7 bi?u tư?ng nào danh sách, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:Bi?u tư?ng s? Danh sách S?n ph?m

Thu?c tính

ID c?a bài: 933305 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
T? khóa: 
kbresolve kbappcompatibility kb3rdpartysoftware kbtshoot kbinterop kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB933305 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 933305

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com