Straipsnio ID: 933168 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip rankiniu b?du kompiuteryje atkurti ankstesn? ?Windows? ?diegt?, kad ji pakeist? dabartin? ?Windows Vista? ?diegt?.

Nor?dami tai padaryti, turite naudoti komandin? eilut? ir joje ?vesti konkre?ias komandas, kad pervardytum?te ir perkeltum?te skirting? ?Windows? versij? aplankus.

?is straipsnis skirtas pradedantiems ir ?gudusiems kompiuterio vartotojams.

Atlikti nurodytus veiksmus gali b?ti papras?iau, jei ?? straipsn? pirmiausia i?spausdinsite.

Ankstesn?s ?Windows? ?diegties, ?diegus ?Windows Vista?, kompiuteryje atk?rimo veiksmai

1 veiksmas. Nustatymas, ar yra aplankas Windows.OLD ir ar ?Windows? stand?iajame diske yra pakankamai laisvos vietos

 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , tada spustel?kite Kompiuteris.
 2. Meniu Rodymas spustel?kite I?sami informacija.
 3. Stulpelyje Laisva vieta per?i?r?kite, kiek laisvos vietos yra vietiniame diske Vietinis diskas (C:), esan?iame srityje Stand?i?j? disk? ?renginiai.
 4. Srityje Stand?i?j? disk? ?renginiai dukart spustel?kite Vietinis diskas (C:), tada nustatykite, ar jame yra aplankas Windows.OLD.

  Svarbu. Jei diske aplanko Windows.OLD n?ra, negal?site atlikti ?iame straipsnyje nurodyt? veiksm? ir kompiuteryje atkurti ankstesn?s ?Windows? ?diegties.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite aplank? Windows.OLD.
 6. Po keli? sekund?i? ?Windows Vista? nustatys aplanko dyd?.
Nustatykite, ar aplankas Windows.OLD yra ma?esnis nei atliekant 1.2 veiksm? nustatytas elemento Vietinis diskas (C:) esantis laisvos vietos kiekis.

Pastaba. Jei aplankas Windows.OLD yra dukart didesnis nei Vietinis diskas (C:) ?ra?e nurodytas laisvos vietos kiekis, gali b?ti, kad negal?site atkurti ankstesn?s ?Windows? ?diegties.

2 veiksmas. ?Windows? atk?rimo aplinkos paleidimas

 1. ?d?kite ?Windows Vista? diegimo disk? ? DVD ?rengin? ir tada i? naujo paleiskite kompiuter?.
 2. Kai b?site raginami paleisti i? naujo naudojant disk?, paspauskite klavi??.
 3. Lange ?Windows? diegimas pa?ym?kite kalb?, laik?, valiut? ir klaviat?ros ?vesties b?d? arba kit? ?vesties b?d?, tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Lange ?Windows? diegimas spustel?kite Atkurti kompiuter?.
 5. Lange Sistemos atk?rimo parinktys spustel?kite norim? atkurti operacin?s sistemos ?Windows Vista? versij?, tada spustel?kite Pirmyn.
 6. Lange Sistemos atk?rimo parinktys spustel?kite Komandin? eilut?.
Atidaromas komandin?s eilut?s langas, kuriame rodoma komandin? eilut?. Komandin?je eilut?je turite ?vesti toliau pateiktuose veiksmuose nurodytas komandas.

3 veiksmas. ?Windows Vista? aplank? pervardijimas

Pastaba. Atlikdami toliau ?iame skyriuje nurodytus veiksmus ir komandin?je eilut?je ?ved? vien? ar daugiau komand? bei paspaud? ENTER galite gauti toliau nurodyt? prane?im?:
?Sistema negali rasti nurodyto failo?.
Gav? ?? prane?im?, pereikite prie kito ?ame skyriuje nurodyto veiksmo, tada j? atlikdami ?veskite komand?.

Komandin?je eilut?je ?veskite toliau nurodytas komandas.
 1. ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:
  c:
 2. ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:
  ren Windows Windows.Vista
 3. ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:
  ren "Program Files" "Program Files.Vista"
 4. ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:
  ren "Users" "Users.Vista"
 5. ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:
  ren "Documents and Settings" "Documents and Settings.Vista"

4 veiksmas. Aplanko Windows.OLD turinio kopijavimas arba perk?limas

Komandin?je eilut?je ?veskite toliau nurodytas komandas.
 1. ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:
  move /y c:\windows.old\windows c:\
 2. ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:
  move /y "c:\windows.old\program files" c:\
Pagal situacij? komandin?je eilut?je ?veskite toliau nurodytas komandas.

Jei ankstesn? ?Windows? ?diegtis buvo ?Microsoft Windows Server 2003?, ?Microsoft Windows XP? arba ?Microsoft Windows 2000?
 • ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:
  move /y "c:\windows.old\documents and settings" c:\
Jei ankstesn? ?Windows? ?diegtis buvo kita ?Windows Vista? versija
 • ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:
  move /y c:\windows.old\users c:\

5 veiksmas. Atkurkite ankstesnio ?Windows? diegimo sistemos ?krovos sektori?

Atsi?velgdami ? aplinkybes komandin?je eilut?je ?veskite vien? i? toliau nurodyt? komand?.

Pastaba. D: ?iose komandose rei?kia DVD ?rengin?. Jei kompiuterio DVD disk? ?rengin? nurodo kita raid?, pvz., E:, vykdydami komand? naudokite t? raid?.
 • Jei ankstesn? ?Windows? ?diegtis buvo ?Microsoft Windows Server 2003?, ?Microsoft Windows XP? arba ?Microsoft Windows 2000?

  ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:
  D:\boot\bootsect /nt52 c:
 • Jei ankstesn? ?Windows? ?diegtis buvo kita ?Windows Vista? versija

  ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:
  D:\boot\bootsect /nt60 c:

6 veiksmas. Ankstesn?s ?Windows? ?diegties (?Windows XP? arba ?Windows 2000?) failo Boot.ini atk?rimas

Pastaba. ?iuos veiksmus atlikite tik tuo atveju, jei ankstesn? ?diegtis yra ?Windows XP? arba ?Windows 2000?.

Komandin?je eilut?je ?veskite toliau nurodytas komandas.
 1. ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:
  c:
 2. ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:
  attrib boot.ini.saved -s -h -r
 3. ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:
  ren"boot.ini.saved""boot.ini"
 4. ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:
  attrib boot.ini +s +h +r

7 veiksmas. Komandin?s eilut?s lango u?darymas ir spustel?jimas Paleisti i? naujo

 1. Komandin?je eilut?je ?veskite toliau nurodyt? komand? ir paspauskite ENTER:
  exit
 2. Spustel?kite Paleisti i? naujo.
Bus paleista ankstesn? ?Windows? ?diegtis.

Savyb?s

Straipsnio ID: 933168 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 27 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseinter kbceip kbhowto kbinfo KB933168

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com