P?c Windows fotoatt?lu galerijas, Windows Live fotoatt?lu galerijas vai Windows Explorer izmanto?anas failu metadatu redi???anai sist?m? Windows Vista vai Windows XP ar SP2 kameras Canon EOD 1D vai 1DS faili var b?t boj?ti

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 932988 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?is raksts tika arhiv?ts. Tas tiek pied?v?ts ?t?ds, k?ds tas ir?, un tas vairs netiks atjaunin?ts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Sist?m? Windows Vista vai Windows XP ar 2. servisa pakotni (SP2) izmantojot Windows fotoatt?lu galeriju, Windows Live fotoatt?lu galeriju vai Windows Explorer att?lu failu metadatu redi???anai, kas izmanto att?lu form?tu RAW, fails var tikt boj?ts. ?? probl?ma rodas tikai gad?jum?, ja att?la fails izmanto att?la standartu TIFF un ir kop?ts dator? no viena no ?iem digit?lo SLR kameru mode?iem:
 • Canon EOS 1D vai
 • Canon EOS 1DS.
Piem?ram, ?? probl?ma var rasties ??d? gad?jum?:
 • Windows fotoatt?lu galerij?, Windows Live fotoatt?lu galerij? vai Windows Explorer j?s ar peles labo pogu noklik??in?t uz att?la faila un p?c tam noklik??in?t uz Rekviz?ti.
 • J?s noklik??in?t uz cilnes Deta?as un p?c tam k?d? no nor?d?tajiem laukiem main?t inform?ciju.
??d? gad?jum? fails tiek apcirpts un to vairs nevar atjaunot. Att?la failu vairs nevar skat?t.

Piez?me. Att?la faila metadatos ietilpst ??di vienumi:
 • nosaukums;
 • t?ma;
 • autors;
 • inform?cija par datumu.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, lejupiel?d?jiet atjaunin?jumu, kas aprakst?ts ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?:
938979 Pieejams atjaunin?jums, kas uzlabo sist?mas Windows Vista veiktsp?ju un uzticam?bu. (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? tiek nosauktas programmat?ras atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
816915 Jauna Microsoft Windows programmat?ras atjaunin?juma pakot?u failu nosaukumdo?anas sh?ma (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 932988 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2015. gada 16. janv?ris - P?rskat??ana: 4.3
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Live Photo Gallery
Atsl?gv?rdi: 
kbnosurvey kbarchive kbvistasp1fix kbwinliveportal kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbexpertisebeginner KB932988

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com