Izbori pri instalaciji za potro?a?ke verzije operativnog sistema Windows Vista (samo 32-bitne verzije)

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 932616 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Va?no Ovaj ?lanak je va?e?i samo ako poku?avate da instalirate 32-bitni operativni sistem. Ovaj ?lanak ne pokriva 64-bitne operativne sisteme.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak govori o izborima pri instalaciji za potro?a?ke verzije operativnog sistema Windows Vista. Ovaj ?lanak ne uklju?uje informacije o operativnim sistemima Windows Vista Starter i Windows Vista Enterprise niti o verzijama operativnog sistema Windows Vista koje instalirate kori??enjem Microsoft koli?inskog licenciranja.

Metod koji koristite za instaliranje operativnog sistema Windows Vista zavisi od odgovora na slede?a pitanja:
 • Da li imate licencu za nadogradnju operativnog sistema Windows Vista ili licencu za kompletan proizvod?
 • Da li instalirana verzija operativnog sistema Windows podr?ava nadogradnju na verziju koju ste kupili?
 • ?elite li da o?uvate svoje li?ne datoteke, postavke i programe? Mo?da ?elite da izvr?ite ?istu instalaciju operativnog sistema Windows Vista?

DODATNE INFORMACIJE

Op?te informacije o na?inu instaliranja operativnog sistema Windows Vista

Definicije

 • Nadogradnja na operativni sistem Windows Vista Nadogradnja na operativni sistem Windows Vista o?uva?e trenutno instalirane li?ne datoteke, postavke i programe. Mo?ete da nadogradite samo odre?ene verzije operativnog sistema Windows na odre?ene verzije operativnog sistema Windows Vista.
 • Prilago?ena instalacija (?ista instalacija) operativnog sistema Windows VistaPrilago?ena instalacija ili ?ista instalacija operativnog sistema Windows Vista ne?e o?uvati trenutno instalirane li?ne datoteke, postavke i programe. Windows Vista se instalira bez programa nezavisnih proizvo?a?a. Prilago?enu instalaciju operativnog sistema Windows Vista mo?ete da izvr?ite pomo?u licence za nadogradnju ili pomo?i licence za kompletan proizvod. Me?utim, ako imate svoju licencu za nadogradnju, instalaciju morate pokrenuti u trenutnoj verziji operativnog sistema Windows. U meniju izbora pri instalaciji izaberite stavku Prilago?ena da biste izvr?ili ovu radnju.
 • Nadogra?ena verzija operativnog sistema Windows Vista Nadogra?ena verzija operativnog sistema Windows Vista jeste licenca koja vam omogu?ava da instalirate operativni sistem Windows Vista ako ve? imate usagla?enu licenciranu verziju operativnog sistema Windows. Pomo?u licence za nadogradnju mo?ete da izvr?ite instalaciju nadogradnjom ili prilago?enu instalaciju operativnog sistema Windows Vista. Me?utim, instalaciju operativnog sistema Windows Vista morate pokrenuti u usagla?enoj verziji operativnog sistema Windows.
 • 32-bitni operativni sistemi Windows ima 32-bitne i 64-bitne verzije. Ovaj ?lanak govori o opcijama nadogradnje kada radite pod 32-bitnim operativnim sistemom i poku?avate da instalirate 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows Vista.
 • N verzije operativnog sistema Windows Vista N verzije operativnog sistema Windows XP i Windows Vista ne uklju?uju Windows Media Center. N verzije su namenjene klijentima u Evropi. N verzija operativnog sistema Windows ne mo?e se nadograditi. Umesto toga mora se izvr?iti prilago?ena instalacija.

Windows XP servisni paket 2 (SP2)

Da biste ra?unar zasnovan na operativnom sistemu Windows XP nadogradili na operativni sistem Windows Vista, morate imati instaliran Microsoft Windows XP servisni paket 2. Da biste proverili da li imate instaliran Windows XP SP2, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Moj ra?unar, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. Na kartici Op?ti podaci proverite da li je servisni paket 2 prikazan u oblasti Sistem.
Ako Windows XP SP2 nije instaliran, instalirajte ga pre nego ?to pokrenete nadogradnju na operativni sistem Windows Vista. Da biste nabavili Windows XP SP2, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://update.microsoft.com

Kako utvrditi da li ra?unar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows XP

Za vi?e informacija o tome kako da utvrdite da li ra?unar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows XP kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
827218 Kako utvrditi da li ra?unar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Izbori pri instalaciji

Izbori pri instalaciji zavise od verzije operativnog sistema Windows koja je instalirana. Ovaj odeljak opisuje izbore koji su raspolo?ivi za svaku verziju operativnog sistema Windows.

Nadogradnja nije podr?ana za neke jezi?ke verzije operativnog sistema Windows XP

Nadogradnja sa slede?ih jezi?kih verzija operativnog sistema Windows XP na odgovaraju?i jezik operativnog sistema Windows Vista nije podr?ana.
 • Windows XP sa instaliranim slede?im jezi?kim interfejs paketima:
  • bugarski
  • hrvatski
  • estonski
  • letonski
  • litvanski
  • rumunski
  • srpski (latinica)
  • slova?ki
  • slovena?ki
  • tajski
  • ukrajinski
 • Windows XP Media Center Edition sa instaliranim slede?im jezi?kim interfejs paketima:
  • tradicionalni kineski (Hongkong)
  • tradicionalni kineski (Tajvan)
  • ?e?ki
  • danski
  • finski
  • norve?ki (Bokmal)
  • poljski
  • portugalski (Portugalija)
  • ruski
  • ?panski
  • ?vedski
  • turski
 • Windows XP Tablet PC Edition sa instaliranim slede?im jezi?kim interfejs paketima:
  • ?e?ki
  • danski
  • finski
  • ma?arski
  • italijanski
  • norve?ki
  • poljski
  • portugalski (Brazil)
  • portugalski (Portugalija)
  • ruski
  • ?panski
  • ?vedski
  • turski

Izbori pri instalaciji za Windows XP Home i Windows XP Home N Edition

Nadogradnja
Ako imate instaliran operativni sistem Windows XP Home ili Windows XP Home N Edition, mo?ete da izvr?ite nadogradnju na slede?e verzije operativnog sistema Windows Vista:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
Napomena Pre nego ?to izvr?ite nadogradnju na operativni sistem Windows Vista, uverite se da imate instaliran Windows XP servisni paket 2.

Kada kupite maloprodajni paket ili preuzmete operativni sistem Windows Vista sa Web lokacije Windows Marketplace, sledite ove korake:
 1. Na ra?unaru koji ?elite da nadogradite posetite slede?u Web lokaciju da biste nabavili Windows Vista savetnik za nadogradnju:
  http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradeadvisor.mspx
 2. Pokrenite Windows Vista savetnik za nadogradnju da biste proverili da li je sistem kompatibilan sa operativnim sistemom Windows Vista.
 3. Ubacite Windows Vista DVD.
 4. Tokom procesa instalacije izaberite opciju Nadogradnja.
Prilago?ena instalacija
U operativnom sistemu Windows XP Home ili Windows XP Home N Edition mo?ete da izvr?ite prilago?enu instalaciju slede?ih verzija operativnog sistema Windows Vista:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
Opcija prilago?ene instalacije nudi se po ceni DVD paketa za nadogradnju.

Kada kupite maloprodajni paket ili preuzmete operativni sistem Windows Vista sa Web lokacije Windows Marketplace, sledite ove korake:
 1. Napravite rezervnu kopiju svih podataka i postavki pomo?u alatke ?Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka? ili uslu?nog programa ?Rezervna kopija? operativnog sistema Windows XP. Alatka ?Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka? raspolo?iva je na Windows Vista DVD-u.
 2. U operativnom sistemu Windows XP Home ili Windows XP Home N, ubacite Windows Vista DVD.
 3. Tokom procesa instalacije izaberite opciju Prilago?ena.
 4. Kada instalacija bude dovr?ena, sa medijuma za rezervne kopije mo?ete vratiti u prethodno stanje podatke ?iju ste rezervnu kopiju napravili tokom 1. koraka.

Izbori pri instalaciji za izdanja Windows XP Professional i Windows XP Professional N

Nadogradnja
Ako imate instaliran operativni sistem Windows XP Professional ili Windows XP Professional N Edition, mo?ete da izvr?ite nadogradnju na slede?e verzije operativnog sistema Windows Vista:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
Napomena Pre nego ?to izvr?ite nadogradnju na operativni sistem Windows Vista, uverite se da imate instaliran Windows XP servisni paket 2.

Kada kupite maloprodajni paket ili preuzmete operativni sistem Windows Vista sa Web lokacije Windows Marketplace, sledite ove korake:
 1. Na ra?unaru koji ?elite da nadogradite posetite slede?u Web lokaciju da biste nabavili Windows Vista savetnik za nadogradnju:
  www.windowsvista.com/upgradeadvisor
 2. Pokrenite Windows Vista savetnik za nadogradnju da biste proverili da li je sistem kompatibilan sa operativnim sistemom Windows Vista.
 3. Ubacite Windows Vista DVD.
 4. Tokom procesa instalacije izaberite opciju Nadogradnja.
Prilago?ena instalacija
U operativnom sistemu Windows XP Professional ili Windows XP Professional N Edition mo?ete da izvr?ite prilago?enu instalaciju slede?ih verzija operativnog sistema Windows Vista:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
Kada kupite maloprodajni paket ili preuzmete operativni sistem Windows Vista sa Web lokacije Windows Marketplace, sledite ove korake:
 1. Napravite rezervnu kopiju svih podataka i postavki pomo?u alatke ?Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka? ili uslu?nog programa ?Rezervna kopija? operativnog sistema Windows XP. Alatka ?Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka? raspolo?iva je na Windows Vista DVD-u.
 2. U operativnom sistemu Windows XP Professional ili Windows XP Professional N, ubacite Windows Vista DVD.
 3. Tokom procesa instalacije izaberite opciju Prilago?ena.
 4. Kada instalacija bude dovr?ena, sa medijuma za rezervne kopije mo?ete vratiti u prethodno stanje podatke ?iju ste rezervnu kopiju napravili tokom 1. koraka.

Izbori pri instalaciji za Windows XP Tablet Edition

Nadogradnja
Ako imate instaliran Windows XP Tablet Edition, mo?ete da izvr?ite nadogradnju na slede?e verzije operativnog sistema Windows Vista:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
Napomena Pre nego ?to izvr?ite nadogradnju na operativni sistem Windows Vista, uverite se da imate instaliran Windows XP servisni paket 2.

Kada kupite maloprodajni paket ili preuzmete operativni sistem Windows Vista sa Web lokacije Windows Marketplace, sledite ove korake:
 • Na ra?unaru koji ?elite da nadogradite posetite slede?u Web lokaciju da biste nabavili Windows Vista savetnik za nadogradnju:
  www.windowsvista.com/upgradeadvisor
 • Pokrenite Windows Vista savetnik za nadogradnju da biste proverili da li je sistem kompatibilan sa operativnim sistemom Windows Vista.
 • Ubacite Windows Vista DVD.
 • Tokom procesa instalacije izaberite opciju Nadogradnja.
Prilago?ena instalacija
U operativnom sistemu Windows XP Tablet Edition mo?ete da izvr?ite prilago?enu instalaciju slede?ih verzija operativnog sistema Windows Vista:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Business N
 • Windows Vista Ultimate
Kada kupite maloprodajni paket ili preuzmete operativni sistem Windows Vista sa Web lokacije Windows Marketplace, sledite ove korake:
 1. Napravite rezervnu kopiju svih podataka i postavki pomo?u alatke ?Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka? ili uslu?nog programa ?Rezervna kopija? operativnog sistema Windows XP. Alatka ?Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka? raspolo?iva je na Windows Vista DVD-u.
 2. U operativnom sistemu Windows XP Tablet Edition, ubacite Windows Vista DVD.
 3. Tokom procesa instalacije izaberite opciju Prilago?ena.
 4. Kada instalacija bude dovr?ena, sa medijuma za rezervne kopije mo?ete vratiti u prethodno stanje podatke ?iju ste rezervnu kopiju napravili tokom 1. koraka.

Izbori pri instalaciji za Windows XP Media Center Edition

Nadogradnja
Ako imate instaliran Windows XP Media Center Edition 2004 ili Windows XP Media Center Edition 2005, mo?ete da izvr?ite nadogradnju na slede?e verzije operativnog sistema Windows Vista:
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
Kada kupite maloprodajni paket ili preuzmete operativni sistem Windows Vista sa Web lokacije Windows Marketplace, sledite ove korake:
 1. Na ra?unaru koji ?elite da nadogradite posetite slede?u Web lokaciju da biste nabavili Windows Vista savetnik za nadogradnju:
  www.windowsvista.com/upgradeadvisor
 2. Pokrenite Windows Vista savetnik za nadogradnju da biste proverili da li je sistem kompatibilan sa operativnim sistemom Windows Vista.
 3. Ubacite Windows Vista DVD.
 4. Tokom procesa instalacije izaberite opciju Nadogradnja.
Prilago?ena instalacija
U operativnom sistemu Windows XP Media Center Edition 2002, Windows XP Media Center Edition 2004 ili Windows XP Media Center Edition 2005 mo?ete da izvr?ite prilago?enu instalaciju slede?ih verzija operativnog sistema Windows Vista:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Business N
 • Windows Vista Ultimate
Kada kupite maloprodajni paket ili preuzmete operativni sistem Windows Vista sa Web lokacije Windows Marketplace, sledite ove korake:
 1. Napravite rezervnu kopiju svih podataka i postavki pomo?u alatke ?Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka? ili uslu?nog programa ?Rezervna kopija? operativnog sistema Windows XP. Alatka ?Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka? raspolo?iva je na Windows Vista DVD-u.
 2. U operativnom sistemu Windows XP Tablet Edition, ubacite Windows Vista DVD.
 3. Tokom procesa instalacije izaberite opciju Prilago?ena.
 4. Kada instalacija bude dovr?ena, sa medijuma za rezervne kopije mo?ete vratiti u prethodno stanje podatke ?iju ste rezervnu kopiju napravili tokom 1. koraka.

Izbori pri instalaciji za Windows 2000

Prilago?ena instalacija
Ako imate Microsoft Windows 2000, nije raspolo?iva putanja instalacije nadogradnjom. Me?utim, prilago?enu instalaciju koja koristi licencu za nadogradnju mo?ete da izvr?ite tako ?to ?ete pokrenuti instalaciju u operativnom sistemu Windows 2000.

Ako imate instaliran Windows 2000, mo?ete da instalirate slede?e verzije operativnog sistema Windows Vista tako ?to ?ete izvr?iti prilago?enu instalaciju:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
Kada kupite maloprodajni paket ili preuzmete operativni sistem Windows Vista sa Web lokacije Windows Marketplace, sledite ove korake:
 1. Napravite rezervnu kopiju svih podataka i postavki pomo?u alatke ?Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka? ili uslu?nog programa ?Rezervna kopija? operativnog sistema Windows XP. Alatka ?Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka? raspolo?iva je na Windows Vista DVD-u.
 2. U operativnom sistemu Windows 2000, ubacite Windows Vista DVD.
 3. Tokom dovr?avanja koraka na stranici ?arobnjaka za instalaciju, ne zaboravite da izaberete opciju Prilago?ena.
 4. Kada instalacija bude dovr?ena, sa medijuma za rezervne kopije mo?ete vratiti u prethodno stanje podatke ?iju ste rezervnu kopiju napravili tokom 1. koraka.

Putanje nadogradnje izme?u verzija operativnog sistema Windows Vista

Slede?a tabela prikazuje putanje nadogradnje koje mo?ete da koristite da biste izvr?ili nadogradnju na drugu verziju operativnog sistema Windows Vista.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Na Vista Home BasicNa Vista Home Basic NNa Vista Home PremiumNa Vista BusinessNa Vista Business NNa Vista Ultimate
Sa operativnog sistema Vista Home BasicNadogradnjaNije dostupnoNadogradnjaNadogradnjaPrilago?ena instalacijaNadogradnja
Sa operativnog sistema Vista Home Basic NPrilago?ena instalacijaNadogradnjaPrilago?ena instalacijaPrilago?ena instalacijaPrilago?ena instalacija
Sa operativnog sistema Vista Home PremiumPrilago?ena instalacijaPrilago?ena instalacijaNadogradnjaPrilago?ena instalacijaPrilago?ena instalacijaNadogradnja
Sa operativnog sistema Vista BusinessPrilago?ena instalacijaPrilago?ena instalacijaPrilago?ena instalacijaNadogradnjaPrilago?ena instalacijaNadogradnja
Sa operativnog sistema Vista Business NPrilago?ena instalacijaPrilago?ena instalacijaPrilago?ena instalacijaPrilago?ena instalacijaNadogradnjaPrilago?ena instalacija
Sa operativnog sistema Vista UltimatePrilago?ena instalacijaPrilago?ena instalacijaPrilago?ena instalacijaPrilago?ena instalacijaPrilago?ena instalacijaNadogradnja

Svojstva

Identifikator ?lanka: 932616 - Poslednji pregled: 3. februar 2011. - Revizija: 5.1
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbinfo KB932616

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com