LABOJUMS. Windows lietojumprogrammas, kas izmanto vides main?go TZ, DST izmai?u d?? var nedarboties, k? paredz?ts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 932590 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Microsoft Windows lietojumprogrammas, kas izmanto vides main?go TZ, ziemas/vasaras laika (daylight saving time ? DST) izmai?u d?? var nedarboties, k? paredz?ts. S?kot ar 2007. gada pavasari, ASV DST s?kuma un beigu laiks tiks main?ts, lai atbilstu 2005. gada ener??tikas politikas likumam. ASV vasaras laiks s?ksies tr?s ned??as agr?k (marta otraj? sv?tdien? plkst. 2:00) un beigsies vienu ned??u v?l?k (novembra pirmaj? sv?tdien? plkst. 2:00) nek? iepriek??jos gados.

Ja sist?m? Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 un Microsoft Windows XP izmantojat vides main?go TZ, C izpildlaika (C Run-Time ? CRT) funkcija localtime un _localtime64 nepareizi atpaz?st DST. ??s funkcijas uzskata, ka vasaras laiks vienm?r s?kas apr??a pirmaj? sv?tdien? un beidzas oktobra p?d?j? sv?tdien?.

Piez?me. Ja jums ir lietojumprogramma, kas izmanto Microsoft C izpildlaika (CRT) bibliot?ku, var b?t nepiecie?ams atjaunin?jums. Jaun?kajos CRT atjaunin?jumos nav ?? jaunatkl?t? efekta produktos, kas jau nor?d?ti Microsoft iepriek??jos produktiem atbilsto?ajos pazi?ojumos. Tom?r ir pieejami CRT atjaunin?jumi, lai izstr?d?t?ji var?tu atjaunin?t savas lietojumprogrammas.

Ja ?? CRT darb?ba ietekm? k?du lietojumprogrammu, varat to nov?rst, instal?jot atjaunin?to CRT bibliot?ku.

CRT atjaunin?jums no Windows oper?t?jsist?mas atjaunin?juma at??iras ??di:
 • Windows oper?t?jsist?mas atjaunin?jums, izmantojot jaun?s 2007. gada DST k?rtulas, ?auj sist?mai Windows pareizi atpaz?t DST izmai?as. Korpor?cija Microsoft ?o atjaunin?jumu iesaka izmantot ikvienam lietot?jam.
 • Ja p?c CRT atjaunin??anas lietojumprogrammas izsauc CRT bibliot?kas, t?s izmanto 2007. gada DST k?rtulas, lai pareizi apstr?d?tu datumus. CRT nav lietojumprogramma. Lietot?jam nav tie?as mijiedarb?bas ar CRT. T? viet? CRT ir bibliot?ka DLL, ko izmanto piel?gotas lietojumprogrammas.
Kumulat?vais Windows oper?t?jsist?mas atjaunin?jums nav saist?ts ar CRT atjaunin?jumu. Neviens no ?iem atjaunin?jumiem nenov?r? otra atjaunin?juma probl?mu.

RISIN?JUMS

Inform?cija par atjaunin?jumu

?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:
Windows Server 2003
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t WindowsServer2003-KB932590-x86-ENU.exe pakotni t?l?t.
Itanium sist?m?m paredz?t? Windows Server 2003
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t WindowsServer2003-KB932590-ia64-ENU.exe pakotni t?l?t.
Windows Server 2003 x64 Edition
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t WindowsServer2003.WindowsXP-KB932590-x64-ENU.exe pakotni t?l?t.
Windows Vista
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows6.0-KB932590-x86.msu pakotni t?l?t.
x64 sist?m?m paredz?t? Windows Vista
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows6.0-KB932590-x64.msu pakotni t?l?t.
Windows XP
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t pakotni WindowsXP-KB932590-x86-ENU.exe t?l?t.
Windows XP x64 Edition
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t WindowsServer2003.WindowsXP-KB932590-x64-ENU.exe pakotni t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ??da raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

Priek?nosac?jumi

?? programmat?ras atjaunin?juma lieto?anai nav priek?nosac?jumu.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? programmat?ras atjaunin?juma instal??anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is programmat?ras atjaunin?jums neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?cija par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie (vai jaun?ki) faila atrib?ti. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks z?mni Laika josla.
Windows XP
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Msvcrt.dll7.0.2600.3085343 04019.02.2007.10:32x86
Windows Vista 32 bitu versija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Msvcrt.dll7.0.6000.20538681 47216.02.2007.02:42x86
Windows Vista 64 bitu versija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Msvcrt.dll7.0.6000.20538641 02416.02.2007.04:06x64
Windows Server 2003, 32 bitu versija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Msvcrt.dll7.0.3790.4031349 18428.02.2007.07:43x86
Windows Server 2003, 64 bitu versija
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Msvcrt.dll7.0.3790.4031519 68028.02.2007.08:14x64
Windows Server 2003, 64 bitu versija Itanium procesoriem
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Msvcrt.dll7.0.3790.4031952 83228.02.2007.08:13IA-64

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? Attiecas uz.

PAPILDINDORM?CIJA

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas lietojumprogramm?s, kur?s ir iestat?ts vides main?gais TZ, 2007. gad? tiks pareizi atpaz?ts DST.

Lai sa?emtu papildinform?ciju par vides main?go TZ, apmekl?jiet Microsoft izstr?d?t?ju t?kla (MSDN) vietni:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/90s5c885(VS.80).aspx
DST izmai?as, iesp?jams, ietekm? ar? CRT un Microsoft pamata kla?u (Microsoft Foundation Classes ? MFC) funkcijas, kas izsauc funkciju localtime un _localtime64. ??s CRT un MFC funkcijas izsauc funkciju localtime un _localtime64:
 • ctime
 • _wctime
 • _tctime
 • _ctime64
 • _wctime64
 • _tctime64
 • mktime
 • _mktime64
 • _utime
 • _wutime
 • _tutime
 • _utime64
 • _wutime64
 • _tutime64
 • COleDateTime::operator=
 • CTime::GetLocalTm
 • CTime::Format
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 932590 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 11. maijs - P?rskat??ana: 1.3
ATTIECAS UZ
 • The C Run-Time (CRT)
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbvistasp1fix kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB932590

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com