MS08-070: פגיעויות ב- Visual Basic 6.0 Runtime Extended Files (ActiveX פקדי) עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 932349 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS08-040. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד אתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

מידע אודות הסרת עדכון

למידע אודות אופן ההסרה של עדכון זה, עיין במאמרים הבודדים של מאגר הידע Knowledge Base המפורטים בסעיף "מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה". המאמרים הבודדים כוללים מידע אודות השאלה אם ניתן להסיר עדכונים באמצעות הפריט הוספה/הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

אתה מתקין עדכון אבטחה זה במחשב שבו מותקן פתרון תוכנה של ספק חיצוני. פתרון התוכנה מבוסס על Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). פתרון התוכנה יוצר מופע של הפקד ישירות דרך Microsoft Office. בתרחיש זה עלולה להתרחש אחת מהבעיות הבאות:
 • בעת ניסיון להפעיל מאקרו עשויה להתקבל הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה:
  Object library invalid or contains references to object definitions that could not be found.(ספריית אובייקט לא חוקית או מכילה הפניות להגדרות אובייקט שלא נמצאו).
  כאשר בעיה זו מתרחשת, המאקרו אינו פועל.
 • ייתכן גם שתקבל הודעת שגיאה בנוסח דומה לזה שלהלן בעת ניסיון להוסיף את אחד מהפקדים המעודכנים לטופס של Office Visual Basic for Applications:
  Element not found (רכיב לא נמצא).
  כאשר בעיה זו מתרחשת, המאקרו אינו מתווסף לטופס.
פתרונות שאינם משתמשים בפקד ב- VBA אינן מושפעות מהבעיה. פתרונות של Visual Basic 6.0 שעברו הידור אינם מושפעים. פתרונות מבוססי-אינטרנט אינם מושפעים. פתרונות .NET אינם מושפעים. רק פתרונות מבוססי-VBA שיוצרים מופע של הפקד ישירות דרך Microsoft Office מושפעים.

כדי לפתור בעיה זו, התקן את אוסף העדכונים המצטברים עבור קבצי Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6 בעלי זמן ריצה מורחב:?? לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
957924 תיאור של אוסף העדכונים המצטברים עבור קבצי Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6 בעלי זמן ריצה מורחב:?? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם אתה משתמש ב- Office Visual Basic for Applications, ייתכן שתצטרך גם למחוק את גירסאות המטמון של ספריות הסוגים המשמשות לבקרה. לשם כך, חפש את הסיומת ".exd," בכונן הקשיח ומחק את כל קבצי .exd. קבצי .exd ייווצרו מחדש באופן אוטומטי באמצעות הבקרים החדשים בפעם הבאה שתשתמש ב- VBA.

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

לקבלת מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה ואודות בעיות מוכרות במהדורות ספציפיות של תוכנה זו, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציג אותם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
 • 958369 MS08-070: תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft Visual FoxPro 8.0 Service Pack 1?? 9 בדצמבר 2008
 • 958370 MS08-070: תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft Visual FoxPro 9.0 Service Pack 1?? 9 בדצמבר 2008
 • 958371 MS08-070: תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft Visual FoxPro 9.0 Service Pack 2?? 9 בדצמבר 2008
 • 958392 MS08-070: תיאור של עדכון האבטחה עבור פלטפורמת הפיתוח Microsoft Visual Studio .NET 2002 Service Pack 1: 9 בדצמבר 2008
 • 958393 MS08-070: תיאור של עדכון האבטחה עבור פלטפורמת הפיתוח Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1: 9 בדצמבר 2008
 • 926857 MS08-070: תיאור של עדכון האבטחה עבור קבצי Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6 בעלי זמן ריצה מורחב:?? 9 בדצמבר 2008
 • 957797 MS08-070: תיאור של עדכון האבטחה עבור Office XP:? 9 בדצמבר 2008
 • 949045 MS08-005: תיאור עדכון האבטחה עבור Project 2003:?? 9 בדצמבר 2008
 • 949046 MS08-070: תיאור עדכון האבטחה עבור Project 2007:?? 9 בדצמבר 2008

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

Microsoft Visual FoxPro 8.0 Service Pack 1

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File NameVersionDateTimeSize
Comct232.msm20-Oct-200822:45107,008
Comct232.ocx6.0.98.1211-Oct-200803:36170,584
Mschrt20.msm20-Oct-200822:45495,104
Mschrt20.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:361,030,984
Mscomct2.msm20-Oct-200822:45376,320
Mscomct2.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36656,200
Msflxgrd.msm20-Oct-200822:46129,024
Msflxgrd.ocx6.1.98.1111-Oct-200803:36259,912
Mshflxgd.msm20-Oct-200822:46220,160
Mshflxgd.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36444,504
Msmask32.msm20-Oct-200822:4699,840
Msmask32.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36179,528
Mswinsck.msm20-Oct-200822:4776,288
Mswinsck.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36128,840

Microsoft Visual FoxPro 9.0 Service Pack 1

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File NameVersionDateTimeSize
Comct232.msm20-Oct-200822:45107,008
Comct232.ocx6.0.98.1211-Oct-200803:36170,584
Mschrt20.msm20-Oct-200822:45495,104
Mschrt20.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:361,030,984
Mscomct2.msm20-Oct-200822:45376,320
Mscomct2.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36656,200
Msflxgrd.msm20-Oct-200822:46129,024
Msflxgrd.ocx6.1.98.1111-Oct-200803:36259,912
Mshflxgd.msm20-Oct-200822:46220,160
Mshflxgd.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36444,504
Msmask32.msm20-Oct-200822:4699,840
Msmask32.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36179,528
Mswinsck.msm20-Oct-200822:4776,288
Mswinsck.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36128,840

Microsoft Visual FoxPro 9.0 Service Pack 2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File NameVersionDateTimeSize
Comct232.msm14-Oct-200821:49100,352
Comct232.ocx6.0.98.1211-Oct-200803:36170,584
Mschrt20.msm14-Oct-200821:49495,104
Mschrt20.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:361,030,984
Mscomct2.msm14-Oct-200821:49376,320
Mscomct2.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36656,200
Msflxgrd.msm14-Oct-200821:49129,024
Msflxgrd.ocx6.1.98.1111-Oct-200803:36259,912
Mshflxgd.msm14-Oct-200821:49220,160
Mshflxgd.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36444,504
Msmask32.msm14-Oct-200821:4999,840
Msmask32.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36179,528
Mswinsck.msm14-Oct-200821:5071,680
Mswinsck.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36128,840
Tlbinf32.msm16-Oct-200804:45142,336

פלטפורמת הפיתוח Microsoft Visual Studio .NET 2002 Service Pack 1

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File NameVersionDateTimeSize
Mschrt20.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:361,030,984
Mscomct2.ocx1.0.0.115-Nov-200122:13126,464
Msmask32.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:36179,528
Msmask32_x86.msm15-Oct-200805:37127,488
Msmask32_x86_chs.msm16-Oct-200812:1945,568
Msmask32_x86_cht.msm16-Oct-200812:1946,080
Msmask32_x86_deu.msm15-Oct-200805:3746,592
Msmask32_x86_enu.msm14-Oct-200822:3333,280
Msmask32_x86_esn.msm16-Oct-200815:3846,080
Msmask32_x86_fra.msm16-Oct-200815:3846,080
Msmask32_x86_ita.msm16-Oct-200815:3846,080
Msmask32_x86_jpn.msm15-Oct-200805:3746,080
Msmask32_x86_kor.msm16-Oct-200812:1946,080
Vb_control_mschart_rtl_x86_---.msm15-Oct-200805:37463,872
Vb_control_mschart_rtl_x86_chs.msm16-Oct-200812:1956,320
Vb_control_mschart_rtl_x86_cht.msm16-Oct-200812:1956,832
Vb_control_mschart_rtl_x86_deu.msm15-Oct-200805:3760,416
Vb_control_mschart_rtl_x86_enu.msm14-Oct-200822:3333,280
Vb_control_mschart_rtl_x86_esn.msm16-Oct-200815:3859,392
Vb_control_mschart_rtl_x86_fra.msm16-Oct-200815:3859,392
Vb_control_mschart_rtl_x86_ita.msm16-Oct-200815:3859,392
Vb_control_mschart_rtl_x86_jpn.msm15-Oct-200805:3757,856
Vb_control_mschart_rtl_x86_kor.msm16-Oct-200812:1957,344

פלטפורמת הפיתוח Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File NameVersionDateTimeSize
Mschrt20.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:361,030,984
Msmask32.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:36179,528
Msmask32_x86.msm21-Oct-200820:29127,488
Msmask32_x86_chs.msm24-Oct-200823:2946,080
Msmask32_x86_cht.msm24-Oct-200823:2946,592
Msmask32_x86_deu.msm23-Oct-200800:2347,104
Msmask32_x86_enu.msm21-Oct-200820:2933,280
Msmask32_x86_esn.msm23-Oct-200800:2346,592
Msmask32_x86_fra.msm23-Oct-200800:2346,592
Msmask32_x86_ita.msm23-Oct-200800:2346,592
Msmask32_x86_jpn.msm21-Oct-200820:2946,592
Msmask32_x86_kor.msm24-Oct-200823:2946,592
Vb_control_mschart_rtl_x86_---.msm21-Oct-200820:29465,408
Vb_control_mschart_rtl_x86_chs.msm24-Oct-200823:2956,832
Vb_control_mschart_rtl_x86_cht.msm24-Oct-200823:2957,344
Vb_control_mschart_rtl_x86_deu.msm23-Oct-200800:2360,928
Vb_control_mschart_rtl_x86_enu.msm21-Oct-200820:2933,280
Vb_control_mschart_rtl_x86_esn.msm23-Oct-200800:2359,904
Vb_control_mschart_rtl_x86_fra.msm23-Oct-200800:2359,904
Vb_control_mschart_rtl_x86_ita.msm23-Oct-200800:2359,904
Vb_control_mschart_rtl_x86_jpn.msm21-Oct-200820:2958,368
Vb_control_mschart_rtl_x86_kor.msm24-Oct-200823:2957,856

קבצי Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6 בעלי זמן ריצה מורחב

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File NameVersionDateTimeSize
Comct232.cab10-Oct-200820:4187,859
Comct232.dep10-Oct-200818:512,495
Comct232.ocx6.0.98.1210-Oct-200820:36170,584
Mschrt20.cab10-Oct-200820:42453,997
Mschrt20.dep10-Oct-200818:592,494
Mschrt20.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:361,030,984
Mscomct2.cab10-Oct-200820:42336,516
Mscomct2.dep10-Oct-200818:542,494
Mscomct2.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:36656,200
Msdatgrd.cab10-Oct-200820:42134,545
Msdatgrd.dep10-Oct-200818:592,514
Msdatgrd.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:36279,368
Msflxgrd.cab10-Oct-200820:42113,567
Msflxgrd.dep09-Oct-200823:452,494
Msflxgrd.ocx6.1.98.1110-Oct-200820:36259,912
Mshflxgd.cab10-Oct-200820:42209,282
Mshflxgd.dep10-Oct-200819:062,524
Mshflxgd.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:36444,504
Msmask32.cab10-Oct-200820:4191,429
Msmask32.dep10-Oct-200818:552,494
Msmask32.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:36179,528
Mswinsck.cab10-Oct-200820:4165,565
Mswinsck.dep10-Oct-200818:572,463
Mswinsck.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:36128,840

Microsoft Office XP

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Msflxgrd.ocx6.1.98.6262,14430-Sep-200817:11

Microsoft Office Project 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Mscomct2.ocx6.1.98.11658,43211-Jun-200823:02
Msflxgrd.ocx6.1.98.6262,14411-Jun-200823:02

Microsoft Office Project 2007

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Mscomct2.ocx6.1.98.11658,43218-Sep-200805:17

מאפיינים

Article ID: 932349 - Last Review: יום חמישי 08 ינואר 2009 - Revision: 4.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
  • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual J# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
  • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
  • Microsoft Visual C++ .NET 2002 Standard Edition
  • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual FoxPor 8.0 Service Pack 1
 • Microsoft Visual FoxPro 9.0 Service Pack 1
 • Microsoft Visual FoxPro 9.0 Service Pack 2
 • Microsoft FrontPage 2002 Service Pack 3 (SP3)
 • Microsoft Office Project 2003 Service Pack 3
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project 2007 Service Pack 1
מילות מפתח 
kbexpertiseadvanced kbpubtypekc kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbsurveynew KB932349

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com