Ja no t?kla servera m??in?t kop?t failus Windows Vista dator?, kop??anas process var p?rst?t rea??t

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 931770 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Ja Windows Vista dator? m??in?t kop?t failus no t?kla servera, kop??anas process var p?rst?t rea??t (var uzk?rties), turkl?t iesp?jams, ka tiek par?d?ts ?im l?dz?gs zi?ojums:
Calculating Time Remaining (Notiek atliku?? laika apr??in??ana)

0 minutes remaining (Atliku?as 0 min?tes)
??da probl?ma rodas sam?r? reti.

RISIN?JUMS

Servisa pakotnes inform?cija

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko sist?mas Windows Vista servisa pakotni. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
935791 Sist?mas Windows Vista jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de". Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?u, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu risin??ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?as p?rst?vju t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Inform?cija par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie (vai jaun?ki) faila atrib?ti. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks z?mni Laika josla.
Windows Vista versijas, kuru pamat? ir x86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Smb.sys6.0.6000.2052166,04824-Jan-200703:02x86
Update.mumNot applicable1,98624-Jan-200716:57Not applicable
X86_microsoft-windows-nbsmb.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20521_none_454313304b30a4e0.manifestNot applicable68724-Jan-200716:57Not applicable
X86_microsoft-windows-nbsmb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20521_none_5df94bff13fca6fc.manifestNot applicable6,23024-Jan-200716:58Not applicable
Windows Vista 64 bitu versijas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-nbsmb.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20521_none_a161aeb4038e1616.manifestNot applicable69124-Jan-200716:57Not applicable
Amd64_microsoft-windows-nbsmb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20521_none_ba17e782cc5a1832.manifestNot applicable6,49824-Jan-200723:59Not applicable
Smb.sys6.0.6000.2052187,55224-Jan-200703:23x64
Update.mumNot applicable1,98624-Jan-200716:57Not applicable

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? Attiecas uz. ?? probl?ma pirmo reizi tika labota sist?mas Windows Vista 1. servisa pakotn?.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? tiek nosaukti labojumfaili, noklik??iniet uz raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
816915 Jauna Microsoft Windows programmat?ras atjaunin?juma pakot?u failu nosaukumdo?anas sh?ma (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 931770 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2008. gada 26. novembris - P?rskat??ana: 3.1
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbexpertiseinter KB931770

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com