Iesp?jams, tiekat aicin?ts aktiviz?t sist?mu Windows Vista dator?, kur? t? jau aktiviz?ta, izmantojot lielapjoma licences vai OEM instal?ciju

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 931573 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iesp?jams, tiekat aicin?ts aktiviz?t sist?mu Windows Vista dator?, kur? t?s aktiviz?cija iepriek? netika pras?ta. Piem?ram, ??da probl?ma var rasties dator?, kur? sist?mu Windows Vista s?kotn?ji instal?ja OEM vai tas tika dar?ts, izmantojot lielapjoma licenc??anu. Windows Vista mazumtirdzniec?bas versij?s ??da probl?ma nerodas. Piem?ram, ??da probl?ma nerodas, ja pats ieg?d?j?ties oper?t?jsist?mu Windows Vista un instal?j?t to dator?.

Lai ar? ?? ir reti iesp?jama probl?ma, t? var rasties norm?las Windows Vista datora izmanto?anas laik?.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja, k?dai programmai darbojoties ar administratora akredit?cijas datiem, tiek no?emts ?pa?s sist?mas iestat?jums. ?? sist?mas iestat?juma no?em?ana var izrais?t BIOS valid?cijas p?rbaudes neiztur??anu. BIOS valid?cijas p?rbaude ir sist?mas aktiviz?cijas procesa da?a. T?p?c Windows Vista aktiviz?cijas uzvedne var tikt par?d?ta pat tad, ja sist?ma iepriek? nebija j?aktiviz?. Piem?ram, ir zin?ms, ka ??da probl?ma rodas, izmantojot Intuit QuickBooks 2007. Tom?r probl?ma reiz?m var rasties, instal?jot citas programmas vai ier??u draiverus.

Piez?me. ?? probl?ma nerodas instal?t?s programmas vai ier?ces draivera d??. To izraisa Windows Vista sist?mas probl?ma.

RISIN?JUMS

Probl?mas nov?r?ana, ja t? jau ir radusies

Lai nov?rstu ?o probl?mu, ja t? jau ir radusies, izmantojiet k?du no ??m metod?m:
 • Ja tika pied?v?ts aktiviz?t sist?mu Windows Vista un j?s neizmantoj?t produkta atsl?gu, lai manu?li aktiviz?tu Windows Vista, instal?jiet atjaunin?jumu 931573 un restart?jiet datoru.
 • Ja tika pied?v?ts aktiviz?t sist?mu Windows Vista un j?s izmantoj?t produkta atsl?gu, lai manu?li aktiviz?tu Windows Vista, instal?jiet atjaunin?jumu 931573 un aktiviz?jiet Windows Vista pa t?lruni.

  Piez?me. Ja sist?mu Windows Vista s?kotn?ji instal?ja OEM, produkta atsl?ga ir redzama uzl?m?, kas piestiprin?ta datora korpusam.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? aktiviz?t Windows Vista, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  925616 K??das zi?ojums, kas par?d?s, start?jot Windows Vista: "Ir beidzies aktiviz?cijas perioda der?guma termi??"

Lai nov?rstu ?o probl?mu

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet atjaunin?jumu 931573. Lai to izdar?tu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://update.microsoft.com
Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejami ??di lejupiel?d?jami faili:

Windows Vista

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows Vista atjaunin?juma (KB931573) pakotni t?l?t.

64 bitu sist?m?m paredz?t? Windows Vista

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows Vista 64 bitu sist?mu atjaunin?juma (KB931573) pakotni t?l?t.

Izlaides datums: 2007. gada 30. janv?ris

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ??da raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? Attiecas uz.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? tiek nosaukti labojumfaili, noklik??iniet uz raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
816915 Jauna Microsoft Windows programmat?ras atjaunin?juma pakot?u failu nosaukumdo?anas sh?ma (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
?aj? rakst? min?tos tre?o personu produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 931573 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 13. maijs - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbvistasp1fix kbfix kbbug atdownload kbqfe kbprb kbexpertiseinter KB931573

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com