Mô t? v? Service Pack 4 cho Outlook 2003 v?i C?p Nh?t Business Contact Manager và cho doanh nghi?p nh? chi?m năm 2006

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 930954 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft Office Outlook 2003 v?i C?p Nh?t Business Contact Manager và cho Microsoft văn ph?ng nh? kinh doanh k? toán 2006. Bài vi?t này ch?a m?t danh sách các v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?ng cách đóng gói b?n ghi d?ch v?. Bài vi?t này c?ng mô t? làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? và làm th? nào đ? xác đ?nh xem các gói b?n ghi d?ch v? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Thông tin thêm

b?n ghi d?ch v? gói thông tin chi ti?t

V?n đ? mà các gói b?n ghi d?ch v? s?a ch?a

Service Pack 4 cho Outlook 2003 v?i C?p Nh?t Business Contact Manager và nh? kinh doanh năm 2006 k? toán kh?c ph?c các v?n đ? sau đ? không trư?c đây tài li?u trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
 • ?ng d?ng tương h?p v? sau gi?a Windows Vista và Outlook 2003 v?i qu?n lí liên h?

  Lưu ? Nh? kinh doanh k? toán 2006 và Windows Vista là không tương h?p v? sau. N?u b?n đang ch?y Windows Vista, nâng c?p đ? Microsoft Office Accounting Professional 2007.
 • ?ng d?ng tương h?p v? sau gi?a Outlook 2003 v?i C?p Nh?t Business Contact Manager và Office Accounting 2007
Lưu ? Các b?n s?a l?i và C?p Nh?t đư?c cung c?p b?i gói b?n ghi d?ch v? này là ch? dành cho nh?ng máy tính đó đang ch?y Windows Vista ho?c có Office Accounting 2007 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. N?u máy tính không đáp ?ng các yêu c?u này, không cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? này.

Trư?c đây phát hành C?p Nh?t gói b?n ghi d?ch v? này bao g?m

Service Pack 4 cho Outlook 2003 v?i C?p Nh?t Business Contact Manager và năm 2006 k? toán doanh nghi?p nh? bao g?m các b?n C?p Nh?t trư?c đây phát hành sau đây:
920115 Mô t? c?a gói b?n ghi d?ch v? 3 cho Outlook 2003 v?i C?p Nh?t Business Contact Manager và cho doanh nghi?p nh? chi?m năm 2006
911051 Mô t? c?a gói b?n ghi d?ch v? 2 cho Outlook 2003 v?i C?p Nh?t Business Contact Manager và cho doanh nghi?p nh? chi?m năm 2006
902963 Mô t? c?a gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Outlook 2003 v?i C?p Nh?t Business Contact Manager và cho doanh nghi?p nh? chi?m năm 2006

cài đ?t chuyên bi?t chi ti?t

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v?

Khách hàng và gói b?n ghi d?ch v? hành chính, hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t và tri?n khai chi?n lư?c đư?c đ?t t?i Microsoft Download Center. Đ? t?i v? gói b?n ghi d?ch v? này t? Microsoft Download Center, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=DE34E31D-9DFF-48E0-AB05-2A839DBAD6FF&displaylang=en

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem các gói b?n ghi d?ch v? đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Các gói b?n ghi d?ch v? ch?a các t?p có các phiên b?n đư?c li?t kê trong b?ng sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Bcmfirewall.exe2.0.5333.030,10416-Feb-200723:37x 86
Bcmsimplefilesharing.exe2.0.5333.054,68816-Feb-200723:38x 86
Bcmsqlnetprot.exe2.0.5333.058,79216-Feb-200723:38x 86
Bcmuser.exe2.0.5333.038,31216-Feb-200723:38x 86
Bcmres.dll2.0.5333.0402,85616-Feb-200723:38x 86
Bcmhooks.dll2.0.5333.054,70423-Feb-200703:16x 86
Bcmcommon.dll2.0.5333.0129,44816-Feb-200723:38x 86
Businesslayer.dll2.0.5333.0169,38416-Feb-200723:38x 86
Dbconfig.dll2.0.5333.01,574,31216-Feb-200723:38x 86
Enablebcm.exe2.0.5333.0267,67216-Feb-200723:38x 86
Iinstallhook.dll2.0.7024.013,73616-Feb-200723:37x 86
Iris.datadictionary.dll2.0.5333.095,65616-Feb-200723:38x 86
Iris.datastore.dll2.0.5333.022,95216-Feb-200723:37x 86
Iris.Help.dll2.0.5333.0107,94416-Feb-200723:38x 86
Iris.MAPI.messagestore.dll2.0.5333.0144,80816-Feb-200723:38x 86
Irisms32.dll2.0.5333.065,96016-Feb-200723:38x 86
Sbaiapi.dll1.0.3223.1208,89624 Tháng tám năm 200502:57x 86
Sbaiapiv2.dll2.0.5333.017,83216-Feb-200723:37x 86
Sbaiui.dll1.0.3223.15.12024 Tháng tám năm 200503:03x 86
Wizardresources.dll2.0.5333.046,50416-Feb-200723:38x 86
B?n không ph?i cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? này n?u b?n có m?t phiên b?n sau này c?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng.

Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a các t?p tin đư?c cài đ?t chuyên bi?t, tra c?u ổ đĩa c?ng. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ? B?i v? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. Trong các K?t qu? tra c?u c?a s?, b?m vào T?t c? các t?p tin và m?c tin thư thoại theo Hư?ng d?n tra c?u.
 3. Trong các T?t c? ho?c m?t ph?n c?a tên t?p h?p, g? tên t?p, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 4. Trong danh sách các t?p, b?m chu?t ph?i vào t?p tin b?n mu?n xác minh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Trên các Phiên b?n tab, xác minh các phiên b?n c?a t?p tin.

Thông tin cho qu?n tr? viên v? t?p tin .msp

Service Pack 4 cho Outlook 2003 v?i C?p Nh?t Business Contact Manager và năm 2006 k? toán doanh nghi?p nh? bao g?m m?t t?p tin Microsoft Windows Installer (.msp) t?p tin đ?y đ? đư?c đóng gói trong m?t t?p tin th?c thi self-extracting.

T?p .msp sau đư?c phân ph?i trong service pack này:
Officesbmesp4-kb930954-fullfile-enu.exe
Đ? quy tr?nh chi ti?t gi?i thích làm th? nào đ? C?p Nh?t h?nh ?nh hành chính và làm th? nào đ? c?p nh?t các khách hàng máy tính, h?y xem ph?n "C?p Nh?t khách hàng t? m?t h?nh ?nh hành chính vá" trong các ch? đ? "Chi?n lư?c cho C?p Nh?t Office 2003 máy".

Đ? xem ch? đ? "Chi?n lư?c cho C?p Nh?t Office 2003 máy", ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Chi?n lư?c cho vi?c C?p Nh?t Office 2003 cài đ?t chuyên bi?t
Trung tâm C?p Nh?t qu?n tr? văn ph?ng cho các chuyên gia văn ph?ng nó ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Trung tâm C?p Nh?t qu?n tr? văn ph?ng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Office/bb267346.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 930954 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbqfe kbfix kbupdate kbdownload atdownload kbmt KB930954 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 930954

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com