Thông báo l?i khi khách hàng SoftGrid c? g?ng đ? B?t đ?u m?t ?ng d?ng: "m? l?i: xxxx-xxxxxx0A-20000194"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 930614 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khách hàng SoftGrid Microsoft c? g?ng đ? B?t đ?u m?t ?ng d?ng. Tuy nhiên, n? l?c không thành công, và b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
SoftGrid khách hàng có th? không kh?i đ?ng <application_name></application_name>.
Các gói ph?n m?m yêu c?u không t?m th?y trong các c?a hàng d? li?u h? th?ng ho?c t?p g?n v?i gói này không th? đư?c t?m th?y trên máy ch?. Xin vui l?ng báo cáo l?i m? sau đây đ? h? th?ng c?a b?n Ngư?i qu?n tr?.
M? l?i: xxxx-xxxx0A-20000194
M?t m?c nh?p tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây có th? xu?t hi?n trong các t?p tin log khách hàng SoftGrid (Sftlog.txt):

Khách hàng SoftGrid không th? k?t n?i đ?n d?ng URL '<protocol></protocol>://<server_name></server_name>:<port></port>/<path></path>/<file name=""></file>.SFT' (FS t?nh tr?ng: xxxxxx0A-20000194).
Các khách hàng đ? không th? k?t n?i t?i m?t máy ch? SoftGrid (rc xxxxxx0A-20000194)

M?t m?c nh?p tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây có th? xu?t hi?n trong t?p tin kí nh?p máy phục vụ ứng dụng ?o SoftGrid (Sft-server.log):

Không 44808 "th? xác đ?nh v? trí <provider_policy></provider_policy>."
Không 44811 "th? m? <path></path>\<file name=""></file>.SFT."

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u m?t ho?c nhi?u hơn các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n đang c? g?ng đ? B?t đ?u m?t ?ng d?ng cho phép SoftGrid đ? không đư?c thêm vào giao di?n đi?u khi?n qu?n l? SoftGrid.
 • Các t?p tin .sft đư?c xác đ?nh trong t?p tin .osd không t?n t?i trong c?u trúc m?c tin thư thoại n?i dung.
 • Đư?ng d?n ho?c t?p đ? đ?t tên tin .sft đư?c xác đ?nh trong các Đư?ng d?n tương đ?i t?p tin Softricity m?c nh?p không h?p l?.
 • Các chính sách cung c?p đư?c xác đ?nh trong t?p tin .osd không t?n t?i.

GI?I PHÁP

Các thông tin sau đây cung c?p đ? phân gi?i cho m?i nguyên nhân đư?c đ? c?p trong ph?n "Nguyên nhân".
 • B?n đang c? g?ng đ? B?t đ?u m?t ?ng d?ng cho phép SoftGrid đ? không đư?c thêm vào giao di?n đi?u khi?n qu?n l? SoftGrid

  Có hai đi?u ki?n theo đó b?n có th? th? đ? thành công B?t đ?u m?t ?ng d?ng cho phép SoftGrid đ? không đư?c thêm vào giao di?n đi?u khi?n qu?n l? SoftGrid:
  • B?n nh?p đúp vào t?p tin .osd c?a m?t ?ng d?ng cho phép SoftGrid.
  • B?n nh?p đúp vào các phím l?i tắt c?a SoftGrid cho phép ?ng d?ng đ? đư?c g? b? t? SoftGrid khách hàng qu?n l?.

   Lưu ? L?i t?t không đư?c c?t b? khi ?ng d?ng cho phép SoftGrid đư?c l?y ra t? SoftGrid khách hàng qu?n l?. L?i t?t không đư?c c?t b? n?u b?n theo cách th? công sao chép các l?i t?t t?i m?t v? trí thay th? khi ?ng d?ng đư?c thêm vào SoftGrid khách hàng qu?n l?. Khi ?ng d?ng này sau đó b? lo?i b?, SoftGrid khách hàng qu?n l? là không bi?t g? v? v? trí thay th?, và l?i t?t không đư?c c?t b?.
 • Các t?p tin .sft đư?c xác đ?nh trong t?p tin .osd không t?n t?i trong c?u trúc m?c tin thư thoại n?i dung

  Các t?p tin .sft không t?n t?i trong c?u trúc m?c tin thư thoại n?i dung. .Sft t?p tin này đư?c quy đ?nh trong các thu?c tính HREF c?a nguyên t? CODEBASE c?a các t?p tin .osd.

  Xem xét k?ch b?n sau đây. Các t?p tin .osd đư?c c?u h?nh như trong ví d? sau:
  HREF="RTSP://%SFT_SOFTGRIDSERVER%:554/Softricity/sft_ea70.v1.SFT"
  m?c tin thư thoại n?i dung đư?c c?u h?nh như trong đư?ng d?n ví d? sau đây:
  C: Program Files Files\Softricity\SoftGrid Server\content
  Trong trư?ng h?p này, Microsoft SoftGrid không th? kh?i đ?ng các ?ng d?ng n?u các sft_ea70.v1.SFT t?p không t?n t?i trong m?c tin thư thoại Softricity trong đư?ng d?n m?c tin thư thoại n?i dung sau đây:
  C: Program Files Files\Softricity\SoftGrid Server\content\Softricity
  .
 • Đư?ng d?n ho?c t?p đ? đ?t tên tin .sft đư?c xác đ?nh trong "Softricity t?p tin tương đ?i đư?ng" là không h?p l?

  Các Đư?ng d?n tương đ?i t?p tin Softricity ch? ph?i ch?a m?c tin thư thoại con trong m?c tin thư thoại n?i dung và tên t?p .sft. Ví d?, .sft t?p tin tên là example.SFT và t?n t?i trong các Ví d? ?ng d?ng m?c tin thư thoại c?a m?c tin thư thoại n?i dung. N?u n?i dung m?c tin thư thoại c: Program Files Files\Softricity\SoftGrid Server\content, các Đư?ng d?n tương đ?i t?p tin Softricity là ví d? Applications\example.sft. N?u n?i dung m?c tin thư thoại \\SERVERNAME\content, các Đư?ng d?n tương đ?i t?p tin Softricity v?n là ví d? Applications\example.sft.

  Đ? ki?m ch?ng r?ng đư?ng d?n tương đ?i ch? ch?a m?c tin thư thoại con trong m?c tin thư thoại n?i dung và .sft t?p tin tên, h?y làm theo các bư?c sau: bư?c:
  1. T? công c? qu?n tr?, B?t đ?u bàn giao ti?p qu?n l? SoftGrid.
  2. M? r?ng H? th?ng SoftGrid<server_name> </server_name>Gói <package version="" of="" the="" application="" that="" does="" not="" start=""> </package>.
  3. B?m đúp vào b?n gói c?a các ?ng d?ng không B?t đ?u.
  4. Xác minh r?ng các Đư?ng d?n tương đ?i t?p tin Softricity ch? ch?a m?c tin thư thoại con trong m?c tin thư thoại n?i dung và tên t?p .sft.
 • Các chính sách cung c?p đư?c xác đ?nh trong t?p tin .osd không t?n t?i

  Chính sách nhà cung c?p mà ?Khách hàng = ch? đ?nh không t?n t?i. Chính sách này cung c?p đư?c ch? đ?nh trong các thu?c tính HREF c?a nguyên t? CODEBASE c?a các t?p tin .osd

  Xem xét k?ch b?n sau đây. Môi trư?ng SoftGrid c?a b?n có nhi?u nhà cung c?p chính sách như là nhà cung c?p m?c đ?nh và m?t chính sách cung c?p tùy ch?nh đư?c đ?t tên theo chưa xác đ?nh ngư?i. Ngoài ra, b?n c?n ph?i c?u h?nh t?p tin .osd đ? s? d?ng các chính sách cung c?p vô danh. Trong trư?ng h?p này, các.Thu?c tính HREF c?a nguyên t? CODEBASE c?a các t?p tin .osd ph?i xu?t hi?n như trong ví d? sau.
  HREF="RTSP://%SFT_SOFTGRIDSERVER%:554/Softricity/sft_ea70.v1.SFT?Khách hàng = vô danh"
  Lưu ? N?u tên nhà cung c?p chính sách đó sau ?Khách hàng = không t?n t?i, Microsoft SoftGrid không th? kh?i đ?ng các ?ng d?ng.
Đ? bi?t thêm thông tin v? các Điều khoản sử dụng, truy c?p Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/tou/

Thu?c tính

ID c?a bài: 930614 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SoftGrid for Terminal Services
 • Microsoft SoftGrid for Windows Desktops
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbmt KB930614 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 930614

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com