Kako mogu da omogu?im DVD biblioteku u aplikaciji Windows Media Center na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 930526 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Podr?ka za operativni sistem Windows Vista bez instaliranih servisnih paketa obustavljena je 13. aprila 2010. Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite operativni sistem Windows Vista sa servisnim paketom 2 (SP2). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Obustavlja se podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows

Pro?iri sve | Skupi sve

Opis problema

Na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista, Windows Media Center prikazuje DVD sadr?aj koji se skladi?ti u DVD biblioteci na ra?unaru. Me?utim, DVD biblioteka nije automatski omogu?ena. Ako biblioteka nije omogu?ena, ne mo?ete videti DVD sadr?aj. Ovaj ?lanak vam poma?e da omogu?ite ili onemogu?ite funkciju ?DVD biblioteka? u aplikaciji Windows Media Center na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista.

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako biste radije da sami re?ite problem, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u ?arobnjaku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50084


Napomena ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Da biste proverili da li je ovaj metod re?io problem, pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Da biste omogu?ili DVD biblioteku, sledite ove korake:
 1. Ako je Windows Media Center pokrenut, zatvorite ga.
 2. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
  .
 3. U polju Start Search (Zapo?ni pretragu) nalepite ili otkucajte regedit.
 4. Sa liste Programs (Programi) izaberite stavku regedit.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 5. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Settings\DvdSettings
 6. U oknu sa detaljima kliknite desnim tasterom mi?a na opciju ShowGallery (Prika?i galeriju), a zatim izaberite stavku Modify (Izmeni).
 7. Izbri?ite sadr?aj koji se pojavljuje u polju Value data (Podaci o vrednosti).
 8. U polju Value data (Podaci o vrednosti) otkucajte Gallery (Galerija), a zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 9. Zatvorite alatku ?Ure?iva? registratora?.

Da li je ovo re?ilo problem?

Da biste se uverili da je automatska popravka funkcionisala, ponovo pokrenite ra?unar. Ako ra?unar sada prikazuje stavku ?DVD biblioteka? umesto stavke ?Reprodukuj DVD?, problem je re?en i vi ste zavr?ili sa ovim ?lankom. Napomena Mo?da ?ete morati da kliknete desnim tasterom mi?a na stavku Add folders (Dodaj fascikle) da biste videli sadr?aj. Ako postoji problem, mo?ete se obratiti podr?ci.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 930526 - Poslednji pregled: 25. septembar 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbfixme kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner KB930526

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com