P?c jaunin??anas uz Internet Explorer 7 programm? Outlook Express vairs nedarbojas hipersaites

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 929867 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

P?c p?rl?kprogrammas jaunin??anas uz Windows Internet Explorer 7 noklik??inot uz programmas Microsoft Outlook Express e-pasta zi?ojumos iek?autaj?m hipersait?m, var rasties ??das probl?mas:
 • Hipersaites nedarbojas pareizi.
 • Programma Internet Explorer 7 netiek start?ta vai atv?rta.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no ??m metod?m.

1. metode

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz My Computer (Mans dators).
 2. Izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Folder Options (Mapes opcijas).
 3. Dialoglodzi?? Folder Options (Mapes opcijas) noklik??iniet uz z?mnes File Types (Failu tipi).
 4. Sarakst? Registered file types (Re?istr?tie failu tipi) noklik??iniet uz (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol ((NAV) URL:HyperText p?rs?t??anas protokols) un p?c tam uz Advanced (Papildu).
 5. Dialoglodzi?? Edit File Type (Failu tipa redi???ana) noklik??iniet uz Edit (Redi??t).

  Piez?me. Pirms p?rejat pie n?kam?s darb?bas, noteikti pierakstiet ?? dialoglodzi?a lauku pa?reiz?j?s v?rt?bas. Ja ?is pa??miens nenov?r? probl?mu, iesp?jams, ka b?s j?atjauno main?t?s lauku v?rt?bas.
 6. Lodzi?? Action (Darb?ba) ierakstiet open, ja taj? v?l nav ?? teksta.
 7. Lodzi?? Application used to perform action (Darb?bas veik?anai izmantot? lietojumprogramma) ierakstiet "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome, ja taj? v?l nav ?? teksta.
 8. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Use DDE (Lietot DDE), ja t? v?l nav atz?m?ta.
 9. Lodzi?? DDE Message (DDE zi?ojums) ierakstiet "%1",,-1,0,,,,, ja taj? v?l nav ?? teksta.
 10. Lodzi?? Application (Lietojumprogramma) ierakstiet IExplore, ja taj? v?l nav ?? teksta.
 11. P?rliecinieties, vai lodzi?? DDE Application Not Running (DDE lietojumprogramma, kas nedarbojas) nav nek?das v?rt?bas. Ja ?aj? lodzi?? ir k?da v?rt?ba, izdz?siet to.
 12. Lodzi?? Topic (T?ma) ierakstiet WWW_OpenURL, ja taj? v?l nav ?? teksta.
 13. Divreiz noklik??iniet uz OK (Labi), lai aizv?rtu dialoglodzi?u Edit File Type (Failu tipa redi???ana).
 14. Sarakst? Registered file types (Re?istr?tie failu tipi) atrodiet un noklik??iniet uz (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy ((NAV) URL:HyperText p?rs?t??anas protokols ar konfidencialit?ti) un p?c tam uz Advanced (Papildu).
 15. Atk?rtojiet 5.?14. darb?bu, izmantojot saraksta elementu (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy ((NAV) URL:HyperText p?rs?t??anas protokols ar konfidencialit?ti), nevis (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol ((NAV) URL:HyperText p?rs?t??anas protokols).
 16. Noklik??iniet uz OK (Labi), lai aizv?rtu dialoglodzi?u Folder Options (Mapes opcijas).
 17. P?rbaudiet k?du hipersaiti no programmas Outlook Express.
Ja probl?ma joproj?m past?v, izmantojiet 2. metodi.

2. metode

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz My Computer (Mans dators).
 2. Izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Folder Options (Mapes opcijas).
 3. Dialoglodzi?? Folder Options (Mapes opcijas) noklik??iniet uz z?mnes File Types (Failu tipi).
 4. Sarakst? Registered file types (Re?istr?tie failu tipi) atrodiet un noklik??iniet uz (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol ((NAV) URL:HyperText p?rs?t??anas protokols) un p?c tam uz Advanced (Papildu).
 5. Dialoglodzi?? Edit File Type (Failu tipa redi???ana) noklik??iniet uz Edit (Redi??t).
 6. Lodzi?? Application used to perform action (Darb?bas veik?anai izmantot? lietojumprogramma) eso??s v?rt?bas gal? aizst?jiet ievadni -nohome ar %1.

  Piez?me. Ja programma Internet Explorer 7 pied?v? k??t par noklus?juma p?rl?kprogrammu, noklik??iniet uz No (N?). Ja noklik??in?sit uz Yes (J?), programma Internet Explorer 7 var atiestat?t ?o ievadnes v?rt?bu -nohome. Tad atkal k??st iesp?jama ??s probl?mas ra?an?s.
 7. Divreiz noklik??iniet uz OK (Labi), lai aizv?rtu dialoglodzi?u Edit File Type (Failu tipa redi???ana).
 8. Sarakst? Registered file types (Re?istr?tie failu tipi) atrodiet un noklik??iniet uz (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy ((NAV) URL:HyperText p?rs?t??anas protokols ar konfidencialit?ti) un p?c tam uz Advanced (Papildu).
 9. Atk?rtojiet 5.?8. darb?bu, izmantojot saraksta elementu (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy ((NAV) URL:HyperText p?rs?t??anas protokols ar konfidencialit?ti), nevis (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol ((NAV) URL:HyperText p?rs?t??anas protokols).
 10. Noklik??iniet uz OK (Labi), lai aizv?rtu dialoglodzi?u Folder Options (Mapes opcijas).
 11. P?rbaudiet k?du hipersaiti no programmas Outlook Express.

Rekviz?ti

Raksta ID: 929867 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 12. oktobris - P?rskat??ana: 1.3
ATTIECAS UZ
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbexpertisebeginner KB929867

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com