Sistemos fail? tikrintuvas yra ?Windows? paslaug? programa, leid?ianti vartotojams ?valgyti, ar n?ra sugadint? ?Windows? sistemos fail?, ir juos atkurti. ?iame straipsnyje apra?oma, kaip paleisti sistemos fail? tikrintuv? (SFC.exe), kad ?valgyt? j?s? sistemos failus ir pataisyt? tr?kstamus arba sugadintus sistemos ?Windows 8.1?, ?Windows 8?, ?Windows 7? arba ?Windows Vista? failus. Jei ?Windows? i?tekli? apsaugos (WRP) failas yra sugadintas arba jo n?ra, ?Windows? gali neveikti taip, kaip tik?tasi. Pavyzd?iui, gali neveikti kai kurios ?Windows? funkcijos arba ?Windows? gali sugesti.

Sistemos fail? tikrintuvo paleidimas (SFC.exe)

Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atidarykite didesni? teisi? komandin? eilut?. Nor?dami tai padaryti, atlikite nurodytus tinkamus veiksmus:
  ?Windows 8.1? arba ?Windows 8?
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Perbraukite nuo de?iniojo ekrano kra?to ir bakstel?kite Ie?koti. Jei naudojate pel?, nukreipkite pel?s ?ymikl? ? apatin? de?in?j? ekrano kamp?, tada spustel?kite Ie?koti. ?veskite Komandin? eilut? lauke Ie?ka, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Komandin? eilut?, tada spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis. Jei bus papra?yta administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite Leisti.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?io veiksmo ekrano kopija.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?Windows 7? arba ?Windows Vista?
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Nor?dami tai padaryti spustel?kite Prad?ia, ?veskite Komandin? eilut? arba cmd lauke Ie?ka, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Komandin? eilut?, tada spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis. Jei bus papra?yta administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite Leisti.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?io veiksmo ekrano kopija.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 2. Komandin?je eilut?je ?ra?ykite ?i? komand? ir paspauskite klavi?? ENTER:
  sfc /scannow
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?io veiksmo ekrano kopija.


  Komanda sfc /scannow nuskaitys visus apsaugotus sistemos failus ir pakeis sugadintus failus talpykloje laikoma kopija, kuri yra suglaudintame aplanke %WinDir%\System32\dllcache.
  %WinDir% vietos rezervavimo ?enklas nurodo operacin?s sistemos ?Windows? aplank?. Pavyzd?iui, C:\Windows.

  Pastaba Neu?darykite ?io komandin?s eilut?s lango, kol nebus baigta iki galo tikrinti. Pasibaigus ?iam procesui bus rodomi ?valgymo rezultatai.
 3. Kai procesas baigiamas, galite gauti vien? i? ?i? prane?im?:
  • ?Windows? i?tekli? apsauga nerado joki? vientisumo pa?eidim?.

   Tai rei?kia, kad n?ra joki? tr?kstam? arba sugadint? sistemos fail?.
  • ?Windows? i?tekli? apsaugai nepavyko atlikti pageidaujamos operacijos.

   Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?valgym? sistemos fail? tikrintuvu saugiuoju re?imu ir ?sitikinkite, kad %WinDir%\WinSxS\Temp yra aplankai PendingDeletes bei PendingRenames.
  • ?Windows? i?tekli? apsauga rado sugadint? fail? ir s?kmingai juos patais?. Duomenys ?traukiami ? CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.

   Nor?dami per?i?r?ti i?sami? informacij? apie sistemos fail? ?valgym? ir atk?rim? eikite ? Kaip per?i?r?ti sistemos fail? tikrintuvo proceso informacij?.
  • ?Windows? i?tekli? apsauga rado sugadint? fail?, bet negal?jo kai kuri? i? j? pataisyti. Duomenys ?traukiami ? CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.

   Nor?dami sugadintus failus pataisyti neautomati?kai per?i?r?kite sistemos fail? tikrintuvo proceso informacij? nor?dami rasti sugadint? fail?, tada neautomati?kai pakeiskite sugadint? fail? ?inoma gera failo kopija.

Daugiau informacijos

Kaip per?i?r?ti i?sami? sistemos fail? tikrintuvo proceso informacij?

Nor?dami per?i?r?ti ? fail? CBS.Log ?traukt? informacij? galite nukopijuoti j? ? fail? Sfcdetails.txt naudodami komand? Findstr, tada per?i?r?kite informacij? Sfcdetails.txt. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atidarykite didesni? teisi? komandin? eilut?, kaip apra?yta 1 veiksme.
 2. Komandin?je eilut?je ?ra?ykite ?i? komand? ir paspauskite klavi?? ENTER:
  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"
  Pastaba Faile Sfcdetails.txt yra i?sami informacija apie kiekvien? atvej?, kai kompiuteryje paleid?iamas sistemos fail? tikrintuvas. ?iame faile yra informacijos apie failus, kuri? nepavyko pataisyti sistemos fail? tikrintuvu. Patikrinkite datos ir laiko ?ra?us, kad nustatytum?te, kokie probleminiai failai buvo rasti paskutin? kart? paleidus sistemos fail? tikrintuv?.
 3. Atidarykite fail? Sfcdetails.txt savo darbalaukyje.
 4. Failo Sfcdetails.txt formatas yra toks:
  Data / laikas, SFC informacija
  Toliau pateiktame ?urnalo failo pavyzdyje yra ?ra?as apie fail?, kurio negalima pataisyti:
  2007-01-12 12:10:42, Info         CSI  00000008 [SR] Cannot 
  repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 
  6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, 
  VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type 
  neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing
  

Kaip neautomati?kai pakeisti sugadint? sistemos fail? ?inoma gera failo kopija

Kai nustatote, kuris sistemos failas buvo sugadintas ir gal?t? b?ti pataisytas naudojant i?sami? failo Sfcdetails.txt informacij?, raskite sugadinto failo viet?, tada neautomati?kai pakeiskite sugadint? fail? ?inoma gera failo kopija. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pastaba Be to, ger? ?inom? sistemos failo kopij? galite gauti i? kito kompiuterio, kuriame naudojama ta pati ?Windows? versija. Sistemos fail? tikrintuvo proces? galite atlikti tame kompiuteryje nor?dami ?sitikinti, kad ketinamas kopijuoti sistemos failas yra gera kopija.
 1. ?gykite teis? administruoti sugadint? sistemos fail?. Nor?dami tai padaryti, didesni? teisi? komandin?je eilut?je nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) vien? i? toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite ENTER:
  takeown /f Path_And_File_Name
  Pastaba Vietos rezervavimo ?enklas Path_And_File_Name nurodo sugadinto failo mar?rut? ir failo pavadinim?. Pavyzd?iui, ?veskite takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?io veiksmo ekrano kopija.
 2. Suteikite administratoriams vis? prieig? prie sugadinto sistemos failo. Nor?dami tai padaryti nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) ?i? komand?, tada paspauskite ENTER:
  icacls Path_And_File_Name /GRANT ADMINISTRATORS:F
  Pastaba Vietos rezervavimo ?enklas Path_And_File_Name nurodo sugadinto failo mar?rut? ir failo pavadinim?. Pavyzd?iui, ?veskite icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?io veiksmo ekrano kopija.
 3. Pakeiskite sugadint? sistemos fail? ?inoma gera failo kopija. Nor?dami tai padaryti nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) ?i? komand?, tada paspauskite ENTER:
  Nukopijuokite Source_File Destination
  Pastaba Vietos rezervavimo ?enklas Source_File rodo ?inomos geros failo kopijos mar?rut? ir failo pavadinim? j?s? kompiuteryje, o vietos rezervavimo ?enklas Destination rodo sugadinto failo mar?rut? ir failo pavadinim?. Pavyzd?iui, ?veskite copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 929833
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2014 m. lapkri?io 28 d.
Taikoma:: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.