Po?ymiai

Kai bandote aktyvinti Windows Vista ar Windows Server 2008, gaunate klaidos prane?im?, pana?? ? ??:
Aktyvinimo klaida: Kodas 0x8007232b
DNS pavadinimo n?ra
Kai bandote aktyvinti Windows 7, Windows 8, arba Windows Server 2012, galite gauti klaidos prane?im?, pana?? ? vien? i? ?i? prane?im?:

Klaidos prane?imas 1
Windows negali b?ti suaktyvinta.
Rakt? valdymo tarnybos (KMS) priiman?iosios gali b?ti ?sik?rusios domen? vard? sistemos (DNS), pra?ome tur?ti savo sistemos administratoriaus patikrinti, ar kad per km yra tinkamai publikuoti DNS.
Klaida: 0x8007232b
Apra?ymas:
DNS pavadinimo n?ra.
Klaidos prane?imas 2
Klaida: 0x8007007B
"Failo vardas, katalogo pavadinim? arba t?rio ?enklo sintaks? yra neteisinga"
?i problema gali kilti, jei ?ios s?lygos teisingos:
 • Galite naudoti licencijuot? ?iniasklaidos ?diegti vien? i? ?i? operacini? sistem?:
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
 • Aktyvinimo vedlys negali prisijungti prie rakt? valdymo tarnybos (KMS) pagrindin? kompiuter?.
Jei naudojate MSDN, TechNet arba ?em?lapius, grei?iausiai turite licencijuot? ?iniasklaidos, ir grei?iausiai buvo suteikta keli? aktyvinim? rakt? (MAK).

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite vien? ar daugiau i? ?i? b?d?, atsi?velgdami ? savo situacij?.

1 metodas: Naudoti keli? aktyvinim? kodo vietoj KMS aktyvinimas

Spauskite ?ia Nor?dami sutraukti arba eikvoti skyrius
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Jei KMS aktyvinimas nevartojama, ir jei n?ra joki? KMS serveris, produkto kodas tur?t? b?ti pakeistas, La. D?l Microsoft Developer Network (MSDN), arba TechNet, atsarg? saugojimo vienetus (SKU) nurodyta ?emiau ?iniasklaida paprastai t?ris licencij?-?iniasklaida ir produkto kod?, kur? tiekia yra MAK raktas.

Pakeiskite produkto raktas yra Lapa. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtuk? prad?ti
  , spustel?kite Visos programos, spustel?kite reikmenysir tada de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Komandin? eilut?.
 2. Spustel?kite vykdyti kaip administratorius.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo prieigos valdymo teises
  Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba patvirtinkite.
 3. ? komand? eilut? ?ra?ykite ?i? komand? ir paspauskite Enter:
  slmgr - ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Pastaba ?ioje komandoje, vietos rezervavimo ?enkl? xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx yra MAK produkto kod?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

2 metodas: Konfig?ruoti KMS pagrindinio kompiuterio serverio klientams ?jungti prie?

Spauskite ?ia Nor?dami sutraukti arba eikvoti skyrius
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
KMS aktyvinimas reikalauja, kad KMS pagrindinio kompiuterio serverio b?ti konfig?ruojamas klientams aktyvavimui prie?. Jei n?ra KMS vyksta serveriai sukonfig?ruoti savo aplinkoje, ?diegti ir aktyvuoti KMS pagrindinio kompiuterio serverio naudojant atitinkam? KMS pagrindinio kompiuterio serverio rakt?. Kai konfig?ruojate kompiuter? tinkle surengti KMS programin? ?rang?, paskelbia domen? vard? sistemos (DNS) parametrus. KMS ?eimininkai serverio konfig?ravimo proces? ap?valga, eikite ?
Nustatyti iki u? KMS pagrindinio kompiuterio Windows Server 2008 R2 ma?ina vaizdo.


Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip nustatyti KMS serveris ir apie tai, kaip skelbti DNS parametrus, eikite ? ?ias Microsoft svetaines:

3 metodas: Klientas negali rasti KMS pagrindinio kompiuterio tinkle aktyvinti

Spauskite ?ia Nor?dami sutraukti arba eikvoti skyrius
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Jei j?s? tinkle yra nustatyti KMS pagrindin? kompiuter?, ir jei klientas negali rasti KMS pagrindinio kompiuterio aktyvinimui tinkle, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Patikrinkite, ar kompiuterio, yra ?diegta KMS pagrindinio kompiuterio ir kad yra aktyvuota naudojant KMS raktas yra u?registruotas DNS. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spauskite prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   mygtuk? prad?ti
   , spustel?kite Visos programos, spustel?kite reikmenysir tada de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Komandin? eilut?.
  2. Spustel?kite vykdyti kaip administratorius.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Vartotojo prieigos valdymo teises
   Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba patvirtinkite.
  3. ? komand? eilut? ?ra?ykite ?i? komand? ir paspauskite ENTER: Nslookup-tipo = visi _vlmcs._tcp > kms.txt
  4. Atsidarykite KMS.txt fail?, kur? generuoja komand?. ?iame faile tur?t? b?ti vienas ar daugiau ?ra??, kurie pana??s ? ?? ?ra??:
   _vlmcs._tcp.contoso.com              SRV service location:
            priority    = 0
            weight     = 0
            port      = 1688
            svr hostname  = kms-server.contoso.com
   
  5. Jeigu ?ra?e "_vlmcs", ir jei jie yra numatomas KMS vard?, eikite ? ? "metodas 4" skyriuje.
 2. Pagal numatytuosius nustatymus, KMS pagrindinio kompiuterio serverio dinami?kai registruoja DNS SRV ?ra?as vien? kart? per 24 valandas. Patikrinkite registro, kad nustatyti, ar KMS priimantysis centras yra u?siregistrav? DNS. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite prad?ti, ?veskite regeditir spauskite Enter.
  2. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL
  3. Jei DisableDnsPublishing rakt? b?na ir vert? yra 1, KMS paslaugos neregistruoja DNS. Jei DisableDnsPublishing dalinio rakto n?ra, sukurkite nauj? DWORD reik?m?, pavadint? DisableDnsPublishing.Jei tai dinaminis registracijos yra priimtina, dalinio rakto reik?m? pakeiskite ? 0. Nor?dami tai padaryti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite DisableDnsPublishing, spustel?kite modifikavimas, tipo 0 ? ir reik?m?s duomenys ? langel?, o tada spustel?kite gerai.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Pastaba. Pagal numatytuosius nustatymus, ?iame registro rakte yra neapibr??ta reik?m?, kuri gaunama dinaminis registracijos per 24 valandas.
Jei DNS serverio paslaugos nepalaiko dinami?kai atnaujina, arba jei dinami?kai atnaujina ne vyksta, "VLMCS._TCP, SRV" ?ra?as gali b?ti rankiniu b?du ?registruoti. Nor?dami neautomatiniu b?du sukurti KMS SRV ?ra?as Microsoft DNS server?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. DNS serverio, atidarykite DNS tvarkytuvas. Atidaryti DNS tvarkytuv?, spustel?kite prad?ti, spustel?kite Administravimo ?rankiaiir tada spustel?kite DNS.
 2. Spustel?kite kur reikia sukurti SRV i?tekliaus ?ra?as DNS server?.
 3. Konsol?s medyje, pl?toti ? priek? per?valgos zonos, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite domen? ir spustel?kite Kit? nauj? ?ra??.
 4. Pereikite s?ra?as, spustel?kite Tarnybos vietos (SRV), ir tada spustel?kite Kurti ?ra??.
 5. ?veskite ?i? informacij?:
  • Paslaugos: _VLMCS
  • Protokolas: ? _TCP
  • Prievado numer?: 1688
  • Priiman?iosios si?lo paslaug?:<FQDN_of_KMS_Host></FQDN_of_KMS_Host>
 6. Kai baigsite, spustel?kite geraiir tada spustel?kite baigti.
Nor?dami neautomatiniu b?du sukurti SRV ?ra?us susieti 9.x suderinamas DNS server? pateikiama ?i informacija kai sukuriate ?ra??.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Pastaba. Jei organizacijoje naudojamas Microsoft DNS serveris, galite sukurti reikalingas SRV ?ra ?, kol DNS serveris yra susieti 9.x reikalavimus.
 • Pavadinimas = _vlmcs._TCP
 • Tipas = SRV
 • Prioritetas = 0
 • Svoris = 0
 • Port = 1688
 • Hostname =<FQDN or="" a-name="" of="" the="" kms="" host=""> </FQDN>
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Pastaba. Laukus prioritetas ir svorio nenaudoja km ir yra ignoruojami KMS kliento. Ta?iau jos turi b?ti ?trauktos ? juost? fail?.

Konfig?ruoti BIND 9.x DNS serverio remti KMS auto-leidyba, Konfig?ruoti BIND serveris, ?galinantis i?tekli? ?ra?? naujinimus i? KMS ?eiminink?. Pavyzd?iui, prid?kite ?i? eilut? ? zonos apibr??imu Named.conf arba Named.conf.local:
allow-update { any; };
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

4 metodas: Rankiniu b?du priskirti KMS serveris

Spauskite ?ia Nor?dami sutraukti arba eikvoti skyrius
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Pagal numatytuosius nustatymus, KMS klientams naudoti automatinio aptikimo funkcija ir u?klaus? DNS serveri?, kurie paskelbti _VLMCS ?ra?o naryst?s zonoje, esan?ioje kliento s?ra??. DNS gr??ina KMS ?eiminink? s?ra?as atsitiktine tvarka. Kliento kirtikliai KMS pagrindinio kompiuterio ir bando nustatyti sesija ant jo. Jei ?is bandymas pavyks, kliento talpyklos serverio ir bando j? naudoti kit? atnaujinimo bandymas. Jei sesija nustatym?, klientas kirtikliai ?iuk?lintojas atsitiktinai. Mes labai rekomenduojame, kad naudotum?te automatinio aptikimo funkcija. Ta?iau galite neautomatiniu b?du priskirti KMS serveris. Nor?dami tai padaryti, Atidarykite komand? eilut? KMS kliento. Nor?dami atidaryti komand? eilut?, spustel?kitePrad?ti
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
mygtuk? prad?ti
, spustel?kiteVisos programos, spustel?kitePriedai, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kiteKomandin? eilut?, tada spustel?kitePaleisti kaip administratorius.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Vartotojo prieigos valdymo teises
Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba patvirtinkite.

Naudokite ?ias komandas i? komand? eilut?:
 • Jei norite priskirti KMS pagrindinio kompiuterio naudodami FQDN priiman?iosios, ?veskite ?i? komand?:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <KMS_FQDN>:<port>
 • Nor?dami priskirti KMS pagrindinio kompiuterio versija 4 IP adresu priiman?iosios, ?veskite ?i? komand?:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <IPv4Address><:port>
 • Nor?dami priskirti KMS pagrindinio kompiuterio versija 6 IP adresu priiman?iosios, ?veskite ?i? komand?:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <IPv6Address><:port>
 • Jei norite priskirti KMS pagrindinio kompiuterio naudojant NETBIOS pavadinimas, adresas, ?veskite ?i? komand?:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <NetbiosName><:port>
 • Gr??ti ? automatin? aptikim? KMS kliento kompiuteryje, ?veskite ?i? komand?:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs ?ckms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

5 metodas: U?sakovas negali i?spr?sti DNS pavadinimas KMS serveris arba negali prisijungti prie KMS serveris

Spauskite ?ia Nor?dami sutraukti arba eikvoti skyrius
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Jei ankstesniais metodais yra nei?spr?sta problema, problema gali b?ti i?spr?sti arba prisijungti prie KMS server kliento galimybes. Jei problema yra kliento paj?gumas i?spr?sti DNS pavadinimas KMS serveris arba prisijungti prie KMS serveris, atlikite ?iuos veiksmus:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Pastaba. ?iuos veiksmus turi atlikti KMS kliento, kuris ?vyko klaida minimi pavadinimas jei nenurodyta kitaip:
 1. Komand? eilut?je ?veskite ?i? komand? ir paspauskite Enter:
  IPCONFIG/all
 2. Nuo komandos rezultat?, d?mes? Priskirtasis IP adresas, DNS serverio adres? ir pagrindinio tinkl? sietuvo adresas.
 3. Patikrinkite, ar pagrindinio IP ry?io DNS serverio naudojant ping komand?. Nor?dami tai padaryti, vykdykite ?i? komand?.
  PingDNS_Server_IP_address>
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Pastaba. Jei ?i komanda ne ping serverio, ?is klausimas turi b?ti i?spr?stas pirm? kart?.

  Daugiau informacijos apie TCP/IP triktis, jei negalite ping DNS server?, ie?kokite Microsoft TechNet tema Gedim? diagnostikos ir ?alinimo TCP/IP.
 4. ?sitikinkite, kad paie?kos s?ra?? pirminis DNS pl?tinys yra DNS domeno priesaga, KMS pagrindinio kompiuterio registruota.

  Kompiuteriai, kuriuose ?stojo ? domen?, DNS automatin? aptikim?, KMS reikalauja kad DNS zona yra SRV i?tekli? ?ra??, KMS pagrindinio kompiuterio. ?io DNS zona yra atitinka abiej? pirminis DNS pl?tinys kompiuterio arba Active Directory DNS domeno DNS zonai.

  Darbo grup?s kompiuteriuose, DNS automatin? aptikim?, KMS reikalauja, kad DNS zona yra SRV i?tekli? ?ra??, KMS pagrindinio kompiuterio. ?io DNS zona yra DNS zonoje, kuri? atitinka arba pirminis DNS pl?tinys kompiuterio arba DNS domeno vard?, kur? suteikiamas dinaminis pagrindinio kompiuterio konfig?ravimo protokol? (DHCP). ?is domeno pavadinimas yra apibr??iama variant?, kad kodo vert? 15 kaip nurodyta pra?yme d?l Comments (RFC) 2132.
 5. Patikrinkite, ar KMS pagrindinio kompiuterio SRV ?ra yra u?registruotas DNS. Didesni? teisi? komand? eilut?je, ?veskite ?i? komand? ir paspauskite Enter:
  Nslookup-tipo = visi _vlmcs._tcp > kms.txt
 6. Atsidarykite Kms.txt fail?, kur? sugeneravo ?i komanda. ?iame faile tur?t? b?ti vienas ar daugiau ?ra??, kurie pana??s ? ?iuos:
  _vlmcs._tcp.contoso.com              SRV service location:
           priority    = 0
           weight     = 0
           port      = 1688
           svr hostname  = kms-server.contoso.com
  
  Patikrinkite, ar IP adres?, pagrindinio kompiuterio vard? ir prievad? KMS priiman?iosios.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Pastaba. Jei komand? nslookup nustato KMS pagrindinio kompiuterio, tai dar nerei?kia, kad DNS kliento gali surasti KMS pagrindinio kompiuterio. Jei komand? nslookup nustato KMS pagrindinio kompiuterio, ir jei vis dar negalite suaktyvinti KMS priimantysis centras, patikrinti kiti parametrai, pvz., pirminio DNS pl?tinys ir DNS pl?tinys s?ra?? ie?koti.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Pastaba. SRV ?ra ? yra registruoti DNS zonoje, atitinka KMS pagrindinio kompiuterio domenas naryst?s. Pavyzd?iui, tarkime, kad KMS pagrindinio kompiuterio prisijungia kad domenas contoso.com . Tokiu atveju KMS pagrindinio kompiuterio registrus savo VLMCS._TCP SRV ?ra?as contoso.com DNS zona. Tod?l, VLMCS._TCP.CONTOSO.COM sukuriamas ?ra?as. Jei klientai yra sukonfig?ruota naudoti ?vairi? DNS zonai, automati?kai skelbti KMS kelis DNS srityse. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. ?eikite ? KMS pagrindinio kompiuterio.
  2. Atidarykite komand? eilut?. Tai padaryti, spustel?kite prad?ti, spustel?kite Visos programos, spustel?kite reikmenys, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Komandin? eilut?ir spustel?kite paleisti administratoriaus teis?mis.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Vartotojo abonemento valdymo teises
   Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba patvirtinkite.
  3. ? komand? eilut? ?ra?ykite Regedit.exe, ir tada paspauskite ENTER.
  4. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL
  5. Med?io srities, spustel?kite SL. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite i?samios informacijos srit? tu??i? srit?, perkelkite ?ymekl? ant naujasir tada spustel?kite Keli? eilu?i? reik?m?.
  6. Tipo DnsDomainPublishList kaip ir pavadinimas nauj? reik?m?, ir tada paspauskite ENTER.
  7. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite nauj? DnsDomainPublishList reik?m?, ir tada spustel?kite modifikuoti.
  8. Dialogo lange Redaguoti keli? eilu?i? ?veskite kiekvieno DNS domeno pl?tin?, kur? publikavo KMS atskiroje eilut?je, ir tada spustel?kite gerai.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Pastaba. Windows 7 ir Windows Server 2008 R2, DnsDomainPublishList formatas yra kitoks.

   Daugiau informacijos ie?kokite pagal Tomas aktyvinimas technin? nuoroda vadovas
  9. Programin?s ?rangos licencijavimo tarnyb? i? naujo naudojant paslaugos Administracin? ?rankis. ?i operacija sukuria SRV ?ra ?.
 7. Patikrinkite, ar kad pagrindinio kompiuterio vardas yra gr??inama prie? tai buvusiam ?ingsnyje gali b?ti i?spr?stos naudojant tipi?kas metodas KMS kliento. Kai pavadinimas yra i?spr?sta, taip pat patikrinkite, ar IP adres?, kuris bus gr??intas tiksliai. Jei bet kurios i? ?i? patikrinim?, i?tirti ?i? DNS client k?rimo programos.
 8. Jei mes stengiam?s naudoti KMS automatinio aptikimo funkcij?, vykdykite ?i? komand? i? komand? eilut? i?valyti visus anks?iau i?saugot? KMS pagrindinio kompiuterio pavadinimai:
  cscript C:\Windows\System32\slmgr.vbs-ckms
 9. Jei manote, kad turite SRV ?ra?? problema, jums gali ?alinkite triktis naudodami vien? komandai, kuri yra pateikta ? "metodas 4" sekcijoje stati?kai nurodyti KMS pagrindinio kompiuterio. ?ias komandas galima nustatyti, ar tai yra pavadinimo rezoliucijos klausimo arba SRV ?ra?? i?davimo. Jei n? vienas i? ?i? komand? i?sprend?ia problem?, j?s gali susidurti su blokavo uost?, arba nepasiekiamas priiman?iosios kad aptariamas kitame etape.

  Pirm? kart? vykdykite ?ias komandas:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs - skms <KMS_FQDN>:<port> </port> </KMS_FQDN>
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs ? ato
  Jei ?ios komandos i?spr?sti problem?, klausimas yra SRV ?ra?as problema ir jums reikia diagnostika ir SRV ?ra?as.

  Jei ?ios komandos nepad?jo i?spr?sti problemos, vykdykite ?ias komandas:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs - skms <IP address="">:<port> </port> </IP>
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs ? ato
  Jei ?ios komandos i?spr?sti problemos, problema yra grei?iausiai pavadinimas rezoliucija klausimas.
 10. 1688 TCP prievadas yra naudojamas KMS kliento ir KMS pagrindinio kompiuterio aktyvinimo bendravim?. Jeigu komunikate b?t? blokuojami, patikrinkite ugniasien?s konfig?racij? ar k? nors, kad gali blokuoti 1688 TCP prievadas.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Daugiau informacijos

Naudodami licencijuot? ?iniasklaidos ?diegti Windows 8, Windows 7, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Server 2012, ar Windows Server 2008, diegimo procesas naudoja bendriniu produkto kod?. Kai bandote suaktyvinti Windows 8, Windows 7, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Server 2012 arba Windows Server 2008, aktyvinimo vedlys naudoja DNS rasti Windows 8 pagrindu, Windows 7-based, Windows Vista, Windows Server 2012 pagrindu, arba Windows Server 2008-kompiuteris, kuriame veikia KMS programin? ?rang?. Kai vedlys pateikia u?klaus? DNS ir neranda DNS ?ra?as KMS pagrindin? kompiuter?, vedlys ataskait? klaidos prane?im?. Jei KMS pagrindinio kompiuterio kompiuterio s?ranka, teising? DNS ?ra?ai n?ra vertinamas kliento kompiuterio. Jei neturite KMS pagrindinio kompiuterio kompiuterio s?ranka, reikia nustatyti KMS pagrindin? kompiuter? arba perjungti ? tai MAK produkto pagrindinis b?das aktyvuoti savo apimties licencijos diegimo.

Microsoft Developer Network (MSDN) ir Microsoft TechNet tiekimo ?iniasklaidos licencijuot? Windows Server 2008 atsarg? saugojimo vienetus (SKU), skirtas Windows Server 2008 R2 SKU, u? Windows Server 2012 SKU, Windows Vista Enterprise SKU Windows 8 Enterprise SKU, ir d?l Windows 7 Enterprise SKU. Tomo licencijuota ?iniasklaidos bus ne greitai produkto rakto diegimo metu. Jei nenorite keisti produkto kod? ? MSDN rakt?, gaunate klaidos prane?im? bandydami suaktyvinti operacin?s sistemos. Jei naudojate MSDN ar TechNet ?iniasklaidos, turite pakeisti produkto kod? ? MSDN produkto kod?. Naudoti su "metodas 1", esant? "Skiriamoji geba" skyriuje pakeisti produkto kod?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Pastaba. MSDN ar TechNet produkto rakt? Windows Server 2012, skirtas Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista Enterprise, Windows 8 Enterprise arba Windows 7 Enterprise yra MAK produkto kod?.

Nuorodos

Daugiau informacijos apie Tomas aktyvinimas, rasite Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje 929712: Tomas aktyvinimas informacija Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 ir Windows 7

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie bendrojo licencijavimo, eikite ? ? Microsoft Bendrojo licencijavimo svetain?je.

Daugiau informacijos apie tai, kaip aktyvinti kopijos Windows Vista ar Windows Server 2008, kurios buvo ?diegtos naudojant licencijuot? ?iniasklaidos, kad Produkto aktyvinimas ir svarbiausia informacija tinklalap?.

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 929826
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2014 m. gegu??s 9 d.
Taikoma:: Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Foundation, Microsoft Hyper-V Server 2012, Windows Server 2012 Standard
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 929826
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.