Informacije o aktivaciji pomo?u koli?inske licence za operativni sistem Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 i Windows 7

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 929712 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak sadr?i informacije o aktivaciji pomo?u koli?inske licence za operativni sistem Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 i Windows 7. On navodi veze ka dokumentaciji o koli?inskom licenciranju i aktivaciji pomo?u koli?inske licence 2.0.

Key Management Service (KMS) klju?

Key Management Service (KMS) klju? mo?e da se koristi da bi se KMS omogu?io na ra?unaru koji kontroli?e IT stru?njak neke organizacije. Va?a organizacija mo?e interno da hostuje KMS da bi automatski aktivirala ra?unare koji rade pod operativnim sistemom Windows. Da biste koristili KMS, morate imati vi?e od 25 ra?unara koji su me?usobno povezani. Ra?unari koji su koristili KMS za aktivaciju moraju ponovo da se aktiviraju tako ?to ?e se povezivati sa mre?om va?e organizacije na najmanje svakih 180 dana. Trenutno se KMS pokre?e na lokalnom ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom zasnovanom na sistemu Microsoft Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 ili Windows Server 2008. KMS klju? mo?e da se koristi za instalaciju ?est sistema KMS hosta. Me?utim, mo?ete zahtevati vi?e sistema KMS hosta pomo?u centara za podr?ku za aktivaciju pomo?u koli?inske licence.

?ifra za vi?estruku aktivaciju (MAK)

?ifra za vi?estruku aktivaciju (MAK) mo?e aktivirati pojedina?ni ra?unar ili grupu ra?unara direktnim povezivanjem sa Microsoft serverima. MAK mo?e da se koristi za instalaciju operativnog sistema Windows ako niste povezani sa korporativnom mre?om. MAK mo?e da se koristi za bilo koje izdanje operativnog sistema Windows sa koli?inskom licencom. Tako?e, kada aktivirate Windows pomo?u MAK-a, ne morate ponovo da ga aktivirate. Pored toga, mo?ete zahtevati vi?e MAK-ova telefonom i kreira?e se proces eskalacije da bi se dovr?io zahtev. Da bi se zavr?io taj proces, potrebno je sedam radnih dana.

DODATNE INFORMACIJE

Microsoft uklju?uje tehnologiju aktivacije proizvoda u nekim proizvodima koji se prodaju putem OEM i maloprodajnih kanala, kao i kanala za koli?insko licenciranje. Operativni sistem Windows zahteva da kupci koli?inske licence koriste novi tip aktivacije koji se zove aktivacija pomo?u koli?inske licence.

Aktivacija pomo?u koli?inske licence predstavlja fleksibilno re?enje koje kupcima koli?inske licence omogu?ava da bezbednije i lak?e aktiviraju ra?unare koji rade pod operativnim sistemom Windows. Tehnologija aktivacije pomo?u koli?inske licence uvedena je u operativni sistem Windows Vista. U budu?nosti ?e se koristiti za sve Microsoft proizvode. Op?te informacije o aktivaciji pomo?u koli?inske licence potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://www.microsoft.com/licensing/resources/vol/default.mspx

Windows Vista i Windows Server 2008


Slede?e veze sadr?e vi?e informacija o aktivaciji pomo?u koli?inske licence 2.0 u operativnom sistemu Windows Vista i Windows Server 2008.
 • Aktivacija pomo?u koli?inske licence 2.0 za operativni sistem Windows Vista i Windows Server 2008

  Ovo je kolekcija tehni?ke dokumentacije o aktivaciji operativnog sistema Windows Vista pomo?u koli?inske licence 2.0 koja obezbe?uje vodi? za planiranje i primenu, kao i operativni vodi?. Ona uklju?uje dokumente Referentni vodi? za aktivaciju pomo?u koli?inske licence 2.0, Aktivacija pomo?u koli?inske licence u operativnom sistemu Server 2008 i druge prate?e materijale. Vodi? o operacijama za aktivaciju pomo?u koli?inske licence 2.0 sadr?i informacije koje poma?u u re?avanju uobi?ajenih problema sa aktivacijom pomo?u koli?inske licence 2.0. Na primer, uklju?ene su informacije o re?avanju problema u vezi sa aktivacijom pomo?u ?ifre za vi?estruku aktivaciju (MAK), Key Management Service (KMS) aktivacijom, oporavkom od re?ima smanjene funkcionalnosti (RFM) i oporavkom od stanja neoriginalne kopije. Da biste prikazali ovu dokumentaciju, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb892849.aspx
 • Naj?e??a pitanja o aktivacij pomo?u koli?inske licence 2.0

  Ovaj vodi? obezbe?uje odgovore na naj?e??a pitanja o aktivaciji pomo?u koli?inske licence 2.0. Da biste prikazali naj?e??a pitanja, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc303277.aspx
 • Dokumentacija o aktivaciji pomo?u koli?inske licence

  Ovi dokumenti obezbe?uju vodi? za planiranje i primenu, kao i vodi? za operacije za aktivaciju izdanja operativnog sistema Windows Vista i Windows Server 2008 sa koli?inskom licencom. Da biste prikazali ili preuzeli ovaj vodi?, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc304369.aspx
 • TechNet webcast: razumevanje aktivacije i provere valjanosti u operativnom sistemu Windows Vista i Windows Server 2008

  Ovo je webcast tehni?kog pregleda aktivacije i provere valjanosti koli?inske licence za operativni sistem Windows Vista i Windows Server 2008. Da biste prikazali ovaj webcast, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://technet.microsoft.com/en-us/dd450761.aspx
 • Microsoft Solution Accelerator za Business Desktop Deployment (BDD)

  Ova dokumentacija obezbe?uje osnovne informacije i odre?ena uputstva timovima za funkcije za oporavak infrastrukture o tome kako se pode?avaju tehnologije aktivacije pomo?u koli?inske licence za operativni sistem Windows Vista i kako se njima upravlja. Da biste prikazali ili preuzeli ovu dokumentaciju, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490308.aspx

Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Slede?e veze sadr?e vi?e informacija o aktivaciji pomo?u koli?inske licence 2.0 u operativnom sistemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2.
 • Resursi za aktivaciju pomo?u koli?inske licence za operativni sistem Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Koristite ove resurse o aktivaciji Windows proizvoda da biste saznali kako da efikasno upravljate procesom aktivacije u poslovnom okru?enju. Oni uklju?uju List sa podacima o pobolj?anjima u aktivaciji pomo?u koli?inske licence u operativnom sistemu Windows 7, Vodi? za planiranje aktivacije pomo?u koli?inske licence i drugu prate?u dokumentaciju. Ove informacije su dostupne na slede?oj Microsoft Veb lokaciji: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd996588.aspx
 • Tehni?ki referentni vodi? o aktivaciji pomo?u koli?inske licence za Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Ovaj referentni vodi? namenjen je osobama koje primenjuju informacionu tehnologiju (IT), a ?ije organizacije planiraju da primene verzije aktivacije pomo?u koli?inske licence za operativne sisteme Windows 7 i Windows Server 2008 R2. On prati dokumente Vodi? za planiranje aktivacije pomo?u koli?inske licence, Vodi? za primenu aktivacije pomo?u koli?inske licence i Vodi? o operacijama za aktivaciju pomo?u koli?inske licence. Da biste prikazali ovu dokumentaciju, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee355153.aspx
 • Video zapis ? osnove aktivacije pomo?u koli?inske licence
  Ova demonstracija obezbe?uje uvid u proces aktivacije pomo?u koli?inske licence pri primeni operativnog sistema Windows 7 i Windows Server 2008. Da biste prikazali ovaj video zapis, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju: http://technet.microsoft.com/en-us/dd936198.aspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 929712 - Poslednji pregled: 6. maj 2010. - Revizija: 2.9
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Klju?ne re?i: 
kbsetup kbhowto kbexpertiseinter kbinfo KB929712

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com