B nh h thng c bao cao trong hp thoai Thng tin H thng trong Windows Vista nho hn mc ban mong i nu cai t 4 GB RAM

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 929605 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Nu mt may tinh c cai t b nh truy nhp ngu nhin (RAM) 4 gigabyte (GB), b nh h thng c bao cao trong hp thoai Thng tin H thng trong Windows Vista se nho hn mc ban mong i.

Vi du, hp thoai Thng tin H thng co th bao cao b nh h thng 3.120 megabyte (MB) trong mt may tinh c cai t b nh 4 GB (4.096 MB).

Chu y Ban co th truy nhp hp thoai Thng tin H thng theo cac cach sau:
 • Bm Bt u, go H thng trong hp Tim kim , ri bm H thng di muc Chng trinh.
 • Bm up H thng trong Pa-nen iu khin.
 • Bm Bt u, bm chut phai vao May tinh, ri bm Thuc tinh.
 • Bm Hin thm chi tit trong ca s Trung tm Chao mng Windows Vista.
Chu y Windows Vista Goi Dich vu 1 (SP1) thay i cach cac cu phn cua giao din ngi dung (UI) bao cao b nh. Vi du, mt s cu phn cua Windows Vista SP1 UI bao cao khi co 4GB hoc nhiu hn trong tng b nh vt ly c cai t trong may tinh.

bit thm thng tin v cach thc cai t b nh trong Windows Vista Goi Dich vu 1, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
946003 Windows Vista SP1 se bao cao 4 GB b nh h thng (RAM) trn h thng co 4 GB b nh c cai t

NGUYN NHN

Hanh vi nay la kt qua mong i cua cac yu t phn cng va phn mm nht inh.

Nhiu thit bi trong mt may tinh in hinh yu cu truy nhp nh a anh xa y c goi la b nh a anh xa Vao/Ra (MMIO). i vi khng gian MMIO sn co cho h iu hanh 32 bit, khng gian MMIO phai nm trong khng gian ia chi 4 GB.

Vi du, nu ban co vi video co b nh ngoai 256 MB, b nh o phai c anh xa trong khng gian ia chi 4GB u tin. Nu a cai t b nh h thng 4 GB, mt phn cua khng gian ia chi o phai c bao lu bi anh xa b nh hoa. Anh xa b nh hoa ghi e mt phn cua b nh h thng. Nhng iu kin nay giam tng lng b nh h thng sn co cho h iu hanh.

Vic giam dung lng trong b nh h thng sn co phu thuc vao cac thit bi c cai t trong may tinh. Tuy nhin, tranh s c v tng thich trinh iu khin tim n, phin ban 32 bit cua Windows Vista gii han dung lng b nh sn co xung 3,12 GB. Xem phn "Thng tin b sung" bit thm thng tin v cac s c tng thich trinh iu khin tim n.

Nu may tinh co nhiu thit bi c cai t, b nh sn co co th giam xung 3 GB hoc it hn. Tuy nhin, b nh sn co ti a trong phin ban 32-bit cua Windows Vista thng la 3,12 GB.

CCH GI?I QUY?T KHC

i vi Windows Vista s dung b nh 4 GB trong may tinh c cai t b nh 4 GB, may tinh phai ap ng c cac yu cu sau:
 • B chip phai h tr it nht 8 GB khng gian ia chi. Cac b chip co kha nng nay bao gm:
  • Intel 975X
  • Intel P965
  • Intel 955X trn Khe cm 775
  • B chip h tr cac b x ly ADM co s dung khe cm F, khe cm 940, khe cm 939, hoc khe cm AM2. Nhng b chip nay bao gm bt ki khe cm ADM va s kt hp CPU nao ma tai o b iu khin b nh nm trong CPU.
 • CPU phai h tr tp lnh x64. AMD64 CPU va Intel EM64T CPU h tr tp lnh nay.
 • BIOS phai h tr tinh nng anh xa lai b nh. Tinh nng anh xa lai b nh cho phep oan b nh h thng a c vit e ln trc o bi khng gian cu hinh Lin ni Cu Phn Ngoai vi (PCI) c anh xa lai trn ng ia chi 4 GB. Tinh nng nay phai c kich hoat trong tin ich cu hinh BIOS cua may tinh. Xem tai liu v san phm may tinh co cac hng dn giai thich cach kich hoat tinh nng nay. Nhiu may tinh hng ti khach hang khng h tr tinh nng anh xa lai b nh nay. Khng co thut ng chun nao c dung trong tai liu hay trong tin ich cu hinh BIOS danh cho tinh nng nay. Vi vy, ban co th phai oc phn m ta cua cac thit t cu hinh BIOS sn co khac nhau quyt inh liu thit t nao kich hoat tinh nng anh xa lai b nh.
 • Cn phai s dung phin ban x64 (64 bit) cua Windows Vista.
Lin h vi nha cung cp may tinh quyt inh liu may tinh cua ban co ap ng c cac yu cu nay hay khng.

Chu y Khi RAM vt ly cai t trong may tinh co dung lng bng khng gian ia chi c b chip h tr, tng b nh h thng sn co cho h iu hanh lun it hn dung lng RAM vt ly c cai t. Vi du, xem xet may tinh co b chip Intel 775x h tr 8 GB khng gian ia chi. Nu ban cai t RAM 8 GB, b nh h thng sn co cho h iu hanh se giam xung do cac yu cu cu hinh PCI. Trong trng hp nay, yu cu cu hinh PCI giam b nh h thng sn co cho h iu hanh trong khoang xp xi 200 MB va 1 GB. Vic giam dung lng phu thuc vao cu hinh.

THNG TIN THM

S c v tng thich trinh iu khin cam ng ch PAE

S c tng thich co lin quan ti Vic ngn can Thc thi D liu (DEP) la s c tng thich cam ng ch ia chi vt ly m rng (PAE) in hinh.

Chu yChi yu cu PAE trn cac may tinh co b x ly h tr DEP ap dung phn cng.

DEP co th gy ra s c tng thich vi bt ki trinh iu khin nao thc hin tao ma hoc s dung cac ki thut khac tao ma co th chay c trong thi gian thc. Rt nhiu trinh iu khin gp phai s c nay a c khc phuc. Vi DEP lun s dung cho cac trinh iu khin chay trn phin ban 64 bit cua Windows, vi vy nhng trinh iu khin nay a gp phai s c tng thich trn. Tuy nhin, khng th am bao rng tt ca cac trinh iu khin u c cp nht co th khc phuc cac s c v tng thich. Tuy nhin co rt it trinh iu khin s dung ki thut nay. Chi minh DEP thi khng gy ra cac s c tng thich trinh iu khin in hinh.

S c tng thich trinh iu khin c ban ma ban co th gp phai xut hin khi ban chay ch PAE trn may tinh 32 bit. Ch PAE cho phep cac b x ly dung b nh hn 4 GB. S khac bit c ban gia s hoan trang b nh dung PAE va s hoan trang b nh khng dung PAE la mc hoan trang b sung c yu cu trong ch PAE. Ch PAE yu cu ba mc hoan trang thay vi hai mc hoan trang.

Mt s trinh iu khin co th khng tai nu ch PAE c kich hoat vi thit bi co th khng thc hin c vic ghi ia chi 64 bit. Hoc trinh iu khin co th c ghi vi gia inh rng ch PAE yu cu b nh hn 4 GB. Nhng trinh iu khin nay c ghi vi mong mun rng trinh iu khin se lun nhn c b nh ia chi 64 bit trong ch PAE va trinh iu khin hay thit bi nay khng th thng dich c b nh ia chi.

Nhng trinh iu khin khac co th tai ch PAE nhng co th gy ra mt n inh h thng do vic chinh sa trc tip cac muc bang trang h thng (PTE). Nhng trinh iu khin nay yu cu muc bang trang 32 bit nhng nhn PTEs 64 bit thay vi ch PAE.

S c tng thich PAE ph bin nht i vi trinh iu khin gm co vic truyn truy nhp b nh trc tip (DMA) va cp phat thanh ghi anh xa. Nhiu thit bi h tr DMA, in hinh la b thich ng 32 bit, khng th thc hin b nh ia chi vt ly 64 bit. Khi cac thit bi nay chay trn ch 32 bit, chung co th ghi ia chi tt ca khng gian ia chi vt ly. Trong ch PAE, d liu co th co mt trong b nh ia chi vt ly co dung lng ln hn 4 GB. cho phep cac thit bi co nhng han ch nay hoat ng trong trng hp nay, Microsoft Windows 2000 Server va cac phin ban cao hn cua Windows cung cp b m i cho giao dich DMA. Windows 2000 Server va cac phin ban cao hn thc hin iu nay bng cach cung cp b nh ia chi 32 bit c biu thi bi thanh ghi anh xa. Thit bi nay co th thc hin giao dich DMA sang b nh ia chi 32 bit. Loi sao chep b nh nay sang b nh ia chi 64 bit c cung cp cho trinh iu khin. Khi may tinh chay ch PAE bi v hiu hoa, trinh iu khin danh cho thit bi 32 bit khng yu cu cp phat b nh h thng ti thanh ghi anh xa. iu nay co nghia la khng yu cu b m i vi tt ca cac thit bi u c cha trong khng gian ia chi 32 bit. Vic kim tra trinh iu khin cho thit bi 32 bit trong may vi tinh co b x ly 64 bit a chi ra rng trinh iu khin co kha nng DMA ma khach hang a kim tra cn cac thanh ghi anh xa khng han ch.

Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng thc hin bao hanh bao ham hay bao hanh khac v hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 929605 - L?n xem xt sau cng: 12 Thang Nm 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
T? kha:
kbtshoot kbprb KB929605

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com