Sistemska memorija navedena u dijalogu ?Informacije o sistemu? u operativnom sistemu Windows Vista manja je nego ?to je o?ekivano ako je instalirano 4 GB RAM-a

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 929605 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Ako je na ra?unaru instalirano 4 gigabajta (GB) radne memorije (RAM), sistemska memorija navedena u dijalogu Informacije o sistemu u operativnom sistemu Windows Vista manja je nego ?to je o?ekivano. Na primer, u dijalogu Informacije o sistemu mo?e biti navedeno 3.120 megabajta (MB) sistemske memorije na ra?unaru na kome je instalirano 4 GB sistemske memorije (4.096 MB).

Napomena Dijalogu Informacije o sistemu mo?ete pristupiti na slede?e na?ine:
 • Kliknite na dugme Start, u polju Pretraga otkucajte Sistem, a zatim u okviru Programi izaberite stavku Sistem.
 • Kliknite dvaput na stavku Sistem na kontrolnoj tabli.
 • Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Ra?unar, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 • U centru za dobrodo?licu operativnog sistema Windows Vista izaberite stavku Prika?i vi?e detalja.

UZROK

Ovo pona?anje je o?ekivani rezultat odre?enih hardverskih i softverskih faktora.

Razli?iti ure?aji u tipi?nom ra?unaru zahtevaju memorijski mapiran pristup. Ovo je poznato kao memorijski mapiran U/I (MMIO). Da bi MMIO prostor bio dostupan za 32-bitne operativne sisteme, MMIO prostor mora se nalaziti u okviru prvih 4 GB prostora adrese.

Na primer, ako imate grafi?ku karticu koja ima 256 MB ugra?ene memorije, ta memorija mora biti mapirana u okviru privih 4 GB prostora adrese. Ako je ve? instalirano 4 GB sistemske memorije, mapiranje grafi?ke memorije mora rezervisati deo tog prostora adrese. Mapiranje grafi?ke memorije zamenjuje deo sistemske memorije. Ova stanja umanjuju ukupnu koli?inu sistemske memorije koja je dostupna operativnom sistemu.

Smanjenje dostupne sistemske memorije zavisi od ure?aja koji su instalirani na ra?unaru. Me?utim, radi izbegavanja potencijalnih problema sa kompatibilno??u upravlja?kih programa, 32-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista ograni?avaju ukupnu dostupnu memoriju na 3,12 GB. Pogledajte odeljak ?Vi?e informacija? za informacije o potencijalnim problemima sa kompatibilno??u upravlja?kih programa.

Ako je na ra?unaru instaliran veliki broj ure?aja, dostupna memorija mo?e se umanjiti na 3 GB ili manje. Me?utim, maksimalna dostupna memorija u 32-bitnim verzijama operativnog sistema Windows Vista obi?no iznosi 3,12 GB.

ZAOBILA?ENJE

Da bi operativni sistem Windows Vista koristio svih 4 GB memorije na ra?unaru na kome je instalirano 4 GB memorije, ra?unar mora da ispunjava slede?e zahteve:
 • Skup ?ipova mora da podr?ava najmanje 8 GB prostora adrese. Skupovi ?ipova koji imaju ovu mogu?nost obuhvataju slede?e:
  • Intel 975X
  • Intel P965
  • Intel 955X na Socket 775
  • Skupovi ?ipova koji podr?avaju AMD procesore koji koriste priklju?ak F, priklju?ak 940, priklju?ak 939 ili priklju?ak AM2. Ovi skupovi ?ipova obuhvataju sve kombinacije AMD priklju?ka i CPU-a u kojoj se kontroler memorije nalazi u CPU-u.
 • CPU mora da podr?ava x64 skup instrukcija. AMD64 CPU i Intel EM64T CPU podr?avaju ovaj skup instrukcija.
 • BIOS mora da podr?ava funkciju ponovnog mapiranja memorije. Funkcija ponovnog mapiranja memorije dozvoljava da se segment sistemske memorije koji je prethodno zamenio Peripheral Component Interconnect (PCI) prostor konfiguracije ponovo mapira iznad 4 GB reda za adresu. Ova funkcija mora biti omogu?ena u uslu?nom programu za konfigurisanje BIOS-a na ra?unaru. Pogledajte dokumentaciju ra?unarskog proizvoda za uputstva koja obja?njavaju kako se omogu?ava ova funkcija. Mnogi ra?unari namenjeni potro?a?kom tr?i?tu mo?da ne podr?avaju funkciju ponovnog mapiranja memorije. U dokumentaciji ili uslu?nim programima za konfigurisanje BIOS-a ne koristi se standardna terminologija za ovu funkciju. Zbog toga ?ete mo?da morati da pro?itate opise razli?itih postavki konfiguracije BIOS-a koje su dostupne da biste utvrdili da li neka od postavki omogu?ava funkciju ponovnog mapiranja memorije.
 • Mora se koristiti 64-bitna (x64) verzija operativnog sistema Windows Vista.
Obratite se prodavcu ra?unara da biste utvrdili da li ra?unar ispunjava ove zahteve.

Napomena Kada je fizi?ki RAM koji je instaliran na ra?unaru jednak prostoru adrese koji podr?ava skup ?ipova, ukupna sistemska memorija koja je dostupna operativnom sistemu uvek je manja od fizi?kog RAM-a koji je instaliran. Na primer, uzmimo u obzir ra?unar sa Intel 975X skupom ?ipova koji podr?ava 8 GB prostora adrese. Ako instalirate 8 GB RAM-a, sistemsku memoriju koja je dostupna operativnom sistemu umanji?e zahtevi PCI konfiguracije. U ovom slu?aju, zahtevi PCI konfiguracije umanjuju memoriju koja je dostupna operativnom sistemu za koli?inu izme?u pribli?no 200 MB i pribli?no 1 GB. Umanjenje zavisi od konfiguracije.

DODATNE INFORMACIJE

Problemi sa kompatibilno??u upravlja?kih programa izazvani PAE-re?imom

Problemi sa kompatibilno??u upravlja?kih programa koji su povezani sa spre?avanjem izvr?avanja podataka (DEP) obi?no predstavljaju probleme sa kompatibilno??u upravlja?kih programa izazvane re?imom pro?irenja fizi?ke adrese (PAE).

Napomena PAE je potreban samo ra?unarima sa procesorima koji podr?avaju DEP nametnut od strane hardvera.

DEP mo?e izazvati probleme sa kompatibilno??u u slu?aju bilo kog upravlja?kog programa koji izvr?ava generisanje koda ili koji koristi druge tehnike za generisanje izvr?nog koda u realnom vremenu. Mnogi upravlja?ki programi kod kojih je do?lo do ovih problema su ispravljeni. Budu?i da je DEP uvek uklju?en za upravlja?ke programe na 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows, kod ovih upravlja?kih programa obi?no je dolazilo do problema sa kompatibilno??u. Me?utim, nema garancije da su svih upravlja?ki programi a?urirani da re?e probleme sa kompatibilno??u upravlja?kih programa izazvanih PAE-re?imom. Me?utim, postoji nekoliko upravlja?kih programa koji koriste ove tehnike. Sâm DEP obi?no ne izaziva probleme sa kompatibilno??u upravlja?kih programa.

Do primarnih problema sa kompatibilno??u upravlja?kih programa koje mo?ete iskusiti dolazi kada pokrenete PAE re?im na 32-bitnim ra?unarima. PAE re?im omogu?ava procesorima da koriste vi?e od 4 GB memorije. Osnovna razlika izme?u PAE ?ema strani?enja memorije i ?ema strani?enja memorije van PAE re?ima jeste dodatni nivo strani?enja koji je potreban u PAE re?imu. PAE re?im zahteva tri nivoa strani?enja, a ne dva.

Neki upravlja?ki programi mo?da se ne?e u?itati ako je omogu?en PAE re?im zato ?to ure?aj mo?da ne mo?e da izvr?i 64-bitno adresiranje. Osim toga, upravlja?ki programi mogu biti napisani sa pretpostavkom da PAE re?im zahteva vi?e od 4 GB memorije. Takvi upravlja?ki programi napisani su sa o?ekivanjem da ?e upravlja?ki programi uvek dobiti 64-bitne adrese u PAE re?imu, kao i da upravlja?ki program ili ure?aj ne mogu da protuma?e adresu.

Ostali upravlja?ki programi mogu se u?itati u PAE re?imu, ali mogu izazvati nestabilnost sistema direktnim menjanjem stavki tabele sistemskih stranica (PTE). Ti upravlja?ki programi o?ekuju 32-bitne stavke tabele stranica, ali umesto toga dobijaju 64-bitne PTE-ove u PAE re?imu.

Naj?e??i PAE problem sa kompatibilno??u za upravlja?ke programe obuhvata prenose direktnog pristupa memoriji (DMA) i dodelu registra mape. Mnogi ure?aji koji podr?avaju DMA, obi?no 32-bitni adapteri, ne mogu da izvr?e 64-bitno fizi?ko adresiranje. Kada se ovi ure?aji pokrenu u 32-bitnom re?imu, ure?aji mogu da adresiraju sav prostor fizi?ke adrese. U PAE re?imu, podaci mogu biti prisutni na fizi?koj adresi koja je ve?a od 4 GB. U cilju omogu?avanja ure?aja sa ovim ograni?enjima za funkcionisanje u tom slu?aju, Microsoft Windows 2000 Server i novije verzije operativnog sistema Windows obezbe?uju dvostruko baferovanje za DMA transakciju. Windows 2000 Server i novije verzije operativnog sistema Windows to rade obezbe?ivanjem 32-bitne adrese koju ozna?ava registar mape. Ure?aj mo?e da izvr?i DMA transakciju na 32-bitnu adresu. Jezgro kopira memoriju na 64-bitnu adresu koja se obezbedi upravlja?kom programu. Kada ra?unar radi sa onemogu?enim PAE re?imom, upravlja?ki programi za 32-bitne ure?aje ne zahtevaju da sistemska memorija bude dodeljena njihovim registrima mapa. To zna?i da dvostruko baferovanje nije potrebno zato ?to se svi ure?aji i upravlja?ki programi nalaze u 32-bitnom prostoru adrese. Testiranja upravlja?kih programa za 32-bitne ure?aje na ra?unarima sa 64-bitnim procesorima pokazali su da upravlja?ki programi omogu?eni za DMA koje testira klijent obi?no o?ekuju neograni?ene registre mapa.

Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 929605 - Poslednji pregled: 16. maj 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbprb KB929605

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com