Windows Vista tương h?p v? sau v?i bên th? ba m?ng riêng ?o (VPN) khách hàng l?ch

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 929490 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t danh sách các Windows 7 tương h?p v? sau m?ng riêng ?o khách hàng, tham kh?o đ? Microsoft web site này:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dd787668 (WS.10) .aspx
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này cung c?p cho nh?ng ngày có s?n c?a Windows Vista tương h?p v? sau v?i m?ng riêng ?o (VPN) khách hàng khác nhau.

Thông tin thêm

Windows Vista tương h?p v? sau l?ch tr?nh

AT&T

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Lo?i khách hàng VPN Phát hànhN?n t?ngPhiên b?nNgàyT?i xu?ng URLBi?t thêm thông tin
IPsec VPNphiên bản bê-tax 64Chưa bi?t
Cu?i cùngx 867,0Chưa bi?t http://www.Corp.att.com/agnc/
Cu?i cùngx 64Chưa bi?t

Aventail

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Lo?i khách hàng VPN Phát hànhN?n t?ngPhiên b?nNgàyT?i xu?ng URLBi?t thêm thông tin
SSL VPNphiên bản bê-tax 86?ng d?ng đang đư?c phát tri?n. Không có l?ch tr?nh công c?ng đư?c cung c?p.Liên h? v?i Aventail tr?c ti?p đ? c?p nh?t.
phiên bản bê-tax 64Chưa bi?t
Cu?i cùngx 86?ng d?ng đang đư?c phát tri?n. Không có l?ch tr?nh công c?ng đư?c cung c?p.
Cu?i cùngx 64Chưa bi?t

Ki?m tra đi?m (Zonelabs)

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Lo?i khách hàng VPN Phát hànhN?n t?ngPhiên b?nNgàyT?i xu?ng URLBi?t thêm thông tin
IPsec VPNphiên bản bê-tax 86NGX R60Bây gi? có s?nhttp://www.Checkpoint.com/downloads/Quicklinks/downloads_sr.htmlhttp://www.Checkpoint.com/downloads/Quicklinks/downloads_sr.html
phiên bản bê-tax 64Chưa bi?tChưa bi?thttp://www.Checkpoint.com/downloads/Quicklinks/downloads_sr.html
Cu?i cùngx 86NGX R60Tháng 4 năm 2007http://www.Checkpoint.com/downloads/Quicklinks/downloads_sr.html
Cu?i cùngx 64Chưa bi?tChưa bi?thttp://www.Checkpoint.com/downloads/Quicklinks/downloads_sr.html
SSL VPNCu?i cùngx 86VPN-1 NGX R65Bây gi? có s?nhttp://www.Checkpoint.com/Products/ssl_network_ext/index.html
Cu?i cùngx 86R62 HFA01Bây gi? có s?nhttp://www.Checkpoint.com/Products/ssl_network_ext/index.html

Cisco

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Lo?i khách hàng VPN Phát hànhN?n t?ngPhiên b?nNgàyT?i xu?ng URLBi?t thêm thông tin
IPsec VPNCu?i cùngx 865.0.00.0340Bây gi? có s?n.http://www.Cisco.com/en/US/ products/sw/secursw/ps2308/index.htmlM?t Cisco SMARTnet tên người dùng và m?t kh?u đư?c yêu c?u.
Cu?i cùngx 64Không có k? ho?ch. Nâng c?p lên Cisco AnyConnect VPN khách hàng.
SSL VPNCu?i cùngx 862.0 Có s?n bây gi? b?ng cách s? d?ng khách hàng VPN AnyConnect c?a Cisco. (C?ng cung c?p h? tr? cho giao thông v?n t?i DTLS đ? tr? th?p.) http://www.Cisco.com/Go/ASAM?t Cisco SMARTnet tên người dùng và m?t kh?u đư?c yêu c?u.
Cu?i cùngx 642.0 Có s?n bây gi? b?ng cách s? d?ng khách hàng VPN AnyConnect c?a Cisco. (C?ng cung c?p h? tr? cho giao thông v?n t?i DTLS đ? tr? th?p.) http://www.Cisco.com/Go/ASAM?t Cisco SMARTnet tên người dùng và m?t kh?u đư?c yêu c?u.

Citrix

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Lo?i khách hàng VPN Phát hànhN?n t?ngPhiên b?nNgàyT?i xu?ng URLBi?t thêm thông tin
SSL VPNphiên bản bê-tax 86?ng d?ng đang đư?c phát tri?n. Không có l?ch tr?nh công c?ng đư?c cung c?p.
phiên bản bê-tax 64Chưa bi?t
Cu?i cùngx 86?ng d?ng đang đư?c phát tri?n. Không có l?ch tr?nh công c?ng đư?c cung c?p.
Cu?i cùngx 64Chưa bi?t

Fortinet

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Lo?i khách hàng VPN Phát hànhN?n t?ngPhiên b?nNgàyT?i xu?ng URLBi?t thêm thông tin
IPSec VPNCu?i cùngx 86Bây gi? có s?nMô t? s?n ph?m: http://www.Fortinet.com/Products/forticlient.html

F5 m?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Lo?i khách hàng VPN Phát hànhN?n t?ngPhiên b?nNgàyT?i xu?ng URLBi?t thêm thông tin
SSL VPNphiên bản bê-tax 866.0.1Bây gi? có s?nhttp://askf5.com
phiên bản bê-tax 64Chưa bi?t
Cu?i cùngx 866.0.128 tháng 2 năm 2007https://Downloads.F5.com/ESD/Product.jsp?SW=FirePass&Pro=firepass_v5.x&prodesc=FirePass
Cu?i cùngx 64Chưa bi?t

Juniper Networks

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Lo?i khách hàng VPN Phát hànhN?n t?ngPhiên b?nNgàyT?i xu?ng URLBi?t thêm thông tin
IPSec VPNphiên bản bê-tax 86Q3 2007Liên h? v?i m?t đ?i di?n bán hàng c?a Juniper.
phiên bản bê-tax 64Chưa bi?t
Cu?i cùngx 86Q3 2007Liên h? v?i m?t đ?i di?n bán hàng c?a Juniper.
Cu?i cùngx 64Chưa bi?t
SSL VPNCu?i cùngx 865.5Bây gi? có s?nhttps://www.Juniper.net/customers/CSC/software/ive/

(Đăng nh?p ngư?i dùng ho?c đ?i tác là b?t bu?c.)
http://www.Juniper.net/products_and_services/ssl_vpn_secure_access/
Cu?i cùngx 64Chưa bi?tLiên h? v?i m?t đ?i di?n bán hàng c?a Juniper.

NCP

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Lo?i khách hàng VPN Phát hànhN?n t?ngPhiên b?nNgàyT?i xu?ng URLBi?t thêm thông tin
IPsec VPNCu?i cùngx 869,00 Bây gi? có s?n. http://www.NCP-e.com/en/Downloads/software.html
Cu?i cùngx 649,01Bây gi? có s?n.http://www.NCP-e.com/en/Downloads/software.html
SSL VPNphiên bản bê-tax 866,12Bây gi? có s?n.http://www.NCP-e.com/en/Downloads/software.htmlLiên h? v?i NCP ho?c m?t đ?i di?n đ?i l? NCP.
phiên bản bê-tax 64Tháng 6 năm 2007
Cu?i cùngx 867,0Tháng 3 năm 2007http://www.NCP-e.com/en/Downloads/software.html
Cu?i cùngx 64Tháng 8 năm 2007

Nortel m?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Lo?i khách hàng VPN Phát hànhN?n t?ngPhiên b?nNgàyT?i xu?ng URLBi?t thêm thông tin
IPsec VPNphiên bản bê-tax 86V6.07Bây gi? có s?n.Liên h? v?i m?t đ?i di?n c?a Nortel.
phiên bản bê-tax 6430 tháng 9 năm 2007
Cu?i cùngx 86V6.0731 tháng 3 năm 2007Liên h? v?i m?t đ?i di?n c?a Nortel.
Cu?i cùngx 6430 tháng 11 năm 2007
SSL VPNphiên bản bê-tax 86Netdirect 6.0.5Bây gi? có s?nLiên h? v?i m?t đ?i di?n c?a Nortel.
phiên bản bê-tax 6430 tháng 9 năm 2007
Cu?i cùngx 86Netdirect 6.0.730 tháng 4 năm 2007
Cu?i cùngx 6430 tháng 11 năm 2007

SafeNet

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Lo?i khách hàng VPN Phát hànhN?n t?ngPhiên b?nNgàyT?i xu?ng URLBi?t thêm thông tin
IPsec VPNphiên bản bê-tax 8611,1 các phiên bản bê-ta17 tháng 9 năm 2007http://www.SAFENET-Inc.com/Products/VPN/softRemote.asp
phiên bản bê-tax 6411,1 các phiên bản bê-ta17 tháng 9 năm 2007
Cu?i cùngx 8611.11 tháng 10 năm 2007
Cu?i cùngx 6411.11 tháng 10 năm 2007
Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.

Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 929490 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
T? khóa: 
kbexpertiseinter kb3rdpartynetclient kbhowto kbinfo kbmt KB929490 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 929490

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com