Straipsnio ID: 929461 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Automatinis problemos aptikimas ir sprendimasPastaba Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

PO?YMIAI

Kai i? naujo paleid?iate kompiuter?, CD arba DVD ?renginys veikia ne taip, kaip tur?t?. Taip gali ?vykti, esant vienam i? ?i? scenarij?:
 • Atnaujinate kompiuteryje veikian?ios sistemos versij? ? ?Windows Vista?
 • ?diegiate ?Windows Vista? 1 pakeitim? paket? (SP1)
 • ?diegiate arba i?diegiate programas, kuriose yra CD/DVD filtro tvarkykl?

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti d?l vienos i? ?i? prie?as?i?:
 • CD arba DVD ?rengini? d?kl? filtr? tvarkykl?s tinkamai neperkeltos ? ?Windows Vista? sistem?.
 • I?dieg?te CD programin? ?rang?, kuriai nepavyko tinkamai pa?alinti sav?s i? registro.
 • ?dieg?te programin? ?rang? su papildomomis CD arba DVD ?rengini? d?kl? filtr? tvarkykl?mis, kurios konfliktuoja su esamais filtrais.

Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sistemoje ?Windows? sukurti atsargin? registro kopij? ir j? atkurti


Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, i? savo kompiuterio pa?alinkite paveiktas filtr? tvarkykles. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , ?ra?ykite regedit lauke Prad?ti ie?k?, tada s?ra?e Programos spustel?kite regedit.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinim?, ?ra?ykite savo slapta?od? ar spustel?kite T?sti.
 2. Suraskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  D?mesio 2 veiksme minim? dalini? registro rakt? gali b?ti daug, tod?l, prie? modifikuodami ?UpperFilters? ir ?LowerFilters? reik?mes, ?sitikinkite, kad esate tinkamame daliniame registro rakte. Nor?dami ?sitikinti, kad esate tinkamame daliniame registro rakte, ?sitikinkite, kad numatytoji duomen? reik?m? yra ?DVD / CD-ROM?, o klas?s duomen? reik?m? yra ?CDROM?.
 3. De?iniojoje srityje, jei yra UpperFilters, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite UpperFilters, tada spustel?kite Naikinti.
 4. Spustel?kite Taip, kad patvirtintum?te ?UpperFilters? registro ?ra?o pa?alinim?.
 5. De?iniojoje srityje, jei yra LowerFilters, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite LowerFilters, tada spustel?kite Naikinti.
 6. Spustel?kite Taip, kad patvirtintum?te ?LowerFilters? registro ?ra?o pa?alinim?.
 7. U?darykite registro redagavimo priemon? ir i? naujo paleiskite kompiuter?.
Pastaba Pa?alinus ?UpperFilters? ir ?LowerFilters? registro ?ra?us gali tinkamai nebeveikti tam tikra programin? ?ranga, pvz., kompaktini? disk? ?ra?ymo programos. ?iuo atveju paveiktas programas tur?site ?diegti i? naujo. Jei problema pasikartos, susisiekite su programos tiek?ju ir i?siai?kinkite, ar ?i? program? galima atnaujinti.

Daugiau informacijos apie aparat?ros gamintoj? rasite apsilank? ?ioje svetain?je:

DAUGIAU INFORMACIJOS

Nor?dami gauti i?samesn?s informacijos apie filtr? tvarkykles, kurias galima ?kelti ? ?Windows Vista?, vykdykite ?DevCon? program?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Gaukite ir i?skleiskite program? ?DevCon?. ?? fail? galima atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Atsisi?sti
  Atsisi?sti ?DevCon? paket? dabar. I?leidimo data: 2003 m. sausio 29 d.
  Jei norite gauti papildomos informacijos apie tai, kaip gauti ir naudoti ?i? program?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  311272 ?DevCon? komandin?s eilut?s priemon? veikia kaip alternatyvi ?rengini? tvarkytuv?
 2. Paspauskite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Prad?jimo mygtuk?
  , ?ra?ykite cmd ? langel? Prad?ti paie?k?, Program? s?ra?e de?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite cmd, tada paspauskite Vykdyti kaip administratorius.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinim?, ?ra?ykite savo slapta?od? ar spustel?kite T?sti.
 3. Komand? eilut?s aplank? pakeiskite aplanku, ? kur? i?skleid?te programos ?DevCon? failus.
 4. ?ra?ykite devcon stack gencdrom ir paspauskite klavi?? ENTER.
Tada jums bus parodyta informacija, pana?i ? ?i?:
IDE\CDROM<name>_____CDRW121032______1.08\5&60546BC&0&0.0.0 Pavadinimas: <name>   CDRW121032 Diegimo klas?: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} CDROM Vir?utiniai filtrai: <driver name> Valdymo paslauga: cdrom Apatiniai filtrai: <driver name> rastas 1 atitinkantis ?renginys (-iai).

NUORODOS

Jei norite gauti papildomos informacijos apie pana?i? problem?, kuri gali kilti ?Microsoft Windows XP? sistemos kompiuteryje, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
314060 Jums nebepavyksta nustatyti prieigos prie kompaktini? ar DVD disk? ?renginio, arba jei ?Windows XP? sistemoje pa?alinus kompaktini? ar DVD disk? ?ra?ymo program? jums rodomas klaidos prane?imas: ?klaidos kodas 31?

Savyb?s

Straipsnio ID: 929461 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 11.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
Rakta?od?iai: 
kbfixme kbmatsfixme kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb kbcip KB929461

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com