Ban lin tuc nhn c thng bao cai t ban cp nht 929399 trn may tinh ang chay Windows Vista hoc Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 929399 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TOM TT

Bai vit nay thao lun v ban cp nht phn mm khc phuc s c may chu ng ky khng th trich xut d liu do t thit bi di ng h tr o. o la mt phn cua cng ngh quan ly quyn ky thut s (DRM) cho phep nha xut ban ni dung phng tin ky thut s trich xut d liu v ni dung c phat hoc sao chep. bit thm thng tin v cng ngh o, hay truy nhp Web site sau y cua Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/vi-vn/library/bb614608.aspx
Bai vit nay cung cung cp cac phng phap khc phuc s c nng cao co th dung th nu vic tai xung ban cp nht khng giai quyt c s c.

Bai vit nay danh cho ngi dung may tinh t trinh s cp n trung cp.

B?n c th? d? dng th?c hi?n theo cc b?c hn n?u b?n in bi vi?t ny ra tr?c.

Cac hin tng cua s c

Cac dich vu ng ky, chng han nh cac trang web cho phep tai nhac xung, khng th trich xut d liu o t mt s thit bi di ng h tr o. S c nay khin ban gp kho khn khi c gng nghe ni dung a tai xung.

S c nay xay ra khi cac dich vu c gng ng b hoa d liu o trn may tinh khach da trn Windows XP hoc Windows Vista ang chay BPTPM Windows Media Format 11 cua Microsoft. H thng nhc ban tai xung ban cp nht cu phn bao mt.

Cac phng phap giai quyt s c

Ban co th gp phai s c nay khi may chu M hinh i tng Cu phn (COM) nm gia mt ng dung khach, chng han nh Internet Explorer, va mt may chu ngoai s dung inh nghia goi a li thi cho Windows Media Player. Tp inh nghia goi la mt khun mu cha cac cu phn bt buc tao va phn phi mt tp hoc mt loai tp cu th.

Cai t Microsoft Update 929399

cai t ban cp nht nay, hay truy nhp Web site sau cua Microsoft:
http://update.microsoft.com

Cach khc phuc s c tim n cua Windows Update

Nu ban gp phai s c khi c gng ly ban cp nht nay t Microsoft Windows Update, hay th cac phng phap sau y tuy theo h iu hanh cua ban.
Cach khc phuc s c tim n cua Windows Vista Update
Phng phap 1

Kim tra tp Windowsupdate.log tim li, xem tp nht ky, hay lam theo bc sau:
Bm Bt u, nhp %windir%\windowsupdate.log vao hp Bt u Tim kim ri nhn ENTER.
? bi?t thm thng tin v? cch ?c t?p Windowsupdate.log file, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
902093 Cch ?c t?p Windowsupdate.log
Phng phap 2

Truy nhp Web site sau y cua Microsoft:
http://windowshelp.microsoft.com/windows/en-us/search.aspx?=&qu=%22windows+update+error%22
Trn trang Web Tr giup Windows va Cach thc hin, nhp t khoa m ta s c. Nu khng co kt qua nao c tra lai hoc ban khng th giai quyt c s c nay, hay chuyn n Phng phap 3.

Phng phap 3

Truy nhp Trung tm Giai phap Microsoft Update sau y bit thm thng tin v cach giai quyt s c lin quan n Windows Update:
http://support.microsoft.com/ph/6527/vi-vn#tab0
Phng phap 4

Nu ban gp phai mt s s c khac vi Windows Update, ban co th yu cu ai o tr giup hoc lin h vi b phn h tr. bit thng tin v cach thc hin vic nay, hay truy nhp Web site sau y cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/wusupport/vi-vn#tab0
Cach khc phuc s c tim n cua Windows XP Update
Phng phap 1

Kim tra tp Windowsupdate.log tim thng bao li. xem tp nht ky, hay lam theo bc sau:
Bm Bt u, bm Chay, nhp %windir%\windowsupdate.log ri nhn ENTER.

? bi?t thm thng tin v? cch ?c t?p Windowsupdate.log file, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
902093 Cch ?c t?p Windowsupdate.log
Phng phap 2

Truy nhp Web site sau y cua Microsoft:
http://v5.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/troubleshoot.aspx
Trn trang Web Tuy chon, nhp t khoa m ta s c. Nu khng co kt qua nao c tra lai hoc ban khng th giai quyt c s c nay, hay chuyn n Phng phap 3.

Phng phap 3

Truy nhp Trung tm Giai phap Microsoft Update sau y bit thm thng tin v cach giai quyt s c lin quan n Windows Update:
http://support.microsoft.com/ph/6527/vi-vn#tab0
Phng phap 4

Nu ban gp phai mt s s c khac vi Windows Update, ban co th yu cu ai o tr giup hoc lin h vi b phn h tr. bit thng tin v cach thc hin vic nay, hay truy nhp Web site sau y cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/wusupport/vi-vn#tab0

Khc phuc s c nng cao

Phn nay danh cho ngi dung may tinh chuyn su. Nu ban khng hai long vi cach khc phuc s c nng cao, ban co th yu cu ai o giup hoc lin h vi b phn H tr Ky thut. bit thm thng tin v cach lin h vi b phn H tr Ky thut, hay truy nhp Web site sau y cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=vi-vn#tab0

Tai xung ban cp nht nay

Khng chi sn co trn Microsoft Windows Update, ban cp nht 929299 con sn co trn Trung tm Tai xung cua Microsoft. tai xung ban cp nht nay t trang Web Trung tm Tai xung cua Microsoft, hay lam theo bc sau:
Bm Tai xung ri bm Chay hoc bm M cai t ban cp nht.
Chu y Trc khi ban co th tai xung ban cp nht nay t Trung tm Tai xung cua Microsoft, ban co th c nhc xac thc Windows. Nu khng co tuy chon Tai xung, ban phai xac thc Windows.

xac thc Windows, bm Tip tuc va lam theo chi dn trn trang Web Trung tm Tai xung cua Microsoft. Qua trinh xac thc trc tuyn nay din ra nhanh chong va d thc hin. Sau khi xac thc Windows, ban co th tai xung va cai t ban cp nht.

Tai xung ban cp nht danh cho phin ban 32 bit cua Windows danh cho may tinh da trn x86

B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:
BPTPM Windows Media Format 11 cua Microsoft danh cho Windows Vista trn may tinh da trn x86
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Windows6.0-KB929399-x86.msu ngay by gi.
BPTPM Windows Media Format 11 cua Microsoft danh cho Windows Vista trn may tinh da trn x64
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Windows6.0-KB929399-x64.msu ngay by gi.
BPTPM Windows Media Format 11 cua Microsoft danh cho Windows XP trn may tinh da trn x86
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi WindowsMedia11-KB929399-v2-x86-INTL.exe ngay by gi.

Chu y Hotfix nay khng co phin ban 64 bit danh cho Windows XP. Goi hotfix nay ap dung phin ban 32 bit cua hotfix nay trn phin ban 64 bit cua Windows XP.
BPTPM Windows Media Format 11 cua Microsoft danh cho Windows XP trn may tinh da trn x64
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi WindowsMedia11-KB929399-v2-x64-INTL.exe ngay by gi.

bit thm thng tin v? cach t?i xu?ng cac tp h? tr Microsoft, hay b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cch l?y cc t?p h? tr? Microsoft t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi-rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp nay lu trn may ch? c tng cng b?o mt giup ngn chn moi thay ?i trai phep ?i v?i t?p.

Cach xac inh xem ban ang chay phin ban Windows 32 bit hay 64 bit

Nu ban khng chc chn minh ang chay phin ban Windows nao hoc o la phin ban 32 bit hay 64 bit, hay s dung Thng tin H thng (Msinfo32.exe) va xem lai gia tri c lit k cho Loai H thng. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
  1. Bm Bt u, ri bm Chay, hoc bm Bt u Tim kim.
  2. Nhp msinfo32.exe, ri bm ENTER.
  3. Trong Thng tin H thng, xem lai gia tri cho Loai H thng.

    i vi phin ban Windows 32 bit, gia tri Loai H thng la PC da trn x86. i vi phin ban Windows 64 bit, gia tri Loai H thng la PC da trn x64.
bit thm thng tin v cach xac inh xem ban ang chay Windows phin ban 32 bit hay 64 bit, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
827218 Cach xac inh xem may tinh cua ban ang chay h iu hanh Windows phin ban 32-bit hay 64-bit

Thng tin v tp

Phin b?n toan cu c?a hotfix ny c cc thu?c tnh t?p (ho?c cc thu?c tnh t?p m?i hn) ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy v gi? c?a cc t?p ny ?c li?t k theo Gi? Chu?n Qu?c t? (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, t?p ? ?c chuy?n ?i thnh gi? ?a phng. ? xem s? khc nhau gi?a UTC v gi? ?a phng, s? d?ng tab Mi Gi? trong muc Ngy v Gi? trong Pa-nen iu khin.
Windows XP, phin ban da trn x86
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msscp.dll11.0.5721.5201414,72004-Dec-200615:21x86
Windows XP, phin ban da trn x64
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msscp.dll11.0.5721.5201414,72004-Dec-200615:21x86
Windows Vista, phin ban da trn x86
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Blackbox.dll11.0.6000.6324542,72020-Dec-200607:00x86
Drmmgrtn.dll11.0.6000.6324284,67220-Dec-200607:02x86
Drmv2clt.dll11.0.6000.6324978,43220-Dec-200607:02x86
Msnetobj.dll11.0.6000.6324179,71220-Dec-200607:11x86
Msscp.dll11.0.6000.6324414,20820-Dec-200607:11x86
Wmdrmsdk.dll11.0.6000.6324529,92020-Dec-200607:20x86
Windows Vista, phin ban 64 bit
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Blackbox.dll11.0.6000.6324615,42420-Dec-200606:39x64
Drmmgrtn.dll11.0.6000.6324363,00820-Dec-200606:40x64
Drmv2clt.dll11.0.6000.63241,184,25620-Dec-200606:40x64
Msnetobj.dll11.0.6000.6324220,16020-Dec-200606:46x64
Msscp.dll11.0.6000.6324532,99220-Dec-200606:47x64
Wmdrmsdk.dll11.0.6000.6324689,15220-Dec-200606:56x64

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn rng y la mt li trong cac san phm Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

THNG TIN THM

S c nay khng gy mt d liu. Sau khi ban ap dung hotfix, d liu o trc o se sn co trich xut.

co thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 929399 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Microsoft Windows Media Player 11
T? kha:
kbvistasp1fix kbexpertiseinter kbresolve atdownload kbprb kbexpertiseadvanced kbdownload kbhotfixserver kbqfe kbfix KB929399

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com