Raksta ID: 929353 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Start?jot programmu Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007, t? nedarbojas.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja dator?, kur? ir iesp?jota Microsoft Windows ang?u valodas versija, ir instal?ta Microsoft Office vai Power Point citas valodas versija.

RISIN?JUMS

Lai labotu ?o probl?mu autom?tiski, p?rejiet uz sada?u Autom?tisk? labo?ana. Lai labotu ?o probl?mu patst?v?gi, p?rejiet uz sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?anaLai labotu ?o probl?mu autom?tiski, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. P?c tam dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50754


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, ir pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisko labo?anu var izmantot ar? cit?s oper?t?jsist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Patst?v?g? labo?ana

Lai nov?rstu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Mekl?t.
 2. Noklik??iniet uz Visi faili un mapes.
 3. Lodzi?? Pilns vai da??js faila nosaukums ierakstiet ppvwintl.dll un p?c tam noklik??iniet uz Mekl?t.
 4. Mekl??anas rezult?tu sarakst? ar peles labo pogu noklik??iniet uz Ppvwintl.dll un p?c tam uz Kop?t.
 5. Atveriet ?o mapi:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
 6. Ja ?aj? map? ir mape ar nosaukumu 1033, veiciet 7. darb?bu.

  Ja ?aj? map? nav mapes ar nosaukumu ?1033?, izveidojiet to. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
  1. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Jauns un p?c tam noklik??iniet uz Mape.
  2. Ierakstiet 1033 un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 7. Atveriet mapi ?1033? un izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Iel?m?t.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, sazinieties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t uzklaus?sim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet e-pasta zi?ojumu.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 929353 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 30. septembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Windows Embedded POSReady 2009
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme KB929353

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com