Stop k??das zi?ojums sist?m? Windows XP ar 2. servisa pakotni: ?STOP 0x0000001a: MEMORY_MANAGEMENT? vai ?STOP 0x0000000a: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 929338 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Dators, kur? darbojas Microsoft Windows XP ar 2. servisa pakotni, avar?. Varat sa?emt k?du no ?iem Stop k??das zi?ojumiem:
1. k??das zi?ojums
STOP 0x0000001a: MEMORY_MANAGEMENT
2. k??das zi?ojums
STOP 0x0000000a: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

IEMESLS

?? probl?ma rodas atmi?as p?rvaldnieka sacens?bu nosac?juma d??.

RISIN?JUMS

Inform?cija par atjaunin?jumu

?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t pakotni WindowsXP-KB929338-x86-ENU.exe t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ??da raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, ir j?b?t instal?tai Windows XP 2. servisa pakotnei.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j citus atjaunin?jumus.

Inform?cija par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie (vai jaun?ki) faila atrib?ti. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks z?mni Laika josla.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaSP pras?bas
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.30512 136 06419.12.2006.14:15x86SP2
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.30512 057 60019.12.2006.12:55x86SP2
Ntkrpamp.exe5.1.2600.30512 015 74419.12.2006.12:55x86SP2
Ntoskrnl.exe5.1.2600.30512 180 35219.12.2006.14:17x86SP2

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? Attiecas uz.

Rekviz?ti

Raksta ID: 929338 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 24. augusts - P?rskat??ana: 2.1
ATTIECAS UZ
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2, ja tiek lietots kop? ar:
    • Microsoft Windows XP Home Edition
    • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbqfe kbpubtypekc atdownload kbexpertisebeginner kbhotfixserver KB929338

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com