?isto pokretanje se primenjuje za pokretanje operativnog sistema Windows uz minimalni skup upravlja?kih programa i startnih programa. Na taj se lak?e otklanjaju neusagla?enosti softvera do kojih dolazi kada instalirate program ili ispravku ili kada pokrenete program u operativnom sistemu Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 ili Windows Vista. Tako?e, ?isto pokretanje vam poma?e da re?ite problem ili utvrdite zbog koje neusagla?enosti dolazi do problema.
Zbog ?ega dolazi do neusagla?enosti softvera?
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Kada pokrenete operativni sistem Windows na uobi?ajeni na?in, nekoliko aplikacija i usluga ?e se automatski pokrenuti, a zatim ?e raditi u pozadini. Ovi programi obuhvataju osnovne sistemske procese, antivirusni softver, sistemske uslu?ne programe i ostale programe koji su prethodno instalirani. Ove aplikacije i usluge mogu da dovedu do neusagla?enosti softvera.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Napomena Ako koristite Windows XP, posetite stranicu Konfigurisanje operativnog sistema Windows XP za ?isto pokretanje sistema.

U ovom ?lanku

Show all imagePrika?i sveHide all imageSakrij sve

Primena ?istog pokretanja

Napomene
 • Da biste primenili ?isto pokretanje, neophodno je da se prijavite na ra?unar kao administrator.
 • ?isto pokretanje sistema mo?e privremeno da onemogu?i neke funkcije ra?unara. Kada ra?unar pokrenete na uobi?ajeni na?in, funkcije ?e ponovo raditi kako treba. Me?utim, mo?ete dobiti prvobitnu poruku o gre?ci ili iskusiti prvobitno pona?anje ako se problem bude i dalje javljao.
 • Ako je ra?unar povezan na mre?u, postavke smernica mre?e vas mogu spre?iti da primenite ove korake. Preporu?ujemo vam da ne koristite uslu?ni program za konfigurisanje sistema za izmenu naprednih opcija pokretanja na ra?unaru bez uputstava in?enjera korporacije Microsoft. Ako to uradite, ra?unar mo?e da postane neupotrebljiv.
Izvr?ite ?isto pokretanje primenom slede?ih koraka:

Windows 8.1 i Windows 8

 1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i. Me?utim, ako koristite mi?, postavite pokaziva? mi?a u donji desni deo ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
 2. Unesite msconfig u okvir za pretragu, a zatim dodirnite ili izaberite stavku msconfig.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ekrana za ovaj korak.
 3. U dijalogu Konfiguracija sistema, na kartici Usluge potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge tako ?to ?ete da ga dodirnete ili kliknete na njega, a zatim dodirnite ili izaberite svaku Onemogu?i sve.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ekrana za ovaj korak.
 4. Na kartici Pokretanje u dijalogu Konfiguracija sistema dodirnite ili izaberite stavku Otvori upravlja? zadacima.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ekrana za ovaj korak.
 5. Na kartici Pokretanje u upravlja?u zadacima za svaku startnu stavku izaberite opciju, a zatim kliknite na dugme Onemogu?i.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ekrana za ovaj korak.
 6. Zatvorite upravlja? zadacima.
 7. Na kartici Pokretanje u dijalogu Konfiguracija sistema dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega, a zatim ponovo pokrenite ra?unar.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ekrana za ovaj korak.

Windows 7 i Windows Vista

 1. Prijavite se na ra?unar pomo?u naloga sa administratorskim pravima.
 2. Kliknite na dugme Start, u polju Zapo?ni pretragu otkucajte msconfig.exe, a zatim pritisnite taster Enter da biste pokrenuli uslu?ni program za konfigurisanje sistema.
  Napomena Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili potvrdite.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ekrana za ovaj korak.
 3. Na kartici Op?te postavke izaberite opciju Selektivno pokretanje, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu U?itaj stavke za pokretanje. (Polje za potvrdu Koristi originalnu datoteku Boot.ini nije dostupno.)
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ekrana za ovaj korak.
 4. Na kartici Usluge potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge i kliknite na dugme Onemogu?i sve.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ekrana za ovaj korak.

  Napomena Ovaj korak omogu?ava nastavak pokretanja Microsoft usluga. Ove usluge uklju?uju ?Umre?avanje?, ?Plug and Play?, ?Vo?enje evidencije o doga?ajima? i ?Izve?tavanje o gre?kama? i druge usluge. Ako onemogu?ite ove usluge, mo?ete trajno izbrisati sve ta?ke vra?anja. Nemojte ovo raditi ako ?elite da koristite uslu?ni program ?Oporavak sistema? zajedno sa postoje?im ta?kama vra?anja.
 5. Kliknite na dugme U redu, a zatim izaberite stavku Pokreni ponovo.
Za vi?e informacija o tome kako da primenite ?isto pokretanje u operativnim sistemima Windows 7 i Windows Vista pogledajte Video: ?isto pokretanje sistema u operativnom sistemu Windows (video je na engleskom jeziku).

?ta dalje treba da radim kada se na?em u okru?enju za ?isto pokretanje?

Kada se ra?unar ponovo pokrene, dobi?ete okru?enje za ?isto pokretanje. Tada izaberite jednu od slede?ih radnji u skladu sa situacijom:
 • Ako pre ?istog pokretanja niste mogli da instalirate ili deinstalirate program ili ispravku, probajte ponovo da ih instalirate ili deinstalirate.

  Napomena Ako ste u toku instalacije ili deinstalacije nai?li na gre?ku ?Nije mogu?e pristupiti usluzi Windows Installer?, primenite korake sa stranice Pokretanje usluge Windows Installer kada sistemske usluge nisu u?itane, a zatim ponovo instalirajte ili deinstalirajte program ili ispravku.
  • Ako uspete da instalirate ili deinstalirate program ili ispravku, re?ili ste problem. Primenite korake sa stranice Vra?anje po?etnih vrednosti ra?unara za uobi?ajeno pokretanje da biste vratili po?etne vrednosti ra?unara za uobi?ajeno pokretanje.
  • Ako jo? uvek ne mo?ete da instalirate ili deinstalirate program ili ispravku, to zna?i da uzrok ovog problema ne le?i u aplikaciji ili usluzi. Da biste dobili konkretniju podr?ku, mo?da ?ete morati da posetite Microsoft podr?ku.
 • Ako pre ?istog pokretanja niste mogli da pokrenete program, probajte da ga ponovo pokrenete.
  • Ako se program pokre?e kako treba, ovaj problem su prouzrokovale smetnje u aplikaciji ili usluzi. Primenite korake sa stranice Odre?ivanje uzroka problema ?istim pokretanjem da biste odredili u kojoj aplikaciji ili usluzi je do?lo do problema.
  • Ako program jo? uvek ne radi na o?ekivani na?in, to zna?i da uzrok ovog problema ne le?i u aplikaciji ili usluzi. Da biste dobili konkretniju podr?ku, mo?da ?ete morati da posetite Microsoft podr?ku.

Uspostavljanje po?etnih vrednosti ra?unara za uobi?ajeno pokretanje nakon re?avanja problema sa ?istim pokretanjem

Kada zavr?ite sa re?avanjem problema, sledite ove korake da biste vratili po?etne vrednosti ra?unara za uobi?ajeno pokretanje.

Windows 8.1 i Windows 8

 1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i. Me?utim, ako koristite mi?, postavite pokaziva? mi?a u donji desni deo ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
 2. Unesite msconfig u okvir za pretragu, a zatim dodirnite ili izaberite stavku msconfig.
 3. Na kartici Op?te postavke dodirnite ili izaberite opciju Normalno pokretanje.
 4. Dodirnite ili izaberite karticu Usluge, potom opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge, a zatim dodirnite ili izaberite opciju Omogu?i sve.
 5. Dodirnite ili izaberite karticu Pokretanje, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Otvori upravlja? zadacima.
 6. U upravlja?u zadacima omogu?ite sve programe za pokretanje, a zatim dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega.
 7. Kada se od vas zatra?i da ponovo pokrenete ra?unar, dodirnite dugme Ponovo pokreni ili kliknite na njega.

Windows 7 i Windows Vista

 1. Kliknite na dugme Start, unesite msconfig.exe u okvir Zapo?ni pretragu, a zatim pritisnite taster Enter.
  Napomena Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 2. Na kartici Op?te postavke izaberite opciju Normalno pokretanje, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Kada se od vas zatra?i da ponovo pokrenete ra?unar, kliknite na dugme Ponovo pokreni.

Za vi?e informacija

Odre?ivanje uzroka problema ?istim pokretanjem

Windows 8.1 i Windows 8
 1. Prijavite se na ra?unar pomo?u naloga sa administratorskim pravima.
 2. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i. Me?utim, ako koristite mi?, postavite pokaziva? mi?a u donji desni deo ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
 3. Unesite msconfig u okvir za pretragu, a zatim dodirnite ili izaberite stavku msconfig.
 4. Dodirnite ili izaberite karticu Usluge, a zatim dodirnite polje za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge ili kliknite da biste potvrdili izbor u njemu.
 5. Dodirnite gornju polovinu polja za potvrdu na listi Usluge ili kliknite da biste potvrdili izbor u njima.
 6. Dodirnite dugme U redu ili kliknite na njega, a zatim dodirnite ili izaberite opciju Ponovo pokreni.
 7. Nakon ?to ra?unar zavr?i sa pokretanjem, utvrdite da li se problem jo? uvek javlja.
  • Ako ponovo do?e do problema, ponovite korake od 1 do 6, ali opozovite izbor u donjoj polovini polja za potvrdu koja su prvobitno izabrana na listi Usluga.
  • Ako ne do?e do problema, ponovite korake od 1 do 6 i potvrdite izbor samo u gornjoj polovini preostalih polja za potvrdu koja su opozvana na listi Usluga. Ponovite ove korake dok ne potvrdite izbor u svim poljima za potvrdu.
  • Ako i dalje dolazi do problema nakon ?to je samo jedna usluga izabrana na listi Usluga, to zna?i da je uzrok problema u izabranoj usluzi pa bi trebalo da pre?ete na 11. korak. Ako nijedna usluga ne prouzrokuje problem, pre?ite na 8. korak.
 8. Ponovite 1. i 3. korak iz ovog odeljka.
 9. Dodirnite ili izaberite karticu Pokretanje, a zatim dodirnite gornju polovinu polja za potvrdu na listi Stavka pokretanja ili kliknite da biste potvrdili izbor u njima.
 10. Kliknite na dugme U redu, a zatim izaberite stavku Pokreni ponovo.
  • Ako ponovo do?e do problema, ponovite korake 8 i 9, ali opozovite izbor u donjoj polovini polja za potvrdu koja su prvobitno izabrana na listi Stavka pokretanja.
  • Ako ne do?e do problema, ponovite korake od 8 do 9 i potvrdite izbor samo u gornjoj polovini preostalih polja za potvrdu koja su opozvana na listi Stavka pokretanja. Ponovite ove korake dok ne potvrdite izbor u svim poljima za potvrdu.
  • Ako i dalje dolazi do problema nakon ?to je na listi Stavka pokretanja izabrana jedna stavka pokretanja, to zna?i da je uzrok problema u izabranoj stavci pokretanja, pa bi trebalo da pre?ete na 11. korak. Ako nijedna stavka pokretanja ne prouzrokuje ovaj problem, onda je najverovatnije uzrok problema u Microsoft usluzi. Da biste utvrdili koja Microsoft usluga prouzrokuje problem, ponovite korake od 1 do 7 bez potvrde izbora u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge u svakom od koraka.
 11. Nakon ?to utvrdite koja stavka pokretanja ili usluga izaziva problem, obratite se proizvo?a?u programa da utvrdi da li je mogu?e re?iti problem. Druga mogu?nost je da pokrenete uslu?ni program za konfigurisanje sistema, a zatim dodirnite polje za potvrdu za stavku problema ili kliknete da biste opozvali izbor u njemu.
Windows 7 i Windows Vista
 1. Prijavite se na ra?unar pomo?u naloga sa administratorskim pravima.
 2. Kliknite na dugme Start, u polju Zapo?ni pretragu otkucajte msconfig.exe, a zatim pritisnite taster Enter da biste pokrenuli uslu?ni program za konfigurisanje sistema.
  Napomena Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili potvrdite.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ekrana za ovaj korak.
 3. Izaberite karticu Usluge i potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge.
 4. Kliknite da biste potvrdili izbor u gornjoj polovini polja za potvrdu na listi Usluge.
 5. Kliknite na dugme U redu, a zatim izaberite stavku Pokreni ponovo.
 6. Nakon ?to ra?unar zavr?i sa pokretanjem, utvrdite da li se problem jo? uvek javlja.
  • Ako ponovo do?e do problema, ponovite korake od 1 do 5, ali opozovite izbor u donjoj polovini polja za potvrdu koja su prvobitno izabrana na listi Usluga.
  • Ako ne do?e do problema, ponovite korake od 1 do 5 i potvrdite izbor samo u gornjoj polovini preostalih polja za potvrdu koja su opozvana na listi Usluga. Ponovite ove korake dok ne potvrdite izbor u svim poljima za potvrdu.
  • Ako i dalje dolazi do problema nakon ?to je samo jedna usluga izabrana na listi Usluga, to zna?i da izabrana usluga prouzrokuje problem. Pre?ite na 10. korak. Ako nijedna usluga ne uzrokuje ovaj problem, pre?ite na 7. korak.
 7. Primenite ?isto pokretanje tako ?to ?ete ponoviti 1. i 2. korak.
 8. Izaberite karticu Pokretanje, a zatim kliknite da biste potvrdili izbor u gornjoj polovinu polja za potvrdu na listi Stavka pokretanja.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ekrana za ovaj korak.
 9. Kliknite na dugme U redu, a zatim izaberite stavku Pokreni ponovo.
  • Ako ponovo do?e do problema, ponovite korake 7 i 8, ali opozovite izbor u donjoj polovini polja za potvrdu koja su prvobitno izabrana na listi Stavka pokretanja.
  • Ako ne do?e do problema, ponovite korake 7 i 8 i potvrdite izbor samo u gornjoj polovini preostalih polja za potvrdu koja su opozvana na listi Stavka pokretanja. Ponovite ove korake dok ne potvrdite izbor u svim poljima za potvrdu.
  • Ako i dalje dolazi do problema nakon ?to je samo jedna stavka pokretanja izabrana na listi Stavka pokretanja, to zna?i da izabrana stavka pokretanja prouzrokuje problem. Pre?ite na 10. korak. Ako nijedna stavka pokretanja ne izaziva ovaj problem, najverovatnije ga izaziva neka Microsoft usluga. Da biste utvrdili koja Microsoft usluga prouzrokuje problem, ponovite korake od 1 do 6 bez potvrde izbora u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge u svakom od koraka.
 10. Nakon ?to utvrdite koja stavka pokretanja ili usluga izaziva problem, obratite se proizvo?a?u programa da utvrdi da li je mogu?e re?iti problem. Druga mogu?nost je da pokrenete uslu?ni program za konfigurisanje sistema, a zatim kliknite da biste opozvali izbor u polju za potvrdu za stavku problema.

Pokretanje usluge Windows Installer kada sistemske usluge nisu u?itane

Ako pokrenete program za instalaciju bez pokretanja usluge Windows Installer, mo?ete da vidite slede?u poruku o gre?ci:

Nije mogu?e pristupiti usluzi Windows Installer. Obratite se osoblju za podr?ku kako biste proverili da li je usluga Windows Installer ispravno registrovana.

Usluga Windows Installer se ne pokre?e ako opozovete izbor u polju za potvrdu U?itaj usluge sistema u uslu?nom programu za konfigurisanje sistema. Da biste koristili uslugu Windows Installer kada se usluge sistema ne u?itaju, morate ru?no pokrenuti uslugu. Da biste to uradili, sledite ove korake.
Windows 8.1 i Windows 8
 1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i. Me?utim, ako koristite mi?, postavite pokaziva? mi?a u donji desni deo ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
 2. U okvir za pretragu unesite ra?unar, kliknite desnim tasterom mi?a na Ra?unar ili prevucite prstom nadole, a zatim dodirnite ili izaberite stavku Upravljaj.
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Ra?unar ili je prevucite nadole, a zatim dodirnite ili kliknite na stavku Upravljaj.
 4. U stablu konzole dodirnite ili izaberite stavku Usluge i aplikacije, a zatim dodirnite ili izaberite opciju Usluge.
 5. U oknu sa detaljima kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Windows Installer ili je prevucite nadole, a zatim dodirnite dugme Zapo?ni ili kliknite na njega.
Windows 7 i Windows Vista
 1. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom mi?a na Ra?unar, a zatim izaberite stavku Upravljaj.
  Napomena Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili potvrdite.
 2. U stablu konzole izaberite stavku Usluge i aplikacije, a zatim izaberite opciju Usluge.
 3. U oknu sa detaljima kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Windows Installer, a zatim kliknite na dugme Zapo?ni.

Video: ?isto pokretanje sistema u operativnom sistemu Windows (video je na engleskom jeziku)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
uuid=8c884a98-6334-4d34-82ae-acdfe8959440 VideoUrl=http://aka.ms/o1h3lc
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

O ovom ?lanku

Identifikator ?lanka: 929135
Poslednji pregled: 26. februar 2014.
Odnosi se na:: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
Da li ?elite da po?aljete povratne informacije u vezi sa ovim ?lankom?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.