Nevarat izmantot programmu Outlook 2007, lai nos?t?tu vai saglab?tu e-pasta zi?ojumu, kas tika izveidots programm? OneNote 2007

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 928767 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

M??inot izmantot programmu Microsoft Office Outlook 2007, lai nos?t?tu vai saglab?tu e-pasta zi?ojumu, kas tika izveidots programm? Microsoft Office OneNote 2007, iesp?jams, rad?sies ??di simptomi:
 • Noklik??inot uz Nos?t?t, lai nos?t?tu e-pasta zi?ojumu, tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
  ?o vienumu nevar nos?t?t.
 • Noklik??inot uz Saglab?t, lai saglab?tu e-pasta zi?ojumu, tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
  Zi?ojumapmai?as interfeiss atgrie? nezin?mu k??du. Ja probl?ma joproj?m past?v, restart?jiet programmu Outlook.
 • Programma Outlook 2007 avar?, un tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  Mapi nevar par?d?t. Programma Microsoft Office OneNote tika aizv?rta, un Outlook datu fails "Path to ost" netika pareizi aizv?rts. J?restart? programma Microsoft Office Outlook. Ja ?is k??das zi?ojums tiek par?d?ts atk?rtoti, sazinieties ar programmas Microsoft Office OneNote atbalsta centru, lai sa?emtu pal?dz?bu.
?ie simptomi rodas, kad izveidojat failu, nos?t?t to pasta adres?tam un p?c tam izejat no programmas OneNote 2007.

PROFILAKSE

Lai nov?rstu ?o probl?mu, atst?jiet programmu OneNote 2007 atv?rtu, nos?tot vai saglab?jot e-pasta zi?ojumu programm? Outlook 2007.

Rekviz?ti

Raksta ID: 928767 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 12. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB928767

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com