Windows ?rt?s p?rs?t??anas apraksts oper?t?jsist?mai Windows Vista

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 928635 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

Jauninot uz Windows Vista, var izmantot Windows ?rto p?rs?t??anu, lai failus un iestat?jumus no datora, kur? darbojas Microsoft Windows, p?rs?t?tu uz datoru, kur? darbojas Windows Vista. Izmantojot Windows ?rto p?rs?t??anu, var izlemt, ko p?rs?t?t uz Windows Vista. Var ar? atlas?t izv?l?to p?rs?t??anas metodi.

PAPILDINDORM?CIJA

Windows ?rto p?rs?t??anu var izmantot, lai tiktu p?rs?t?ti ??di faili un iestat?jumi:
 • Faili un mapes
 • E-pasta iestat?jumi
 • Kontaktpersonas un zi?ojumi
 • Programmas iestat?jumi
 • Lietot?ju konti un iestat?jumi
 • Interneta iestat?jumi un Mana izlase
 • M?zika
 • Att?li un video
Tom?r Windows ?rto p?rs?t??anu nevar izmantot, lai p?rvietotu programmas failus. Windows ?rt? p?rs?t??ana var p?rvietot tikai datus un programmas iestat?jumus. Lai programmas iestat?jumus p?rs?t?tu uz Windows Vista, pirms Windows ?rt?s p?rs?t??anas palai?anas ?? programma ir j?instal? dator?, kur? darbojas Windows Vista. Turkl?t Windows ?rt? p?rs?t??ana nep?rs?ta sist?mas failus, piem?ram, fontus un draiverus. Lai to paveiktu, sist?m? Windows Vista v?lreiz j?instal? piel?gotie fonti un atjaunin?tie draiveri.

Windows ?rto p?rs?t??anu var izmantot, lai p?rs?t?tu failus un iestat?jumus no ??d?m oper?t?jsist?m?m:
 • Microsoft Windows XP 2. servisa pakotne (SP2) vai jaun?ka Windows XP versija
 • Windows Vista
Windows ?rto p?rs?t??anu failu p?rs?t??anai var izmantot tikai no Microsoft Windows 2000.

Lai failus un iestat?jumus no noteiktas oper?t?jsist?mas p?rs?t?tu uz Windows Vista, var izmantot ??das datu p?rs?t??anas metodes:
 • Izmantojiet USB kabeli, kas savieno datoru, kur? darbojas Windows, ar datoru, kur? darbojas Windows Vista.
 • Izveidojiet t?kla savienojumu starp datoru, kur? darbojas Windows, un datoru, kur? darbojas Windows Vista.
 • Izmantojiet no?emamo datu nes?ju, piem?ram, USB zibatmi?as disku vai ?r?jo cieto disku. Jebkuram no tiem var izveidot savienojumu ar datoru, kur? darbojas Windows, un datoru, kur? darbojas Windows Vista.
 • Izmantojiet CD ierakst?t?ju vai DVD ierakst?t?ju dator?, kur? darbojas Windows, un tuk?u datu nes?ju, lai disk? ierakst?tu failus un iestat?jumus. P?c tam failus un iestat?jumus var p?rs?t?t uz Windows Vista.
Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=56488
. Min?taj? vietn? tiek apskat?tas ??das t?mas:
 • K? automatiz?t Windows Vista izvieto?anu
 • Ieteicam?s darb?bas Windows Vista izvieto?anas laik?
 • Migr?cijas parauga skripti
 • Programmu savietojam?ba
 • Att?lu apstr?de
 • Windows Vista att?l? izvieto?ana
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows ?rt?s p?rs?t??anas izmanto?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
928634 K? izmantot Windows ?rto p?rs?t??anu, lai failus un iestat?jumus migr?tu no viena datora, kur? darbojas sist?ma Windows, uz citu datoru, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 928635 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 19. marts - P?rskat??ana: 1.3
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbexpertisebeginner kbinfo KB928635

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com