NETLOGON performance qu?y cho Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 928576 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

M?i hi?u su?t qu?y là có s?n cho Microsoft Windows Server 2003. Các qu?y hi?u su?t cho phép b?n s? d?ng System Monitor đ? giám sát hi?u su?t c?a Netlogon xác th?c. Đ? b?t tính năng này, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này.

Đ? bi?t thêm v? t?nh hu?ng mà các qu?y hi?u su?t Netlogon có th? có ích, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
975363 B?n đang liên t?c nh?c nh?p thông tin kí nh?p ho?c kinh nghi?m time-outs khi b?n k?t n?i v?i b?n ghi d?ch v? ch?ng th?c

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng các qu?y hi?u su?t Netlogon đ? thi?t l?p giá tr? MaxConcurrentApi t?t nh?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2688798 Làm th? nào đ? làm hi?u su?t đi?u ch?nh cho NTLM xác th?c b?ng cách s? d?ng các thi?t l?p MaxConcurrentApi

THÔNG TIN THÊM

K?ch b?n mà b?n có th? s? d?ng các qu?y hi?u su?t Netlogon

Trên m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Internet Security và tăng t?c (ISA) Server, t?p tin Netlogon.log có th? hi?n th? các thông tin sau:
Th?i gian [ĐĂNG NH?P] SamLogon: kí nh?p m?ng c?a DomainName\tên người dùng t? WorkstationName Tr? v? 0xC000005E
0XC000005E l?i m? tương ?ng v?i m?t STATUS_NO_LOGON_SERVERS l?i. L?i này cho bi?t m?t trong nh?ng trư?ng h?p sau:
 • M?t m?ng lư?i Cúp đ? x?y ra.
 • B? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương đ? không đáp l?i yêu c?u xác th?c trong 45 giây.
Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, b?n có th? th?c hi?n m?t d?u ki?m v?t hai cách m?ng giao thông đ? xác đ?nh li?u l?i liên quan đ?n m?t trong các t?nh hu?ng này. N?u b? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương là quá b?n r?n, b?n có th? đi?u ch?nh t?i trên b? đi?u khi?n tên mi?n. Ho?c, b?n có th? đi?u ch?nh s? lư?ng các cu?c g?i th? t?c t? xa (RPC) cho b? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương b?ng cách s? d?ng các m?c nh?p registry MaxConcurrentApi . Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
326040Làm th? nào đ? c?u h?nh m?t ISA máy tính ph?c v? cho m?t s? r?t l?n các yêu c?u xác th?c
Tuy nhiên, b? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương có th? ch? đ?i cho m?t b? đi?u khi?n t? xa tên mi?n đ? xác th?c m?t trương m?c ngư?i dùng đó là trong m?t tên mi?n t? xa. Trong trư?ng h?p này, b? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương s? tr? thành khách hàng g?i (RPC) th? t?c t? xa đ? đi?u khi?n t? xa vùng. S? ch?m tr? có th? đư?c gây ra b?i b? đi?u khi?n t? xa tên mi?n thay v? b?i b? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương.

Ví d?, gi? s? r?ng tên mi?n a có m?t tên mi?n b? đi?u khi?n đư?c đ?t tên theo DC_A. mi?n b có b? ki?m soát mi?n đư?c đ?t tên DC_B. M?t ngư?i s? d?ng trong tên mi?n b s? d?ng NTLM đ? kí nh?p vào máy tính ISA Server trong mi?n A. Trong t?nh hu?ng này, ISA máy tính g?i yêu c?u xác th?c ngư?i dùng DC_A. DC_A chuy?n ti?p yêu c?u xác th?c ngư?i dùng đ? DC_B, b?i v? DC_A không có d? li?u ngư?i dùng cho tên mi?n sinh

Trong ví d? này, c? hai DC_A và DC_B có th? ti?m năng t?c ngh?n. Ngoài ra, b? mô ph?ng controller (PDC) tên mi?n chính xác m?t kh?u không chính xác. V? v?y, DC_B c?ng có th? liên h? v?i b? mô ph?ng PDC thu?c ph?m vi b đ? ki?m tra xem li?u ngư?i s? d?ng đ? nh?p vào m?t kh?u không chính xác.

Hi?u su?t Netlogon qu?y tr? giúp b?n xác đ?nh mà b? ki?m soát mi?n là các nút ch?n m?t c? chai. Ví d?, b?n có th? s? d?ng truy c?p Semaphore b?i bàn và truy c?p Semaphore timeout đ? xác đ?nh xem các nút ch?n m?t c? chai là trên m?t b? đi?u khi?n t? xa tên mi?n.

Làm th? nào đ? s? d?ng các qu?y hi?u su?t Netlogon m?i

S? d?ng các qu?y hi?u su?t Netlogon m?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i perfmon.msc, sau đó b?m Ok.
 2. Trong ngăn chi ti?t, b?m các Thêm nút ch?n m?t. Các Thêm nút ch?n m?t xu?t hi?n như là m?t dấu cộng (+).
 3. Trong các Đ?i tư?ng hi?u su?t danh sách, b?m vào NETLOGON.
 4. Trong các Ch?n b? đ?m t? danh sách danh sách, b?m vào qu?y hi?u su?t mà b?n mu?n thêm.
 5. Nh?p vào Gi?i thích đ? hi?n th? nh?ng l?i gi?i thích cho truy c?p đ? ch?n hi?u su?t.
 6. Nh?p vào Thêm, sau đó b?m Đóng.

Gi?i thích cho các qu?y hi?u su?t Netlogon m?i

Năm hi?u su?t qu?y có s?n trong các đ?i tư?ng hi?u su?t Netlogon. B?ng dư?i đây li?t kê các tên và gi?i thích cho các qu?y hi?u su?t.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Hi?u su?t truy c?pGi?i thích
Semaphore b?i bànS? lư?ng các s?i ch? ch? đ?i đ? có đư?c semaphore
Semaphore ch?S? lư?ng các s?i đó là gi? semaphore
Semaphore mua l?iT?ng s? l?n mà semaphore đ? thu đư?c trong đ?i c?a k?t n?i kênh b?o m?t, ho?c k? t? khi h? th?ng kh?i đ?ng cho _Total
Semaphore timeoutT?ng s? l?n m?t ch? đ? có h?t l?i trong khi nó đ?i cho semaphore trong đ?i c?a k?t n?i kênh b?o m?t, ho?c k? t? khi h? th?ng kh?i đ?ng cho _Total
Semaphore gi? th?i gian trung b?nhTrung b?nh là gi? (trong giây) mà semaphore đư?c t? ch?c trên m?u cu?i cùng.

C?p nh?t thông tin

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Windows Server 2003 Service Pack 1 ho?c Windows Server 2003 Service Pack 2 cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
889100Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t k? C?p Nh?t nào khác.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Windows Server 2003 v?i Service Pack 2, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?u
Netapi32.dll5.2.3790.4106345,60027-Jun-200709: 37x 86SP2
NETLOGON.dll5.2.3790.4106436,73627-Jun-200709: 37x 86SP2
Nlctrs.hkhông áp d?ng61524-May-200711: 08không áp d?ngSP2
Nlperf.dll5.2.3790.410624,57627-Jun-200709: 37x 86SP2
Nlperf.inikhông áp d?ng1,44629-May-200708: 52không áp d?ngSP2
Windows Server 2003 v?i Service Pack 2, x 64 d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?ub?n ghi d?ch v? chi nhánh
Netapi32.dll5.2.3790.4106603,64826-Jun-200722: 58x 64SP2không áp d?ng
NETLOGON.dll5.2.3790.4106689,15226-Jun-200722: 58x 64SP2không áp d?ng
Nlctrs.hkhông áp d?ng61526-Jun-200722: 58không áp d?ngSP2không áp d?ng
Nlperf.dll5.2.3790.410623,55226-Jun-200722: 58x 64SP2không áp d?ng
Nlperf.inikhông áp d?ng1,44626-Jun-200722: 58không áp d?ngSP2không áp d?ng
Nlctrs.hkhông áp d?ng61526-Jun-200722: 58không áp d?ngSP2không áp d?ng
Nlperf.dll5.2.3790.410623,55226-Jun-200722: 58x 64SP2không áp d?ng
Nlperf.inikhông áp d?ng1,44626-Jun-200722: 58không áp d?ngSP2không áp d?ng
Nlctrs.hkhông áp d?ng61526-Jun-200722: 58không áp d?ngSP2không áp d?ng
Nlperf.dll5.2.3790.410623,55226-Jun-200722: 58x 64SP2không áp d?ng
Nlperf.inikhông áp d?ng1,44626-Jun-200722: 58không áp d?ngSP2không áp d?ng
Wnetapi32.dll5.2.3790.4106345,60026-Jun-200722: 58x 86SP2WOW
Wnetlogon.dll5.2.3790.4106436,73626-Jun-200722: 58x 86SP2WOW
Wnlperf.dll5.2.3790.410624,57626-Jun-200722: 58x 86SP2WOW
Windows Server 2003 v?i Service Pack 2, Itanium d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?ub?n ghi d?ch v? chi nhánh
Netapi32.dll5.2.3790.4106905,72826-Jun-200722: 56IA-64SP2không áp d?ng
NETLOGON.dll5.2.3790.4106989,18426-Jun-200722: 56IA-64SP2không áp d?ng
Nlctrs.hkhông áp d?ng61526-Jun-200722: 56không áp d?ngSP2không áp d?ng
Nlperf.dll5.2.3790.410637,88826-Jun-200722: 56IA-64SP2không áp d?ng
Nlperf.inikhông áp d?ng1,44626-Jun-200722: 56không áp d?ngSP2không áp d?ng
Wnetapi32.dll5.2.3790.4106345,60026-Jun-200722: 56x 86SP2WOW
Wnetlogon.dll5.2.3790.4106436,73626-Jun-200722: 56x 86SP2WOW
Wnlperf.dll5.2.3790.410624,57626-Jun-200722: 56x 86SP2WOW
Windows Server 2003 v?i Service Pack 1, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?u
Netapi32.dll5.2.3790.2962350,20827-Jun-200712: 39x 86SP1
NETLOGON.dll5.2.3790.2962425,98427-Jun-200712: 39x 86SP1
Nlctrs.hkhông áp d?ng61524-May-200711: 08không áp d?ngSP1
Nlperf.dll5.2.3790.296224,57627-Jun-200712: 39x 86SP1
Nlperf.inikhông áp d?ng1,44629-May-200708: 52không áp d?ngSP1
Windows Server 2003, x 64 d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?ub?n ghi d?ch v? chi nhánh
Netapi32.dll5.2.3790.2962603,64826-Jun-200722: 53x 64SP1không áp d?ng
NETLOGON.dll5.2.3790.2962689,15226-Jun-200722: 53x 64SP1không áp d?ng
Nlctrs.hkhông áp d?ng61526-Jun-200722: 53không áp d?ngSP1không áp d?ng
Nlperf.dll5.2.3790.296223,55226-Jun-200722: 53x 64SP1không áp d?ng
Nlperf.inikhông áp d?ng1,44626-Jun-200722: 53không áp d?ngSP1không áp d?ng
Nlctrs.hkhông áp d?ng61526-Jun-200722: 53không áp d?ngSP1không áp d?ng
Nlperf.dll5.2.3790.296223,55226-Jun-200722: 53x 64SP1không áp d?ng
Nlperf.inikhông áp d?ng1,44626-Jun-200722: 53không áp d?ngSP1không áp d?ng
Nlctrs.hkhông áp d?ng61526-Jun-200722: 53không áp d?ngSP1không áp d?ng
Nlperf.dll5.2.3790.296223,55226-Jun-200722: 53x 64SP1không áp d?ng
Nlperf.inikhông áp d?ng1,44626-Jun-200722: 53không áp d?ngSP1không áp d?ng
Wnetapi32.dll5.2.3790.2962350,20826-Jun-200722: 53x 86SP1WOW
Wnetlogon.dll5.2.3790.2962425,98426-Jun-200722: 53x 86SP1WOW
Wnlperf.dll5.2.3790.296224,57626-Jun-200722: 53x 86SP1WOW
Windows Server 2003 v?i Service Pack 1, Itanium d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?ub?n ghi d?ch v? chi nhánh
Netapi32.dll5.2.3790.2962905,72826-Jun-200722: 53IA-64SP1không áp d?ng
NETLOGON.dll5.2.3790.2962988,67226-Jun-200722: 53IA-64SP1không áp d?ng
Nlctrs.hkhông áp d?ng61526-Jun-200722: 53không áp d?ngSP1không áp d?ng
Nlperf.dll5.2.3790.296237,88826-Jun-200722: 53IA-64SP1không áp d?ng
Nlperf.inikhông áp d?ng1,44626-Jun-200722: 53không áp d?ngSP1không áp d?ng
Wnetapi32.dll5.2.3790.2962350,20826-Jun-200722: 53x 86SP1WOW
Wnetlogon.dll5.2.3790.2962425,98426-Jun-200722: 53x 86SP1WOW
Wnlperf.dll5.2.3790.296224,57626-Jun-200722: 53x 86SP1WOW
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 928576 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbwinserv2003postsp2fix kbqfe kbmt KB928576 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 928576

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com