K? sist?m? Windows Vista izveidot savienojumu ar bezvadu t?klu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 928429 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? sist?m? Windows Vista izveidot savienojumu ar bezvadu t?klu

PAPILDINDORM?CIJA

Da?as tre?o pu?u ra?otas bezvadu t?klo?anas programmat?ras nav sader?gas ar Windows Vista. Sist?m? Windows Vista ir funkcionalit?te, kas ?auj izveidot savienojumu ar bezvadu t?kliem.

Lai sist?m? Windows Vista izveidotu savienojumu ar bezvadu t?klu, izmantojot Windows Vista bezvadu t?klo?anas funkcionalit?ti, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Poga S?kt
  un p?c tam uz Izveidot savienojumu ar.
 2. Noklik??iniet uz bezvadu t?kla, ar kuru j?izveido savienojums, un p?c tam noklik??iniet uz Izveidot savienojumu.
Piez?me. Savienojuma veido?anas laik? var tikt pras?ts nor?d?t vadu ekvivalent? priv?tuma (Wired Equivalent Privacy ? WEP) atsl?gu. Ja ?? atsl?ga nav zin?ma, l?dziet pal?dz?bu bezvadu t?kla administratoram.

Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par to, k? izveidot savienojumu ar bezvadu t?kliem, izmantojot Windows Vista, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/technet/community/columns/cableguy/cg0406.mspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 928429 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 19. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit EN
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbnetworkconnectivity kbwireless kbhowto kbinfo kbdriver kb3rdparty kbexpertisebeginner KB928429

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com