Identifikator ?lanka: 928233 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Neki ruteri i DHCP serveri nisu kompatibilni sa operativnim sistemom Windows Vista. Ovaj ?lanak ?e vam pomo?i da re?ite taj problem. Ako niste sigurni da li je va? ruter kompatibilan, i dalje mo?ete da poku?ate da primenite ovo re?enje.

Automatsko re?avanje problema

Kliknite na vezu ?Re?i ovaj problem? da biste automatski re?ili problem. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50357
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako niste za ra?unarom na kojem se problem javlja, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Ru?no re?avanje problema ? Onemogu?avanje zastavice BROADCAST

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2684263
Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registar. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registar. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registra pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registar u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registra u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registra i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Da biste sami re?ili ovaj problem, onemogu?ite DHCP zastavicu BROADCAST u operativnom sistemu Windows Vista. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte regedit, a zatim sa liste Programi izaberite stavku regedit.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dozvola kontrole korisni?kog naloga
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili potvrdite.
 2. Prona?ite slede?i ?vor registra:
  HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > WindowsNT > CurrentVersion > NetworkCards > <number>
 3. Pogledajte svaki broj naveden pod ?vorom NetworkCards da biste prona?li GUID mre?nog adaptera. Na desnoj strani pod stavkom Description naveden je mre?ni adapter, a pod stavkom ServiceName naveden je odgovaraju?i GUID. Zapamtite taj GUID.
 4. Prona?ite slede?i potklju? registra i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{<GUID mre?nog adaptera>}
  Na ovoj putanji registra kliknite na potklju? <GUID mre?nog adaptera> koji odgovara mre?nom adapteru koji je povezan na mre?u.
  Napomena U ovom ?lanku GUID mre?nog adaptera  predstavlja ?uvar mesta za stvarnu GUID oznaku mre?nog adaptera. Da biste prona?li odgovaraju?i GUID, pogledajte korake 2. i 3.
 5. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost (32-bitna).
 6. U polju Nova vrednost #1 otkucajte DhcpConnEnableBcastFlagToggle, a zatim pritisnite taster ENTER.
 7. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku DhcpConnEnableBcastFlagToggle, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 8. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 1 i kliknite na dugme U redu.
 9. Zatvorite Registry Editor.
Kada podesite ovaj klju? registra na vrednost 1, Windows Vista ?e poku?ati da dobije IP adresu koriste?i zastavicu BROADCAST u DHCP paketima za otkrivanje. Ako to ne uspe, Windows Vista ?e poku?ati da dobije IP adresu bez upotrebe zastavice BROADCAST u DHCP paketima za otkrivanje.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Uzrok

Zastavica BROADCAST u DHCP paketima za otkrivanje je podrazumevano omogu?ena u operativnom sistemu Windows Vista (DhcpConnEnableBcastFlagToggle = 1). Zato Windows Vista dobija IP adresu upotrebom zastavice BROADCAST u DHCP paketima za otkrivanje. Ako ruter ili DHCP server ne mogu da obrade DHCP pakete za otkrivanje, Windows Vista ne?e mo?i da dobije IP adresu. Ovo re?enje onemogu?ava zastavicu BROADCAST pode?avanjem parametra DhcpConnEnableBcastFlagToggle na 0.

Ovaj problem po podrazumevanim vrednostima ne postoji u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 2, Windows XP sa servisnim paketom 3, niti u operativnom sistemu Windows 7 po?to je zastavica BROADCAST onemogu?ena (DhcpConnEnableBcastFlagToggle = 0).

Dodatne informacije

Ako znate da ruter ili DHCP server ?iji proizvo?a? nije Microsoft ne podr?ava DHCP zastavicu BROADCAST, mo?ete da konfiguri?ete slede?e vrednosti za slede?e stavke registra umesto upotrebe klju?a registra DhcpConnEnableBcastFlagToggle. 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{<Network Adapter GUID>}


Ime vrednosti: DhcpConnForceBroadcastFlag
Tip vrednosti: REG_DWORD
Podaci o vrednosti: 0
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomene
 • Vrednost 0 onemogu?ava ovu stavku registra. Ovom vredno??u mo?ete da spre?ite operativni sistem Windows Vista da koristi DHCP zastavicu BROADCAST. Kada konfiguri?ete ovu stavku registra, Windows Vista nikada vi?e ne?e koristiti DHCP zastavicu BROADCAST.
 • Do ovog problema ne dolazi u operativnom sistemu Windows 7. DhcpConnEnableBcastFlagToggle podrazumevano ima vrednost 1.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 928233 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Starter
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbfixme kbnetwork_generalbroadband kbnetwork_routerissues kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb KB928233

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com