Raksta ID: 928233 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Noteikti mar?rut?t?ji vai DHCP serveri nav sader?gi ar oper?t?jsist?mu Windows Vista. Probl?mas risin??anai var izmantot ?aj? rakst? sniegto inform?ciju. Risin?jumu varat izm??in?t ar? tad, ja skaidri nezin?t, vai mar?rut?t?js ir sader?gs ar oper?t?jsist?mu.

Autom?tiska labo?ana

Noklik??iniet uz saites Nov?rst ?o probl?mu, lai atrisin?tu ?o probl?mu autom?tiski. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un p?c tam veiciet labo?anas vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50357
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?mes.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neatrodaties pie t? datora, kur? ir radusies probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? rad?s probl?ma.

Manu?la labo?ana ? karodzi?a APRAIDE atsp?jo?ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2684263
Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura, lai skat?tu Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
Lai atrisin?tu ?o probl?mu patst?v?gi, oper?t?jsist?m? Windows Vista atsp?jojiet DHCP karodzi?u APRAIDE. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ievadiet regedit un p?c tam sarakst? Programmas noklik??iniet uz regedit.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek par?d?ta uzvedne, kur? ir j?ievada administratora parole vai j?sniedz apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai sniedziet apstiprin?jumu.
 2. Atrodiet ?o re?istra mezglu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > WindowsNT > CurrentVersion > NetworkCards > <numurs>
 3. Skatiet visus numurus, kas uzskait?ti zem mezgla NetworkCards, lai atrastu t?kla adaptera GUID. Labaj? pus? sada?? Apraksts ir nor?d?ts t?kla adapteris, savuk?rt sada?? ServiceName ir pieejams atbilsto?ais GUID. Iegaum?jiet ?o GUID.
 4. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{<T?kla adaptera GUID>}
  ?aj? re?istra ce?? noklik??iniet uz apak?atsl?gas <T?kla adaptera GUID>, kas atbilst t?klam pievienotajam t?kla adapterim.
  Piez?me. T?kla adaptera GUID  ir vietturis, ar kuru ?aj? rakst? ir apz?m?ts t?kla adaptera GUID. Lai atrastu atbilsto?o GUID, skatiet 2. un 3. darb?bu.
 5. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauns un p?c tam noklik??iniet uz DWORD (32 bitu) v?rt?ba.
 6. Lodzi?? 1. jaun? v?rt?ba ierakstiet DhcpConnEnableBcastFlagToggle un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 7. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz DhcpConnEnableBcastFlagToggle un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 8. Lodzi?? V?rt?bu dati ievadiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 9. Aizveriet re?istra redaktoru.
Ja ?? re?istra atsl?ga iestat?ta uz 1, oper?t?jsist?m? Windows Vista vispirms tiek m??in?ts ieg?t IP adresi, DHCP noteik?anas paket?s izmantojot karodzi?u APRAIDE. Ja tas neizdodas, Windows Vista m??ina ieg?t IP adresi, DHCP noteik?anas paket?s neizmantojot karodzi?u APRAIDE.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Iemesls

P?c noklus?juma oper?t?jsist?m? Windows Vista DHCP noteik?anas paket?s karodzi?? APRAIDE ir iesp?jots (DhcpConnEnableBcastFlagToggle = 1). L?dz ar to IP adrese oper?t?jsist?m? Windows Vista tiek ieg?ta, DHCP noteik?anas paket?s izmantojot karodzi?u APRAIDE. Ja mar?rut?t?js vai DHCP serveris nevar apstr?d?t DHCP noteik?anas paketes, oper?t?jsist?m? Windows Vista neizdodas ieg?t IP adresi. Lietojot ?o risin?jumu, karodzi?? APRAIDE tiek atsp?jots, iestatot re?istra ierakstu DhcpConnEnableBcastFlagToggle uz 0.

P?c noklus?juma ?? probl?ma nerodas oper?t?jsist?m? Windows XP ar 2. servisa pakotni, Windows XP ar 3. servisa pakotni vai Windows 7, jo karodzi?? APRAIDE ir atsp?jots (DhcpConnEnableBcastFlagToggle = 0).

Papildindorm?cija

Ja zin?t, ka mar?rut?t?js vai DHCP serveris, ko neuztur Microsoft, neatbalsta DHCP karodzi?u APRAIDE, t?l?k nor?d?t? re?istra ieraksta v?rt?bas varat konfigur?t, k? redzams t?l?k, nevis izmantot re?istra atsl?gu DhcpConnEnableBcastFlagToggle. 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{<Network Adapter GUID>}


V?rt?bas nosaukums: DhcpConnForceBroadcastFlag
V?rt?bas tips: REG_DWORD
V?rt?bas dati: 0
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?mes.
 • V?rt?ba 0 atsp?jo re?istra ierakstu. ?o v?rt?bu var izmantot, lai oper?t?jsist?m? Windows Vista ne?autu izmantot DHCP karodzi?u APRAIDE. Ja konfigur?sit re?istra ierakstu, DHCP karodzi?? APRAIDE oper?t?jsist?m? Windows Vista vairs netiks izmantots.
 • ?? probl?ma nerodas oper?t?jsist?m? Windows 7. P?c noklus?juma re?istra atsl?ga DhcpConnEnableBcastFlagToggle ir iestat?ta uz 1.

Rekviz?ti

Raksta ID: 928233 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 26. febru?ris - P?rskat??ana: 6.0
Attiecas uz:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
Atsl?gv?rdi: 
kbMSIFixMe kbFixMe kbnetwork_GeneralBroadband kbnetwork_routerissues kbExpertiseBeginner kbhardware kbtshoot kbprb KB928233

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com