Straipsnio ID: 928233 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

?sivaizduokite toki? ?vyki? sek?:
 • Kompiuter?, kuriame veikia ?Windows Vista?, prijungiate prie tinklo.
 • Kelvedis ar kitas ?renginys, kuris yra sukonfig?ruotas kaip dinaminio pagrindinio kompiuterio konfig?ravimo protokolo (DHCP) serveris, sukonfig?ruotas tinkle.
 • Kelvedis ar kitas ?renginys nepalaiko DHCP v?liav?l?s BROADCAST.
?iuo atveju ?Windows Vista? negali gauti IP adreso.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla d?l ?Windows Vista? ir ?Microsoft Windows XP? 2-jo pakeitim? paketo (SP2) dizaino skirtum?. Tiksliau sakant, ?Windows XP? SP2 DHCP aptikimo paketuose esanti v?liav?l? BROADCAST yra nustatyta kaip 0 (u?drausta). ?Windows Vista? DHCP aptikimo paketuose esanti v?liav?l? BROADCAST n?ra u?drausta. Tod?l kai kurie kelved?iai ir kai kurie ne ?Microsoft? serveriai negali apdoroti DHCP aptikimo paket?.

Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Pataisyti. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Pataisyti? nurodymus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50357Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, sprendim? ?Pataisyti? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti atsargin? kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows XP?
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? patys, sistemoje ?Windows Vista? i?junkite DHCP v?liav?l? BROADCAST. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , ?ra?ykite regedit lauke Prad?ti ie?k?, tada s?ra?e Programos spustel?kite regedit.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinti, ?ra?ykite savo slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
 2. Suraskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{GUID}
  ?iame registro kelyje spustel?kite (GUID) dalin? rakt?, kuris atitinka prie tinklo prijungt? tinklo adapter?.
 3. Meniu Redagavimas nukreipkite ?ymikl? ? Naujas, tada spustel?kite DWORD (32 bit?) reik?m?.
 4. Lauke Nauja reik?m? #1 ?ra?ykite DhcpConnEnableBcastFlagToggle ir paspauskite klavi?? ENTER.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite DhcpConnEnableBcastFlagToggle, tada spustel?kite Keisti.
 6. Lauke Reik?m?s duomenys ?ra?ykite 1, tada spustel?kite Gerai.
 7. U?darykite registro rengykl?.
Nusta?ius ?io registro rakto reik?m? lygi? 1, ?Windows Vista? pirmiausiai bandys gauti IP adres?, naudodama v?liav?l? BROADCAST DHCP aptikimo paketuose. Jei nepavyks, sistema bandys gauti IP adres?, nenaudodama v?liav?l?s BROADCAST DHCP aptikimo paketuose.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei ?inote, kad kelvedis arba ne ?Microsoft? DHCP serveris nepalaiko DHCP v?liav?l?s BROADCAST, galite nustatyti tok? registro ?ra??, nenaudodami registro rakto DhcpConnEnableBcastFlagToggle.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{GUID}


Reik?m?s pavadinimas: DhcpConnForceBroadcastFlag
Reik?m?s tipas: REG_DWORD
Reik?m?s duomenys: 0
PASTABA: duomen? reik?m? 0 u?draud?ia ?? registro ?ra??. ?? registro ?ra?? galite naudoti nor?dami sistemoje ?Windows Vista? u?drausti DHCP v?liav?l? BROADCAST. Nusta?ius ?? registro ?ra??, ?Windows Vista? niekada nenaudos DHCP v?liav?l?s BROADCAST.

Pastaba: ?i problema nekyla sistemoje ?Windows 7?. Numatytoji registro rakto DhcpConnEnableBcastFlagToggle reik?m? yra 1.

Savyb?s

Straipsnio ID: 928233 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 6.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
Rakta?od?iai: 
kbmsifixme kbfixme kbnetwork_generalbroadband kbnetwork_routerissues kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb KB928233

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com