ID c?a bi: 928218 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bai vit nay cung cp cac phng phap ma ban co th lam theo d cai t hoc loai bo goi Microsoft Office 2007.

Ban co mun d cai t phin ban Microsoft Office khac khng?

xem thng tin v cach loai bo hoc d cai t phin ban Microsoft Office khac, bm vao lin kt phu hp vi phin ban Office cua ban:

Cach d cai t hoc loai bo goi Microsoft Office 2010
Cach d cai t hoc loai bo goi Microsoft Office 2003
Cach d cai t hoc loai bo goi Microsoft Office danh cho Mac 2011
Cach d cai t hoc loai bo goi Microsoft Office danh cho Mac 2008

Gi?i php

Chung ti khuyn ban nn lam theo cac phng phap c cung cp trong bai vit nay theo th t. Tuy nhin, nu tr?c b?n a th mt trong s cac phng phap loai bo Office va khng thanh cng, ban co th nhanh chong chuyn sang phng phap khac t danh sach nay:

Phng php 1: D? ci ?t b? Microsoft Office 2007 kh?i Pa-nen i?u khi?n

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
? lo?i b? Microsoft Office 2007 kh?i Pa-nen i?u khi?n, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. M? Chng tr?nh v Tnh nng t? Pa-nen i?u khi?n.
 2. inh vi muc Microsoft Office trong danh sach cac chng trinh hin c cai t.
 3. Chon muc o, ri bm D cai t (hoc Loai bo trong Windows XP).
 4. L?p l?i n?u b?n th?y nhi?u s?n ph?m Office trong danh sch.
 5. Khi ng lai may tinh cua ban.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng phap 2: D? ci ?t b? Microsoft Office 2007 b?ng Microsoft Fix it

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Ch ? Gi?i php Kh?c ph?c s? c? khng lo?i b? cc chng tr?nh Office ring l? ?c ci ?t ring bi?t trn my tnh c?a b?n. Vi du: nu ban co Microsoft Office Professional 2007 va Microsoft Office Visio 2007, giai phap Khc phuc s c se chi loai bo Microsoft Office Professional 2007. Visio 2007 se khng bi loai bo.
Ngoai ra, ban phai khi ng lai may nu s dung mt trong s cac giai phap Kh?c ph?c s? c?.

d cai t goi Microsoft Office 2007 mt cach t ng, bm vao nut hoc lin kt Khc phuc s c nay. B?m Ch?y trong h?p tho?i T?p T?i xu?ng r?i th?c hi?n theo cc b?c trong thu?t s? Kh?c ph?c s? c?.
?i v?i Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it 20052
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit2

?i v?i Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 ho?c Windows XP
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it 50154
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit2


Ch ? cho gi?i php Kh?c ph?c s? c?
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 • Giai phap Khc phuc s c cho goi Microsoft Office 2007 se loai bo tt ca cac phin ban Office 2007. iu nay bao gm tt ca cac phin ban Office 2007 dung th.
 • Nu ban co h iu hanh Windows 64 bit, hay tai xung va lu giai phap Khc phuc s c vao man hinh ri bm up vao giai phap chay trn may tinh cua ban. Nu ban c chay giai phap trc tip t bai vit, ban se gp s c chay giai phap ung cach.
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t ng cung se hoat ng i vi cac phin ban ngn ng khac cua Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh co s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash, CD hoc DVD ri chay trn may tinh co s c.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng phap 3: Lo?i b? b? Microsoft Office 2007 theo cch th? cng

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Ch ? B?n c?n ph?i ng nh?p b?ng ti kho?n qu?n tr? vin ? th?c hi?n phng php ny. Nu may tinh cua ban la mt phn cua mang, ban co th phai yu cu quan tri vin h thng giup . N?u khng ch?c ch?n r?ng m?nh c ng nh?p b?ng ti kho?n qu?n tr? vin khng, b?n c th? xem Cch xc ?nh lo?i ti kho?n ng?i dng c?a b?n trong Windows ? ?c tr? gip.

Tr?c tin, trong khi th?c hi?n phng php ny b?n c?n ph?i xem cc t?p v th m?c ?n. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. M Windows Explorer.
 2. Trn menu Cng cu, b?m vo Tuy chon Th muc. Trong Windows 7 hoc Vista, nhn phim ALT hin thi thanh menu.
 3. Bm tabXem.
 4. Trong ngn Cai t nng cao, trong muc Tp va th muc n, bm Hin thi tp va th muc n.
 5. Bo chon n phn m rng cua cac loai tp a bit.
 6. B?m OK, sau o ong cac ca s.

Video: Cch lo?i b? th? cng B? Microsoft Office (Video b?ng ti?ng Anh)

y l video h?ng d?n b?n cch d? ci ?t ho?c lo?i b? th? cng Office 2010 trong Windows 7. B?n c th? tham kh?o video ny ? th?c hi?n theo cc b?c th? cng ? lo?i b? b? Office 2007 c?a m?nh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets video1
uuid=39116c7b-8dc2-4dba-9602-d5409e6c1f00 VideoUrl=http://aka.ms/x353f3
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets video2

Bc 1: Loai bo m?i goi Windows Installer con lai cua h thng Microsoft Office 2007
 1. M? th m?c %windir%\Installer.? lm vi?c ny, b?mB?t ?u, b?mCh?y, nh?p%windir%\Installer, sau b?mOK.
 2. Trn menu Xem, bm Chon Chi tit.
 3. Bm chon hp kim Chu , go 340 vao hp rng cua ct a chon (tinh theo pixel), sau o bm OK.
  Chu y Co th mt vai phut chu xut hin bn canh mi tp .MSI.
 4. Trn menu Xem, tro chut vao Sp xp theo trong Windows 7 hoc Vista hoc tro chut vao Sp xp biu tng theo trong Windows XP, sau o bm Chu .
 5. Nu hp thoai Kim soat Tai khoan Ngi dung xut hin, bm Cho phep tip tuc.
 6. T?m t?ng t?p .MSI trong ch? ? l "Microsoft Office <tn s?n ph?m> 2007", b?m chu?t ph?i vo t?p .MSI, sau b?m D? ci ?t.
  Ch ?Tr?nh gi? ch? <tn s?n ph?m>bi?u th? tn c?a s?n ph?m Microsoft Office 2007.
Bc 2: D?ng d?ch v? Cng c? Ngu?n Office
 1. M? ca s D?ch vu. ? lm vi?c ny, b?mB?t ?u, b?mCh?y, nh?p services.msc, sau b?mOK.
 2. Trong ca s Dich vu, xac inh xem dich vu Cng cu Ngun Office co chay hay khng ("Bt u" se xut hin trong ct Trang thai). N?u d?ch v? ang ch?y, b?m chu?t ph?i vo Cng c? Ngu?n Office, sau b?m vo D?ng.
 3. ong ca s Dich vu.
Bc 3: Loai bo bt ky th muc cai t Microsoft Office 2007 con lai nao.
 1. M? th m?c %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared. ? lm vi?c ny, b?mB?t ?u, b?mCh?y, nh?p%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared, sau b?mOK.
  Chu yTrn may tinh chay phin ban 64 bit cua Windows 7 hoc Vista, nh?p%CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared, sau o bm OK.
 2. Hay xoa cac th muc sau y nu co:
  • Office12
  • Cng cu Ngun
 3. M? th m?c %ProgramFiles%\Microsoft Office. ? lm vi?c ny, b?mB?t ?u, b?mCh?y,nh?p%ProgramFiles%\Microsoft Office, sau b?mOK.
  Chu yTrn may tinh chay phin ban 64 bit cua Windows 7 hoc Vista, nh?p%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office, sau o bm OK.
 4. Xoa th muc Office12.
 5. Trn th muc gc cua mi cng, t?m, sau o m th muc MSOCache. N?u khng th? th?y th m?c ny, b?n c?n ph?ixem t?p v th m?c ?n.
 6. M th muc T?t ca Ngi dungtrong th m?cMSOCache, sau o xa moi th muc cha vn ban 0FF1CE}- trong tn th muc.
  Chu y Vn ban nay cha s 0 va 1 cho ch cai "O" va "I".
  V d?:{90140000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}-C.
Bc 4: Loai bo m?i tp cai t Microsoft Office 2007 con lai
 1. M? th m?c %AppData%\Microsoft\Templates. ? lm vi?c ny, b?mB?t ?u, b?mCh?y,nh?p%appdata%\microsoft\templates, sau b?mOK.
 2. Xoa tp sau:
  • Normal.dotm
  • Normalemail.dotm
 3. M? th m?c %AppData%\Microsoft\Document Building Blocks. ? lm vi?c ny, b?mB?t ?u, b?mCh?y,nh?p%appdata%\microsoft\document building blocks, sau b?mOK.
 4. M th muc con tim thy trong th muc Khi Xy dng Tai liu.
  Chu y Tiu th muc con se la mt s gm bn ch s biu thi ngn ng cua goi Microsoft Office.
 5. Xoa tp building blocks.dotx.
 6. ong tt ca cac chng trinh trc khi ban lam theo cac bc con lai.
 7. M? th m?c %Temp%.? lm vi?c ny, b?mB?t ?u, b?m Ch?y,nh?p%temp%, sau b?mOK.
 8. Trn menu Chinh sa, bm Chon Tt ca.
 9. Trn menu Tp, bm Xoa.
 10. M? th m?c %AllUsersprofile%\Application Data\Microsoft\Office\Data. ? lm vi?c ny, b?mB?t ?u, b?m Ch?y,nh?p%AllUsersprofile%\Application Data\Microsoft\Office\Data, sau b?mOK.
 11. Xoa tp opa12.dat (va CHI tp nay).
Bc 5: Loai bo kha con s? ng ky cua h thng Microsoft Office 2007
Quan trong Th?c hi?n theo cc b?c trong ph?n ny m?t cch c?n th?n. C th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng ky khng ng cch. Tr?c khi b?n s?a ?i, sao lu s? ng k? ? khi ph?c trong tr?ng h?p x?y ra s? c?.

Tim ri xoa cac khoa con ng ky Office 2007 nu co. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. M Registry Editor. thc hin vic nay, bm Bt u, bm Ch?y, nhp regedit, sau o bm OK.
 2. T?m r?i b?m vo kha con s? ng ky sau:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 3. Trn menu Tp, bm Xut, go DeletedKey01, sau o bm Lu.
 4. Trn menu Chinh sa, bm Xoa, sau o bm Co xac nhn.
 5. Lp lai cac bc nay (t 2 n 4) cho m?i kha con s? ng ky trong danh sach sau. Thay i tn cua khoa a xut theo tn cho mi khoa con.
  Vi du: nh?p DeletedKey02 cho kha th hai, nh?p DeletedKey03 cho kha th ba, v.v.

Cc kha s? ng k? s? xa trong cc phin b?n32 bit c?a Microsoft Windows
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Upgrade Codes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office12*
Cc kha s? ng k? s? xa trong cc phin b?n64 bit c?a Microsoft Windows
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Asemblies\*Office12*
Ch ?K? t? d?u hoa th? (*) trong kha s? ng k? bi?u th? m?t ho?c nhi?u k? t? trong tn kha con.

Ti?p t?c xa thu cng cac kha s? ng ky lin quan:
 1. M? Registry Editor, t?m kha con s? ng ky sau:

  i vi 32 bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  i vi 64 bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

 2. Trn menu Tp, bm Xut, go UninstallKey01, sau o bm Lu.
 3. Trong khoa con D cai t ma ban a inh vi bc 1, bm vao mi khoa con, sau o xac inh xem khoa con co c gan gia tri sau khng:
  • Tn: UninstallString
  • D liu: file_namepath\Office Setup Controller\Setup.exe path

   Lu ?Tr?nh gi? ch?file_name bi?u th?tn c?a chng tr?nh ci ?t vtr?nh gi? ch? pathbi?u th? ?ng d?nt?p.
 4. Nu khoa con cha tn va d liu c m ta trong bc 3, bm Xoa trn menu Chinh sa. Nu khng, hay chuyn sang bc 5.
 5. Lp lai cac bc 3 va 4 cho n khi ban inh vi, sau o xoa moi khoa con phu hp vi tn va d liu c m ta trong bc 3.
 6. ong Registry Editor.
Bc 6: Khi ng lai may tinh.
Khi ng lai may tinh. Nu vic loai bo thanh cng, ban a hoan tt va by gi co th cai t lai Microsoft Office nu ban mun.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thu?c tnh

ID c?a bi: 928218 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Ging 2015 - Xem xt l?i: 10.0
p d?ng
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
T? kha:
kbexpertiseinter kberrmsg kbregistry kbsetup kbinstallation kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme kbcip KB928218

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com