BitLocker labo?anas r?ka lieto?ana, lai pal?dz?tu atkopt datus no ?ifr?ta s?juma sist?m? Windows Vista

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 928201 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir aprakst?ta BitLocker labo?anas r?ka lieto?ana. ?o r?ku var lietot, lai piek??tu ?ifr?tiem datiem gad?jum?, ja datora cietais disks ir pamat?gi boj?ts. Izmantojot ?o r?ku, var atjaunot diska kritisk?s da?as un izgl?bt atkopjamos datus. Lai datus at?ifr?tu, ir vajadz?ga atkop?anas parole vai atkop?anas atsl?ga.

Izmantojiet ?o komandrindas r?ku, ja tiek iev?roti ??di nosac?jumi:
 • S?jums ir ?ifr?ts, izmantojot l?dzekli BitLocker diska ?ifr??ana.
 • Sist?ma Windows Vista netiek start?ta vai ar? j?s nevarat start?t BitLocker atkop?anas konsoli.
 • Jums nav to datu kopijas, kas atrodas ?ifr?taj? s?jum?.
BitLocker labo?anas r?ka pakotn? ir ietverti ??di faili:
 • Software License Terms.rtf
 • Executables\repair-bde.exe
 • Executables\bderepair.dll
 • Executables\en-us\repair-bde.exe.mui

BitLocker labo?anas r?ka ieg??ana.

Ja jums ir korpor?cijas Microsoft Premier atbalsta konts, apmekl?jiet ?o Microsoft Premier tie?saistes Web vietu un ieg?stiet r?ku:
https://premier.microsoft.com/troubleshoot.aspx?taid=tools.
?o r?ku varat ar? ieg?t, sazinoties ar Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?jiem. Zvaniet pa t?lruni (800) 936-5700 un konsult?jieties ar tehnisko mar?rut?t?ju speci?listu, kur? var jums nos?t?t ?o r?ku. Lai skat?tu pilnu Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju t?lru?u numuru sarakstu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;[LN];CNTACTMS.

PAPILDINDORM?CIJA

P?rskats.

Var rasties probl?ma, kas izraisa boj?jumus taj? ciet? diska apgabal?, kur? BitLocker glab? kritisko inform?ciju. ??da veida probl?mu var izrais?t ciet? diska k??me vai sist?mas Windows Vista p?k??a aizv?r?ana.

Sist?mu Windows Vista vairs nevar start?t.

Ja datora disks ir boj?ts, iesp?jams, ka sist?mu Windows Vista vairs nevar start?t. ??d? gad?jum?, iesp?jams, ka jums tiks pied?v?ts veikt datora labo?anu. Da?i datori ir konfigur?ti t?d?j?di, lai ??d? gad?jum? autom?tiski tiktu ievad?ta atkop?anas vide. Tom?r, ja dators nav konfigur?ts t?d?j?di, lai autom?tiski tiktu ievad?ta atkop?anas vide, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Windows start??ana neizdev?s. Iesp?jams, ka c?lonis ir p?d?j?s aparat?ras vai programmat?ras izmai?as. Lai nov?rstu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:

1.Ievietojiet dator? Windows instal?cijas disku un restart?jiet datoru.
2.Izv?lieties valodas iestat?jumus un p?c tam noklik??iniet uz ?T?l?k?.
3.Noklik??iniet uz ?Labot datoru?.

Ja jums nav ?? diska, sazinieties ar sist?mas administratoru vai datora ra?ot?ju, lai sa?emtu pal?dz?bu.

Fails: \Windows\system32\winload.exe.

Statuss: 0xc00000001.

Inform?cija: Atlas?to ierakstu nevar iel?d?t, jo tr?kst lietojumprogrammas vai t? ir boj?ta.

Sist?ma Windows Vista vairs nevar nolas?t disku.

Iesp?jams, ka ir boj?ts disks, kas netiek izmantots, lai start?tu sist?mu Windows Vista. ??d? gad?jum? boj?to disku nevar atblo??t, pat izmantojot pareizo atkop?anas paroli vai atkop?anas atsl?gu. T?p?c, lai piek??tu diska ?ifr?tajam saturam, nevar izmantot citu datoru vai citu sist?mas Windows Vista kopiju. ??d? gad?jum?, iesp?jams, ka boj?tais disks BitLocker diska ?ifr??anas vad?bas panel? netiek r?d?ts.

Piez?me. S?juma boj?jums var b?t nesaist?ts ar BitLocker. T?p?c, lai diagnostic?tu un nov?rstu probl?mu, kas saist?ta ar s?jumu, pirms BitLocker labo?anas r?ka lieto?anas ir ieteicams izm??in?t citus r?kus. Windows Vista DVD disk? kop? ar datora labo?anas opciju ir iek?auta Windows atkop?anas vide (Windows Recovery Environment ? WinRE). Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? nov?rst sist?mas Windows Vista start??anas probl?mas, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-US/Help/f768809f-ed90-415f-a83f-89b42108b3551033.mspx.

BitLocker labo?anas r?ka lieto?ana.

Lai lietotu BitLocker labo?anas r?ku, r?kojieties ??di.

1. darb?ba: Apkopojiet vajadz?gos materi?lus.

Lai no ietekm?t? s?juma atkoptu ?ifr?tos datus, ieg?stiet ??dus vienumus:
 • Disku, kur? boj?tais s?jums atrodas. Tas ir disks, kur? atrodas ?ifr?tais s?jums, ko v?laties labot.
 • ?ifr?t? s?juma atkop?anas paroli vai atkop?anas atsl?gu. T? ir atkop?anas inform?cija, ko esat saglab?jis, iesp?jojot BitLocker.
 • ?r?jo cieto disku. Izmantojiet ?o disku atkopto datu saglab??anai. ?? diska lielumam ir j?b?t vismaz vien?dam ar t? diska lielumu, no kura v?laties atkopt datus.

  Uzman?bu! Veicot atkop?anas darb?bu, ?r?j? disk? visi dati tiek dz?sti.
 • USB zibatmi?as disku. Izmantojiet ?o atmi?as ier?ci BitLocker labo?anas r?ka failu glab??anai. ?aj? disk? var ar? saglab?t atkop?anas inform?ciju.
 • Windows Vista DVD disku. ?is disks dod iesp?ju start?t komandu uzvedni.

2. darb?ba. Izlasiet BitLocker labo?anas r?ka licences nosac?jumus.

P?rbaudiet dokumentu Software License Terms.rtf un izlasiet BitLocker labo?anas r?ka licences nosac?jumus.

3. darb?ba. Kop?jiet BitLocker labo?anas r?ka failus uz no?emamu ier?ci.

 1. No .zip arh?va faila izv?rsiet BitLocker labo?anas r?ka failus.
 2. Atveriet izpild?mo failu mapi un p?c tam visus failus no ??s mapes kop?jiet USB zibatmi?as disk?. Tiek kop?ti ?ie tr?s faili:
  • disks:\repair-bde.exe,
  • disks:\bderepair.dll un
  • disks:\en-US\repair-bde.exe.mui.

4. darb?ba. Atveriet komandu uzvednes logu.

 1. Lai start?tu datoru, izmantojiet Windows Vista DVD disku.
 2. Atlasiet atbilsto?os valodas iestat?jumus un noklik??iniet uz T?l?k.
 3. Lapas Instal?t sist?mu Windows apak?da?? noklik??iniet uz Labot datoru.
 4. Izpildiet darb?bas, kam?r tiek pied?v?ta opcija, no kuras noklik??iniet uz Izv?l?ties atkop?anas r?ku un p?c tam uz Komandu uzvedne.

5. darb?ba. Tiek noteikts, k?di diski ir kl?teso?i.

 1. P?rbaudiet, vai visi attiec?gie diski ir savienoti ar datoru. To skait? ir j?p?rbauda ?r?j? diska, uz kuru v?laties kop?t atkoptos datus, un USB zibatmi?as diska, kur atrodas BitLocker labo?anas r?ka faili, savienojums ar datoru.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet diskpart un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 3. Diskpart uzvedn? ierakstiet list volume (uzskait?t s?jumus) un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
Izmantojiet ?ener?tos rezult?tus, lai identific?tu disku burtus, kas pie??irti ??diem vienumiem:
 • Boj?tajam s?jumam.
 • ?r?jam cietajam diskam.
 • USB zibatmi?as diskam.
Piez?mes
 • ?ifr?ta s?juma faila sist?mas apz?m?jums ir RAW. Izmantojiet ?o apz?m?jumu, lai identific?tu boj?to s?jumu.
 • Lai identific?tu ?r?jo cieto disku un USB zibatmi?as disku, lietojiet diska lielumu kop? ar apz?m?jumu No?emams.
N?kam? piem?ra izvad? ir ilustr?ta inform?cija, kas var tikt ?ener?ta, izpildot diskpart komandu list volume:
DISKPART> uzskait?t s?jumus S?jums ### Burts Apz?m?jums Failu sist?ma   Tips    Lielums   Statuss   Inform?cija ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- ----- S?jums 0   E  LR1CFRE_EN_ UDF  DVD-ROM   2584 MB Lab? st?vokl? S?jums 1   F  Zibatmi?a-1   FAT  No?emams  243 MB Lab? st?vokl? S?jums 2   C  SIST?MAS    NTFS  Nodal?jums  1500 MB Lab? st?vokl? S?jums 3   D        RAW  Nodal?jums   73 GB Lab? st?vokl? S?jums 4   G  TUK?S S?JUMS  NTFS  No?emams  149 GB Lab? st?vokl?
?aj? piem?r? izvad? ir nor?d?ta ??da inform?cija:
 • D disks ir boj?tais s?jums.
 • G disks ir ?r?jais cietais disks.
 • F disks ir USB zibatmi?as disks.
Piez?me. Lai izietu no diskpart uzvednes, ierakstiet exit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

6. darb?ba: Atrodiet BitLocker labo?anas r?ka failus.

Komandu uzvedn? mainiet direktoriju uz disku, kur? atrodas BitLocker labo?anas r?ka faili. Piem?ram, mainiet direktoriju uz F disku.

7. darb?ba: Izmantojiet BitLocker labo?anas r?ku datu at?ifr??anai.

Lai ?ifr?tos datus at?ifr?tu, ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
repair-bde InputVolume OutputVolume -RecoveryPassword NumericalPassword
. ?aj? komand? aizst?jiet vietturus ar ??diem disku burtiem un paroli:
 • InputVolume aizst?jiet ar boj?t? s?juma diska burtu.
 • OutputVolume aizst?jiet ar ?r?j? ciet? diska burtu.
 • NumericalPassword aizst?jiet ar ?ifr?t? s?juma atkop?anas paroli.

  Piez?me. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? lietot USB zibatmi?as disk? saglab?to paroli, skatiet sada?u ?Atsauces?.
Piem?ram, ierakstiet ??du komandu un nospiediet tausti?u ENTER:
repair-bde D: G: -RecoveryPassword 111111-111111-111111-111111-111111-111111-111111-111111.

8. darb?ba: P?rbaudiet at?ifr?tos datus un p?c tam tos apskatiet.

Kad datu at?ifr??ana ir pabeigta, sekojiet nor?d?jumiem, lai izpild?tu komandu chkdsk. P?c tam, kad r?ks chkdsk ir p?rbaud?jis, vai cietaj? disk? nav k??du, ?r?jo cieto disku var pievienot citam datoram, lai skat?tu datus.

BitLocker labo?anas r?ka atkop?anas opcijas.

Da?reiz izpildot sada?? ?BitLocker labo?anas r?ka lieto?ana? aprakst?t?s darb?bas, no boj?t? s?juma datus atkopt nevar. Da?reiz dati var b?t neatkopjami neatkar?gi no lietotaj?m atkop?anas metod?m. T?p?c visus datus, kas atrodas cietaj? disk?, ir ieteicams regul?ri dubl?t.

BitLocker labo?anas r?ka lieto?ana bez Windows Vista DVD diska.

Varat izmantot Windows Vista DVD disku, lai nodro?in?tu komandu uzvedni BitLocker labo?anas r?ka palai?anai. Komandu uzvedni var start?t ar? cit?di. Tom?r komandu uzvednei, ko lietojat, ir j?darbojas dator? ar sist?mu Windows Vista. No sist?mas Microsoft Windows XP vai no citiem datoriem, kuros nedarbojas sist?ma Windows Vista, start?tas komandu uzvednes netiek atbalst?tas. Ja ir pieejams cits dators, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, boj?to disku var iz?emt no s?kotn?j? datora un pievienot ?im datoram, lai veiktu labojumus.

BitLocker labo?anas r?ka lieto?ana bez ?r?j? ciet? diska.

?r?jo cieto disku ir ieteicams lietot k? galam?r?i datiem, kas ir atkopti no boj?t? ?ifr?t? s?juma. Sada?? ?BitLocker labo?anas r?ka lieto?ana? aprakst?t?s darb?bas uzlabo datu atkop?anas iesp?ju. To var izskaidrot t?d?j?di, ka, izpildot sada?? ?BitLocker labo?anas r?ka lieto?ana? aprakst?t?s darb?bas, boj?tais ?ifr?tais s?jums netiek modific?ts.

BitLocker labo?anas r?ku var ar? lietot bez ?r?j? ciet? diska. ??di veikta labo?ana var pal?dz?t nov?rst probl?mas, ja ir boj?tas tikai t?s diska vietas, kas tiek izmantotas, lai start?tu sist?mu Windows. Tom?r, ja s?jums ir pla?i boj?ts, izmantojot ?o labo?anas veidu past?v palielin?ts datu zuduma risks. Lai labo?anu veiktu ??di, p?c komandas repair-bde izpildes izmantojiet opciju -NoOutputVolume. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izmantot ?o opciju, skatiet sada?u ?Atsauces?.

BitLocker labo?anas r?ka lieto?ana kop? ar atsl?gas pakotni.

Ja izmantojat atsl?gas pakotni, da?reiz tas dod papildu iesp?ju atkopt datus no boj?t? s?juma. ??d? gad?jum?, izpildot komandu repair-bde, lai veiktu standarta labo?anas darb?bu, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
K??DA: Ievades s?jum? ir boj?ta kritiska inform?cija, kas saist?ta ar at?ifr??anas atsl?gu.
Lai nor?d?tu atsl?gas pakotni, l?dzu, m??iniet opciju -KeyPackage. Iesp?jams, ka ?o s?jumu nevar atkopt.
Atsl?gas pakotnes lomu lab?k var saprast, nov?rojot BitLocker labo?anas r?ka darb?bu bez opcijas -KeyPackage.

BitLocker pal?dz aizsarg?t datoru pret p?k??iem boj?jumiem, s?jum? izveidojot daudzas kritisk?s inform?cijas kopijas. Lai at?ifr?tu datus, BitLocker labo?anas r?ks sken? s?jumu, lai atrastu ??s kritisk?s inform?cijas der?gu kopiju. Ja ir zudu?as visas kritisk?s inform?cijas kopijas, BitLocker labo?anas r?ks atkop?anas darb?bu var turpin?t tikai, izmantojot ??s kritisk?s inform?cijas kopiju, kas ir bijusi eksport?ta k? atsl?gas pakotne.

Ja BitLocker atkop?anas inform?ciju jau esat saglab?jis dom?na pakalpojum? Active Directory, atsl?gas pakotne ir saglab?ta taj? pa?? viet? dom?na pakalpojum? Active Directory. Funkcion?jo?? ?ifr?t? disk? izpildot skriptu, atsl?gas pakotni var saglab?t ar? jebkur? lietot?js, kuram ir lok?l? administratora ties?bas.

Lai lietotu opciju -KeyPackage, jums ir j?p?rbauda, vai atsl?gas pakotne ir pieejama. P?c tam ?? atsl?gas pakotne ir j?nodro?ina k? BitLocker labo?anas r?ka fails.

BitLocker labo?anas r?ka lieto?ana da??ji ?ifr?t? s?jum?.

BitLocker labo?anas r?ku var lietot da??ji ?ifr?t? s?jum?. ??da situ?cija var izveidoties, kad BitLocker ?ifr??anas darb?ba nav pabeigta veiksm?gi. Lai to dar?tu, izpildiet t?s pa?as proced?ras, kas aprakst?tas sada?? ?BitLocker labo?anas r?ka lieto?ana?.

Piez?me. Nor?dot opciju -KeyPackage, lai atkoptu datus no da??ji ?ifr?ta s?juma, BitLocker labo?anas r?ks visus ?? s?juma datus uzskata par ?ifr?tiem datiem, kas j?atkopj. T?p?c BitLocker labo?anas r?ks m??ina at?ifr?t visus ?? s?juma datus. Ja opciju -KeyPackage nenor?d?t, BitLocker labo?anas r?ks at??ir s?juma ?ifr?tos datus no datiem, kas nav ?ifr?ti.

BitLocker labo?anas r?ka probl?mu nov?r?anas pal?dz?ba.

1. k??das zi?ojums.

Sist?ma nevar izpild?t nor?d?to programmu.
?is k??das zi?ojums tiek par?d?ts, ja BitLocker labo?anas r?ku izpild?t vid?, kas netiek atbalst?ta. Piem?ram, ?is k??das zi?ojums tiek par?d?ts, ja BitLocker labo?anas r?ka 32 bitu versiju izpild?t 64 bitu vid?. BitLocker labo?anas r?ks ir j?izpilda atbalst?t? sist?mas Windows Vista vid?.

2. k??das zi?ojums

Neizdev?s atv?rt Diska_burts (0x80310000).
?is k??das zi?ojums tiek par?d?ts, ja BitLocker labo?anas r?ks s?jum? nevar veikt darb?bas. Da?os gad?jumos s?jumam var pal?dz?t piek??t opcija -Force. P?rliecinieties ar?, vai r?ku izpild?t atbalst?t? sist?mas Windows Vista vid?.

3. k??das zi?ojums

Fails vai direktorijs ir boj?ts un nav las?ms.
??du k??das zi?ojumu var par?d?t, ja s?juma inform?cija, kas katalo?iz? failus un mapes, ir boj?ta vai t?s tr?kst. Piem?ram, kataloga inform?cija tiek izn?cin?ta, format?jot s?jumu. Tom?r kataloga boj?juma gad?jum? atkopjamo failu saturs var b?t saglab?ts. BitLocker labo?anas r?ku var lietot, lai at?ifr?tu visu s?jum? paliku?o failu saturu. Tom?r, ?emot v?r?, ka attiec?g? s?juma kataloga inform?cija nav pieejama, no izvades s?juma ir sare???ti piek??t atsevi??iem failiem un map?m. Lai noteiktu, vai tagad at?ifr?to s?jumu var piln?b? atkopt, p?rbaudiet papildu resursus.

UZZI?AS

Inform?cija par BitLocker labo?anas r?ka lietojumu.

?? inform?cija par lietojumu tiek ?ener?ta, izpildot komandu repair-bde -?:
Lietojums:

repair-bde[.exe] InputVolume
         { OutputVolumeOrImage | {-NoOutputVolume|-nov} }
         { {-RecoveryPassword|-rp} NumericalPassword |
          {-RecoveryKey|-rk} PathToExternalKeyFile }
         [{-KeyPackage|-kp} PathToKeyPackage]
         [{-LogFile|-lf} PathToLogFile]
         [{-?|/?}]

Apraksts:
 M??ina labot vai at?ifr?t boj?to BitLocker ?ifr?to s?jumu, izmantojot
 sniegto atkop?anas inform?ciju.

 BR?DIN?JUMS! Lai izvair?tos no papildu datu zudumiem, ir j?b?t pieejamam rezerves
 cietajam diskam. Izmantojiet ?o rezerves disku at?ifr?to datu izvades glab??anai vai boj?t? s?juma
 satura dubl??anai.


Parametri:
 InputVolume
        BitLocker ?ifr?tais s?jums, kas j?labo. Piem?rs. ?C:?.

 OutputVolumeOrImage
        Nav oblig?ti. S?jums, kur glab?t at?ifr?to saturu vai faila
        atra?an?s vieta faila vai satura att?la izveido?anai.
        Piem?ri. ?D:?, ?D:\imagefile.img?.

        BR?DIN?JUMS! Visa inform?cija ?aj? izvades s?jum? tiks
        p?rrakst?ta.

 -nov vai -NoOutputVolume
        M??in?jums labot BitLocker ?ifr?to s?jumu, modific?jot
        s?kn??anas sektoru, lai nor?d?tu der?gu BitLocker metadatu kopiju.

        BR?DIN?JUMS! Lai izvair?tos no papildu datu zudumiem, izmantojiet sektoru dubl??anas
        util?tu, lai pirms ??s opcijas lieto?anas izveidotu ievades s?juma dubl?jumu.
        Ja jums ??da util?ta nav pieejama, nor?diet izvades
        s?jumu vai att?lu.

 -rk vai -RecoveryKey
        Nodro?ina ?r?jo atsl?gu s?juma atblo???anai.
        Piem?rs. ?F:\RecoveryKey.bek?.

 -rp vai -RecoveryPassword
        Nodro?ina skaitlisko paroli s?juma atblo???anai.
        Piem?rs. "111111-222222-333333-...".

 -kp vai -KeyPackage
        Nav oblig?ti. Nodro?ina atsl?gas pakotni s?juma atblo???anai.
        Piem?rs. ?F:\ExportedKeyPackage?.

      Ja ?? opcija ir tuk?a, r?ks atsl?gas pakotni mekl?s
      autom?tiski. ?? opcija ir vajadz?ga tikai gad?jum?, ja to pieprasa r?ks.

 -lf vai -LogFile
        Nav oblig?ti. Nor?da ce?u uz failu, kur? tiek glab?ta inform?cija par
        progresu. Piem?rs. ?F:\log.txt?.

 -f  vai -Force
        Nav oblig?ti. Liek nomont?t s?jumu, pat ja 
        to nevar blo??t. ?? opcija ir vajadz?ga tikai gad?jum?, ja to pieprasa
        r?ks.

 -?  vai /? 
        Par?da ekr?nu.

Piem?ri.
 repair-bde C: -NoOutputVolume -rk F:\RecoveryKey.bek
 repair-bde C: D: -rp 111111-222222-[...] -lf F:\log.txt
 repair-bde C: D: -kp F:\KeyPackage -rp 111111-222222-[...]
 repair-bde C: D:\imagefile.img -kp F:\KeyPackage -rk F:\RecoveryKey.bek

Rekviz?ti

Raksta ID: 928201 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2007. gada 20. decembris - P?rskat??ana: 3.2
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbinfo KB928201

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com