Kad pik??er??anas filtrs programm? Internet Explorer 7 nov?rt? Web lapu saturu, dators var rea??t ?oti l?ni

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 928089 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Ja k?das Web lapas apmekl??anai izmantojat Windows Internet Explorer 7 un pik??er??anas filtrs nov?rt? Web lapu saturu, dators var rea??t ?oti l?ni.

Piez?me. Pik??er??anas filtrs ir jauns programmas Internet Explorer 7 l?dzeklis.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja ir sp?k? viens vai vair?ki no ?iem nosac?jumiem:
  • Web lap? ir daudz kadru.
  • ?s? laika period? p?rl?kojat daudzus kadrus.
P?rl?kojot k?du kadru, programma Internet Explorer 7 nov?rt? visu Web lapu. T?p?c centr?l? procesora lietojums var b?t ?oti liels.

RISIN?JUMS

Inform?cija par dro??bas atjaunin?jumu

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet visjaun?ko programmai Internet Explorer 7 paredz?to kumulat?vo dro??bas atjaunin?jumu. Lai instal?tu visjaun?kos atjaunin?jumus, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://update.microsoft.com/
Lai sa?emtu papildu tehnisko inform?ciju par visjaun?ko programmai Internet Explorer 7 paredz?to kumulat?vo dro??bas atjaunin?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
Piez?me. ?is labojums pirmoreiz tika iek?auts dro??bas atjaunin?jum? 928090 (MS07-016). Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
928090 MS07-016: kumulat?vais Internet Explorer dro??bas atjaunin?jums (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai nov?rstu ?o probl?mu, lejupiel?d?jiet un instal?jiet ?o atjaunin?jumu.

Inform?cija par atjaunin?jumu 928089

Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejami ??di lejupiel?d?jami faili:

Windows Vista 32 bitu versiju atjaunin?jums

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t 928089 pakotni t?l?t.

Windows Vista 64 bitu versiju atjaunin?jums

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t 928089 pakotni t?l?t.

Windows XP 32 bitu versiju ar 2. servisa pakotni atjaunin?jums

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t 928089 pakotni t?l?t.

Windows XP Professional 64 bitu versiju atjaunin?jums

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t 928089 pakotni t?l?t.

Windows Server 2003 32 bitu versiju ar 1. servisa pakotni atjaunin?jums

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t 928089 pakotni t?l?t.

Windows Server 2003 64 bitu versiju, kuru pamat? ir x64, ar 1. servisa pakotni atjaunin?jums

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t 928089 pakotni t?l?t.

Windows Server 2003 64 bitu versiju, kuru pamat? ir Itanium, ar 1. servisa pakotni atjaunin?jums

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t 928089 pakotni t?l?t.

Izlaides datums: 2006. gada 12. decembris

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ??da raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas. Turkl?t ?im failam ir ciparparaksts. Ciparparaksts pal?dz nepie?aut neman?tu faila p?rveido?anu.

Priek?nosac?jumi

Lai instal?tu ?o atjaunin?jumu, j?b?t instal?tai Windows XP 2. servisa pakotnei vai Windows Server 2003 1. servisa pakotnei.

Restart??anas pras?ba

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas, iesp?jams, b?s j?restart? dators.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j nek?dus citus atjaunin?jumus.

Piez?me. Internet Explorer atjaunin?jumi ir kumulat?vi. T?p?c turpm?k Windows Internet Explorer 7 dro??bas atjaunin?jumos ar? tiks iek?autas ?aj? atjaunin?jum? ieviest?s izmai?as.

PROFILAKSE

Lai izvair?tos no ??s probl?mas, r?kojieties ??di:
  1. Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer 7.
  2. Izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas).
  3. Noklik??iniet uz cilnes Advanced (Papildu) un p?c tam sarakst? Settings (Iestat?jumi) noklik??iniet uz Disable Phishing Filter (Atsp?jot pik??er??anas filtru).
  4. Noklik??iniet uz Apply (Lietot) un p?c tam uz OK (Labi).
  5. Restart?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer 7.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? Attiecas uz.

Rekviz?ti

Raksta ID: 928089 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 11. maijs - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
  • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Atsl?gv?rdi: 
kbvistasp1fix kbexpertiseinter kbtshoot atdownload KB928089

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com