Bie?i uzdotie jaut?jumi par Office aktiviz?cijas vedni un par samazin?tas funkcionalit?tes re??mu Office 2007. gada un Office 2010. gada sist?mas programm?s

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 927921 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

?aj? rakst? ietverti da?i bie??k uzdotie jaut?jumi par Microsoft Office aktiviz?cijas vedni.

Aktiviz?cijas vednis ir iek?auts Microsoft Office 2007. gada sist?mas un sist?mas Office 2010 komplektos. Lai piln?b? izmantotu Office 2007. gada sist?mas komplekta vai programmas tirdzniec?bas versiju vai sist?mas Office 2010 komplektu vai programmu, t? ir j?aktiviz?. Ja p?c produkta instal??anas produkts netiek aktiviz?ts, Office 2007. gada sist?mas un sist?mas Office 2010 programmas var start?t tikai samazin?tas funkcionalit?tes re??m?. Samazin?tas funkcionalit?tes re??m? Office 2007. gada sist?mas un sist?mas Office 2010 programmas vair?k funkcion? k? skat?t?ji. Nevar saglab?t dokumentos veikt?s izmai?as un nevar izveidot jaunus dokumentus. Var b?t samazin?ta papildu funkcionalit?te. Ja produkts darbojas samazin?tas funkcionalit?tes re??m?, neviens no eso?ajiem Office 2007. gada sist?mas vai sist?mas Office 2010 failiem netiek boj?ts.

Papildindorm?cija

1. jaut?jums. Kas ir produkta aktiviz?cija?

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu atbildi

2. jaut?jums K?diem lietot?jiem j?aktiviz? sava Office 2007. gada komplekta vai programmas kopija?

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu atbildi

3. jaut?jums K? produkta aktiviz?cija darbojas?

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu atbildi

4. jaut?jums K? aktiviz?t produktu?

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu atbildi

5. jaut?jums Kas notiek produkta aktiviz?cijas laik??

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu atbildi

6. jaut?jums K? produkta aktiviz?cija nodro?ina klientu konfidencialit?ti?

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu atbildi

7. jaut?jums Vai produkta aktiviz?cija ir tas pats, kas produkta re?istr??ana?

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu atbildi

8. jaut?jums K? noteikt, vai produkts ir aktiviz?ts?

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu atbildi

9. jaut?jums Ja produkts nav aktiviz?ts, vai tas p?rtrauc darboties?

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu atbildi

10. jaut?jums Kas ir samazin?tas funkcionalit?tes re??ms?

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu atbildi

11. jaut?jums K? atjaunin?t inform?ciju, kas attiecas uz produkta aktiviz?ciju?

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu atbildi

12. jaut?jums K?p?c es sa?emu aicin?jumus aktiviz?t produktu?

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu atbildi

13. jaut?jums Vai ir vair?ki produktu licen?u veidi?

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu atbildi

14. jaut?jums Kas ir beztermi?a licence?

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu atbildi

15. jaut?jums Kas ir abon?ta licence?

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu atbildi

16. jaut?jums Kas ir produkta izm??in?juma programmas licence?

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu atbildi

17. jaut?jums Cik rei?u dr?kst izlaist aktiviz?ciju?

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu atbildi

18. jaut?jums Cik rei?u var veikt instal??anu, izmantojot vienu licences l?gumu? Vai produktu var instal?t gan portat?vaj?, gan galda dator?? Cik rei?u produktu var atk?rtoti instal?t, joproj?m saglab?jot iesp?ju to aktiviz?t?

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu atbildi

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju par produktu aktiviz?ciju un skat?tu vair?k atbil?u uz bie?i uzdotiem jaut?jumiem par Microsoft produktu aktiviz?ciju, apmekl?jiet ??das Microsoft vietnes: Lai sa?emtu papildinform?ciju par Office aktiviz?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:

928218 K? manu?li atinstal?t Office 2007. gada sist?mu, ja to nevar atinstal?t, izmantojot l?dzekli "Programmu pievieno?ana vai no?em?ana"
823570 K? ieg?t jaunu produkta atsl?gu Microsoft Office komplektam


Rekviz?ti

Raksta ID: 927921 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2012. gada 21. oktobris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbhowto KB927921

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com