Windows Vista ili Windows 7 se ne pokre?e nakon instalacije ure?aja ili a?uriranja upravlja?kog programa ure?aja

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 927525 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada instalirate ure?aj ili a?urirate upravlja?ki program ure?aja na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7, operativni sistem se mo?da ne?e pokrenuti.

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ukoliko je ispunjen neki od slede?ih uslova:
 • Novi ure?aj ili upravlja?ki program dovodi do neusagla?enosti sa drugim upravlja?kim programima koji su instalirani na ra?unaru.
 • Do?lo je do problema specifi?nog za hardver.
 • Instalirani upravlja?ki program je o?te?en.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite slede?e korake za re?avanje problema da biste utvrdili ta?an uzrok i zatim preduzeli odgovaraju?u radnju.

Pokretanje operativnog sistema Windows Vista ili Windows 7

 1. Ako ste instalirali novi ure?aj, uklonite ure?aj, a zatim poku?ajte da pokrenete ra?unar. Ako se operativni sistem ne pokrene, pre?ite na 2. korak. Ako se operativni sistem pokrene, pre?ite na odeljak ?Re?avanje uzroka problema sa pokretanjem? u ovom ?lanku.
 2. Pokrenite ra?unar, a zatim pritisnite taster F8. Na ekranu Napredne opcije pokretanja izaberite stavku Poslednja poznata ispravna konfiguracija, a zatim pritisnite taster ENTER. Ako se operativni sistem ne pokrene, pre?ite na 3. korak. Ako se operativni sistem pokrene, pre?ite na odeljak ?Re?avanje uzroka problema sa pokretanjem? u ovom ?lanku.
 3. Pokrenite ra?unar, a zatim pritisnite taster F8. Na ekranu Napredne opcije pokretanja izaberite stavku Bezbedni re?im, a zatim pritisnite taster ENTER. Ako se operativni sistempokrene u bezbednom re?imu, pre?ite na odeljak ?Re?avanje uzroka problema sa pokretanjem? u ovom ?lanku. Ako ne mo?ete da pokrenete operativni sistem u bezbednom re?imu, pre?ite na odeljak ?Kori??enje Windows okru?enja za oporavak sistema za popravku operativnog sistema Windows Vista ili Windows 7? u ovom ?lanku.

Kori??enje Windows okru?enja za oporavak sistema za popravku operativnog sistema Windows Vista ili Windows 7

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)


Da biste koristili Windows okru?enje za oporavak sistema, morate imati Windows Vista ili Windows 7 instalacioni disk. Da biste pokrenuli Windows okru?enje za oporavak sistema, sledite ove korake:
 1. Stavite instalacioni disk u disk jedinicu, a zatim pokrenite ra?unar.
 2. Kada budete upitani, pritisnite taster.
 3. Izaberite jezik, vreme i valutu, kao i metod kori??enja tastature ili unosa, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite stavku Popravka ra?unara.
 5. U dijalogu Opcije za oporavak sistema izaberite operativni sistem koji ?elite da popravite, a zatim kliknite na dugme Dalje.
Koristite alatke u Windows okru?enju za oporavak sistema da biste popravili operativni sistem Windows Vista ili Windows 7. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Ako ra?unar ne mo?e da se pokrene u bezbednom re?imu, u dijalogu Opcije za oporavak sistema izaberite stavku Popravka pri pokretanju da biste re?ili odre?ene probleme koji mogu spre?iti ispravno pokretanje operativnog sistema . Ako alatka Popravka pri pokretanju ne mo?e da otkrije ili popravi problem, pre?ite na 2. korak. Ako se Windows Vista ili Windows 7 pokrene, pre?ite na odeljak ?Re?avanje uzroka problema sa pokretanjem?.

  Za vi?e informacija o kori??enju popravke pri pokretanju kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  925810 Javlja se gre?ka zaustavljanja ili ra?unar prestaje da reaguje kada poku?ate da pokrenete operativni sistem Windows Vista ili Windows 7 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 2. U dijalogu Opcije za oporavak sistema izaberite stavku Oporavak sistema da biste vratili operativni sistem do ta?ke vra?anja koja je kreirana kada je instaliran program ili upravlja?ki program. Ako ne mo?ete da koristite alatku Oporavak sistema da biste pokrenuli ra?unar, pre?ite na 3. korak.
 3. U Windows okru?enju za oporavak sistema koristite opciju Komandna linija da biste onemogu?ili upravlja?ki program koji spre?ava pokretanje operativnog sistema. Da biste to uradili, sledite ove korake.
  1. U dijalogu Opcije za oporavak sistema izaberite stavku Komandna linija.
  2. Otkucajte slede?e komande. Pritisnite taster ENTER nakon unosa svake komande.
   cd \Windows\INF
   notepad setupapi.app.log
  3. Zapi?ite datum na po?etku svakog novog odeljka instalacije ure?aja ili upravlja?kog programa. Koristite ove datume da biste utvrdili koji je upravlja?ki program poslednji instaliran.
  4. Kada utvrdite koji je upravlja?ki program poslednji instaliran, utvrdite da li je on neophodan za pokretanje ra?unara. Da biste to uradili, pro?itajte informacije u odeljku datoteke Setupapi.app.log koji opisuje upravlja?ki program. Ako je upravlja?ki program povezan sa kontrolerom diska ili sa skupom ?ipova ili ako je upravlja?ki program obezbedio operativni sistem, potra?ite ime upravlja?kog programa i simptom problema na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
   http://www.microsoft.com
   Pre nego ?to nastavite, utvrdite da li upravlja?ki program mo?e da se onemogu?i. Ako poslednji instalirani upravlja?ki program nije neophodan za pokretanje ra?unara, pre?ite na korak e.
  5. Na komandnoj liniji otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
  6. Izaberite stavku HKEY_LOCAL_MACHINE, a zatim u meniju Datoteka izaberite stavku U?itaj sa?e.
  7. Prona?ite i izaberite datoteku C:\Windows\System32\Config\System, a zatim kliknite na dugme Otvori.
  8. U dijalogu U?itavanje sa?a otkucajte Van mre?e, a zatim kliknite na dugme U redu.
  9. Pro?irite stavku Sistem, a zatim izaberite stavku Izaberi.
  10. U desnom oknu prona?ite stavku Trenutno, a zatim zapi?ite vrednost u koloni Podaci.
  11. Pro?irite stavku ControlSet00x, a zatim pro?irite stavku Usluge. x predstavlja vrednost iz kolone Podaci koju ste zapisali u koraku j.
  12. Prona?ite potklju? koji odgovara poslednjem instaliranom upravlja?kom programu. Ako ne mo?ete da prona?ete podudaranje, izaberite stavku Usluge, u meniju Ure?ivanje izaberite stavku Prona?i, u polju Prona?i otkucajte ime upravlja?kog programa, a zatim kliknite na dugme Prona?i slede?e.
  13. Kliknite na potklju? sa imenom upravlja?kog programa.
  14. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Pokretanje, a zatim izaberite stavku Izmeni.
  15. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 4, a zatim kliknite na dugme U redu. Ovaj korak spre?ava pokretanje upravlja?kog programa.
  16. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Offline
  17. U meniju Datoteka izaberite stavku Poni?ti u?itavanje sa?a, a zatim u dijalogu Potvrda poni?tenja u?itavanja sa?a kliknite na dugme Da .
  18. Zatvorite alatku ?Ure?iva? registratora?.
  19. Ponovo pokrenite ra?unar.
  20. Ako se operativni sistem ne pokrene, pokrenite Windows okru?enje za oporavak sistema, a zatim ponovite korake od a do s. Mo?da ?ete morati da ponavljate ove korake dok se ne onemogu?e svi upravlja?ki programi koji su instalirani nakon poslednjeg uspe?nog pokretanja.
 4. Kada budete mogli da pokrenete operativni sistem, obratite se proizvo?a?u ure?aja ili upravlja?kog programa da biste dobili informacije o problemima sa kompatibilno??u ili o dostupnim ispravkama. Za informacije o tome kako da se obratite proizvo?a?u ure?aja ili upravlja?kog programa kliknite na odgovaraju?i broj ?lanka na slede?oj listi da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  65416 Informacije o kontaktu prodavaca hardvera i softvera, A-K (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

  60781 Informacije o kontaktu prodavaca hardvera i softvera, L-P (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

  60782 Informacije o kontaktu prodavaca hardvera i softvera, Q-Z (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Re?avanje uzroka problema sa pokretanjem

 1. Otvorite alatku ?Upravlja? ure?ajima?. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte Upravlja? ure?ajima, a zatim na listi Programi izaberite stavku Upravlja? ure?ajima.
 2. Ako ste a?urirali upravlja?ki program ure?aja, u alatki ?Upravlja? ure?ajima? kliknite desnim tasterom mi?a na ure?aj, izaberite stavku Svojstva, a zatim na kartici Upravlja?ki program kliknite na dugme Vrati prethodni upravlja?ki program.
 3. Ako ste instalirali nov ure?aj, u alatki ?Upravlja? ure?ajima? kliknite desnim tasterom mi?a na ure?aj, a zatim izaberite stavku Deinstaliraj.
 4. Ako ste instalirali program koji uklju?uje nov upravlja?ki program, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte appwiz.cpl, a zatim na listi Programi izaberite stavku appwiz.cpl.
  2. Izaberite ime instaliranog programa, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj/promeni.
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
   Ako budete upitani za dozvolu za nastavak, kliknite na dugme Nastavi.
  3. Kada dobijete poruku ??elite li da nastavite?, kliknite na dugme Da.
 5. Ponovo pokrenite Windows Vista ili Windows 7.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 927525 - Poslednji pregled: 6. oktobar 2009. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB927525

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com