P?c ier?ces vai t?s draiveru atjaunin?jumu instal??anas sist?ma Windows Vista vai Windows 7 netiek start?ta

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 927525 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

P?c ier?ces vai t?s draiveru atjaunin?jumu instal??anas dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista vai Windows 7, oper?t?jsist?ma netiek start?ta.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
 • Jaun? ier?ce vai draiveris konflikt? ar citiem dator? instal?tajiem draiveriem.
 • Rodas ar aparat?ru saist?ta k??da.
 • Instal?tais draiveris ir boj?ts.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, r?kojieties atbilsto?i t?l?k nor?d?taj?m darb?b?m, lai noteiktu prec?zu probl?mas iemeslu un veiktu nepiecie?am?s darb?bas t?s nov?r?anai.

Start?t sist?mu Windows Vista vai Windows 7

 1. Ja instal?j?t jaunu ier?ci, no?emiet to un p?c tam m??iniet start?t datoru. Ja oper?t?jsist?ma netiek start?ta, dodieties uz 2. darb?bu. Ja oper?t?jsist?ma tiek start?ta, dodieties uz sada?u "Start??anas probl?mu atrisin??ana", kas ietverta ?aj? rakst?.
 2. Start?jiet datoru un nospiediet tausti?u F8. Ekr?n? Papildu s?kn??anas opcijas atlasiet P?d?j? zin?m? lab? konfigur?cija un nospiediet tausti?u ENTER. Ja oper?t?jsist?ma netiek start?ta, dodieties uz 3. darb?bu. Jaoper?t?jsist?ma tiek start?ta, dodieties uz sada?u "Start??anas probl?mu atrisin??ana", kas ietverta ?aj? rakst?.
 3. Start?jiet datoru un nospiediet tausti?u F8. Ekr?n? Papildu s?kn??anas opcijas atlasiet Dro?ais re??msun nospiediet tausti?u ENTER. Ja oper?t?jsist?matiek start?ta dro?aj? re??m?, dodieties uz ?? raksta sada?u "Start??anas probl?mu atrisin??ana". Ja oper?t?jsist?mu nevar start?t dro?aj? re??m?, dodieties uz sada?u "Sist?mas Windows Vista vai Windows 7 labo?ana, izmantojot Windows atkop?anas vidi ", kas ietverta ?aj? rakst?.

Sist?mas Windows Vista vai Windows 7 labo?ana, izmantojot Windows atkop?anas vidi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? izveidot re?istra dubl?jumu un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un izlasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows


Lai izmantotu Windows atkop?anas vidi, jums j?b?t sist?mas Windows Vista vai Windows 7 instal?cijas diskam. Lai start?tu Windows atkop?anas vidi, r?kojieties ??di.
 1. Ievietojiet instal?cijas disku diskdzin? un p?c tam start?jiet datoru.
 2. Kad tiek pras?ts, nospiediet tausti?u.
 3. Atlasiet valodu, laiku, val?tu un tastat?ras vai ievades metodi un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Noklik??iniet uz Labot datoru.
 5. Dialoglodzi?? Sist?mas atkop?anas opcijas noklik??iniet uz oper?t?jsist?mas, kuru v?laties labot, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
Izmantojiet Windows atkop?anas vides r?kus, lai labotu sist?mu Windows Vista vai Windows 7. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di.
 1. Ja dators netiek start?ts dro?aj? re??m?, dialoglodzi?? Sist?mas atkop?anas opcijas noklik??iniet uz Start??anas labo?ana, lai labotu noteiktas probl?mas, kuru d?? oper?t?jsist?mu nevar pareizi start?t. Ja r?ks Start??anas labo?ana nevar noteikt vai nov?rst probl?mu, p?rejiet pie 2. darb?bas. Ja sist?ma Windows Vista vai Windows 7 tiek start?ta, p?rejiet uz sada?u "Start??anas probl?mu atrisin??ana".

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par start??anas labo?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  925810 Rodas aptur??anas k??da vai dators p?rst?j rea??t, kad m??in?t start?t sist?mu Windows Vista vai Windows 7 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 2. Dialoglodzi?? Sist?mas atkop?anas opcijas noklik??iniet uz Sist?mas atjauno?ana, lai atjaunotu oper?t?jsist?mu uz atjauno?anas punktu, kas tika izveidots, instal?jot programmu vai draiveri. Ja r?ku Sist?mas atkop?ana datora start??anai nevar izmantot, p?rejiet pie 3. darb?bas.
 3. Izmantojiet Windows atkop?anas vides opciju Komandu uzvedne, lai atsp?jotu draiveri, kas ne?auj start?t oper?t?jsist?mu. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di.
  1. Dialoglodzi?? Sist?mas atkop?anas opcijas noklik??iniet uz Komandu uzvedne.
  2. Ierakstiet t?l?k min?t?s komandas. P?c katras komandas ievad??anas nospiediet tausti?u ENTER.
   cd \Windows\INF
   notepad setupapi.app.log
  3. Iegaum?jiet katras jaun?s ier?ces vai draivera instal??anas datumu. Izmantojiet ?os datumus, lai noteiktu p?d?jo instal?to draiveri.
  4. P?c tam, kad esat noteicis, kur? draiveris tika instal?ts p?d?jais, nosakiet, vai ?is draiveris ir nepiecie?ams datora start??anai. Lai to izdar?tu, skatiet inform?ciju draivera fail? Setupapi.app.log. Ja draiveris ir saist?ts ar diska kontrolleri vai mikrosh?mu kopu vai draiveri ir nor?d?jusi oper?t?jsist?ma, draivera nosaukumu un probl?mas simptomu mekl?jiet ?aj? Microsoft vietn?:
   http://www.microsoft.com/latvija/
   Pirms turpin?t, nosakiet, vai draiveri var atsp?jot. Ja p?d?jais instal?tais draiveris nav nepiecie?ams datora start??anai, p?rejiet uz darb?bu e.
  5. Komandu uzvedn? ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  6. Noklik??iniet uz HKEY_LOCAL_MACHINE un p?c tam izv?ln? Fails noklik??iniet uz Iel?d?t stropu .
  7. Atrodiet failu un noklik??iniet uz t? C:\Windows\System32\Config\System, un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
  8. Dialoglodzi?? Stropa iel?d??ana ierakstiet Bezsaisteun p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  9. Izv?rsiet Sist?ma un noklik??iniet uz Atlas?t.
  10. Labaj? r?t? atrodiet Pa?reiz?jais un p?c tam atz?m?jiet v?rt?bu kolonn? Dati.
  11. Izv?rsiet ControlSet00x un p?c tam izv?rsiet Services. x ir kolonnas Dati v?rt?bu, kas tika atz?m?ta darb?b? j.
  12. Atrodiet apak?atsl?gu, kas atbilst p?d?jam instal?tajam draiverim. Ja nevarat to atrast, noklik??iniet uz Pakalpojumi, izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Mekl?t, lodzi?? Ko atrast ierakstiet draivera nosaukumu un noklik??iniet uz Atrast n?kamo.
  13. Noklik??iniet uz apak?atsl?gas ar draivera nosaukumu.
  14. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Modific?t.
  15. Lodzi?? V?rt?bu dati ierakstiet 4 un p?c tam noklik??iniet uz Labi. Veicot ?o darb?bu, draiveris vairs netiks start?ts.
  16. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Offline
  17. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Izl?d?t stropu un p?c tam dialoglodzi?? Stropa izl?d??anas apstiprin??ana noklik??iniet uz J?.
  18. Beidziet darbu ar re?istra redaktoru.
  19. Restart?jiet datoru.
  20. Ja oper?t?jsist?ma netiek start?ta, palaidiet Windows atkop?anas vidi un atk?rtojiet darb?bas no a l?dz s. Iesp?jams, ??s darb?bas j?atk?rto tik ilgi, kam?r tiks atsp?joti visi draiveri, kas tika instal?ti kop? p?d?j?s veiksm?g?s start??anas.
 4. Kad varat start?t oper?t?jsist?mu, sazinieties ar ier?ces vai draivera ra?ot?ju, lai ieg?tu inform?ciju par sader?bas probl?m?m vai pieejamiem atjaunin?jumiem. Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? sazin?ties ar ier?ces vai draivera ra?ot?ju, ?aj? sarakst? noklik??iniet uz attiec?g? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  65416 Aparat?ras un programmat?ras ra?ot?ju kontaktinform?cija, A?K (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

  60781 Aparat?ras un programmat?ras ra?ot?ju kontaktinform?cija, L?P (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

  60782 Aparat?ras un programmat?ras ra?ot?ju kontaktinform?cija, Q?Z (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Start??anas probl?mu atrisin??ana

 1. Atveriet ier??u p?rvaldnieku. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet Device Manager un sarakst? Programmas noklik??iniet uz Ier??u p?rvaldnieks.
 2. Ja veic?t ier?ces draivera atjaunin??anu, ier??u p?rvaldniek? ar peles labo pogu noklik??iniet uz ier?ces, noklik??iniet uz Rekviz?ti un p?c tam ciln? Draiveris noklik??iniet uz Atritin?t draiveri.
 3. Ja instal?j?t jaunu ier?ci, ar peles labo pogu noklik??iniet uz t?s ier??u p?rvaldniek? un p?c tam noklik??iniet uz Atinstal?t.
 4. Ja instal?j?t programmu ar jaunu draiveri, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz S?kt
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
   , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet appwiz.cpl un p?c tam sarakst? Programmas noklik??iniet uz appwiz.cpl.
  2. Noklik??iniet uz instal?t?s programmas nosaukuma un p?c tam uz Atinstal?t/main?t.
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Lietot?ja konta kontroles at?auja
   Ja tiek piepras?ta at?auja turpin?t, noklik??iniet uz Turpin?t.
  3. Ja tiek par?d?ts zi?ojums "Vai v?laties turpin?t", noklik??iniet uz J?.
 5. Restart?jiet sist?mu Windows Vista vai Windows 7.

Rekviz?ti

Raksta ID: 927525 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2009. gada 13. oktobris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB927525

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com